• Гороскоп 2016

Конспекти уроків української мови 11 клас

Конспекти уроків української мови 11 клас

Урок № 1 СТИЛІСТИКА ЯК РОЗДІЛ НАУКИ ПРО МОВУ. ФОНЕТИЧНІ, ЛЕКСИЧНІ, ФРАЗЕОЛОГІЧНІ, СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

Урок № 2 НОРМА ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ЯК ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ ПРАВИЛЬНОСТІ МОВЛЕННЯ, ЇЇ ВАРІАТИВНІСТЬ

Урок № 3 СТИЛІСТИЧНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ І ГРАМАТИЧНИХ ФОРМ. НАПИСАННЯ -Н- У ПРИКМЕТНИКАХ, ДІЄПРИКМЕТНИКАХ, ЗАЙМЕННИКАХ, ПРИСЛІВНИКАХ

Урок № 4 АУДІЮВАННЯ ТЕКСТІВ ДІАЛОГІЧНОГО Й МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ РІЗНИХ СТИЛІВ, ТИПІВ І ЖАНРІВ МОВЛЕННЯ.

Урок № 5 ПОНЯТТЯ РОДУ, ЧИСЛА. НЕ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

Урок № 6 ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТІВ ДІАЛОГІЧНОГО Й МОНОЛОГІЧНОГО

Урок № 7 ВЛАСНІ І ЗАГАЛЬНІ НАЗВИ. ВЕЛИКА БУКВА І ЛАПКИ У ВЛАСНИХ НАЗВАХ

Урок № 8 УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ (ВИСЛОВЛЕННЯМ ВЛАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПОДІЙ, ГЕРОЇВ, ЇХНІХ УЧИНКІВ)

Урок № 9 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

Урок № 10 ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ (ВИСЛОВЛЕННЯМ ВЛАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПОДІЙ, ГЕРОЇВ, ЇХНІХ ВЧИНКІВ)

Урок № 11 ПОВНІ Й КОРОТКІ, СТЯГНЕНІ ТА НЕСТЯГНЕНІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ

Урок № 12 ЗАЙМЕННИКИ Й КОНТЕКСТ. СИНОНІМІКА ЗАЙМЕННИКОВИХ ФОРМ. ПРАВОПИС ЗАЙМЕННИКІВ

Уроки № 13–14 КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Урок № 15 СТИЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЄСЛІВНИХ КАТЕГОРІЙ. СИНОНІМІКА ДІЄПРИКМЕТНИКІВ. СИНОНІМІКА ДІЄПРИСЛІВНИКІВ

Урок № 16 ПУНКТОГРАМИ ПРИ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ДРУГОРЯДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ

Урок № 17 КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТ)

Урок № 18 ВИДИ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ І ВІДТІНКИ ЇХ ЗНАЧЕНЬ

Урок № 19 ДІАЛОГ, СКЛАДЕНИЙ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ, ДІАЛОГ-ОБМІН ДУМКАМИ, ВРАЖЕННЯМИ (ОФІЦІЙНА І НЕОФІЦІЙНА РОЗМОВА)

Урок № 20 СИНОНІМІКА: ДВОСКЛАДНИХ І ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ; НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВИХ, УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВИХ І БЕЗОСОБОВИХ; ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВИХ …

Урок № 21 СИНОНІМІКА МОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ: ПРИСУДКА, ДРУГОРЯДНИХ ЧЛЕНІВ; ІНВЕРСІЯ ЗАМІСТЬ ПРЯМОГО ПОРЯДКУ СЛІВ

Урок № 22 ВИСТУП ПІД ЧАС ДИСКУСІЇ (ПІДГОТОВЛЕНИЙ І НЕПІДГОТОВЛЕНИЙ) НА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНУ АБО МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМИ, ЙОГО КОМПОЗИЦІЯ.

Урок № 23 СИНОНІМІКА ВІДОКРЕМЛЕНИХ І НЕВІДОКРЕМЛЕНИХ ДРУГОРЯДНИХ ЧЛЕНІВ. ПУНКТОГРАМИ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ

Уроки № 24–25 КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР

Урок № 26 ВИРАЖЕННЯ РІЗНОМАНІТНИХ СМИСЛОВИХ ЗНАЧЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗВЕРТАНЬ, ВСТАВНИХ СЛІВ І ВСТАВНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЇХ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНИЙ

Урок № 27 ПУНКТОГРАМИ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ. ПРАКТИКУМ

Урок № 28 КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТ). КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ

Урок № 29 ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ УСНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ. ЛИСТ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ І ПО МОБІЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ (SMS)

Урок № 30КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ (СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА)

Урок № 31 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ ПО ТЕЛЕФОНУ І В ІНТЕРНЕТІ

Урок № 32 ВИДИ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. ПУНКТОГРАМИ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

Урок № 33 СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ  

Урок № 34 УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ (ВИСЛОВЛЕННЯМ ВЛАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПОДІЙ, ГЕРОЇВ, ЇХНІХ УЧИНКІВ)

Урок № 35 СИНОНІМІКА: СКЛАДНОСУРЯДНИХ І СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ; СКЛАДНИХ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ І СКЛАДНОСУРЯДНИХ; СКЛАДНИХ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ І СКЛАДНОПІДРЯДНИХ

Урок № 36 ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ (ВИСЛОВЛЕННЯМ ВЛАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПОДІЙ, ГЕРОІВ, ЇХНІХ УЧИНКІВ)

Урок № 37 СИНОНІМІКА СКЛАДНОПІДРЯДНИХ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ З ДІЄПРИКМЕТНИКОВИМИ І ДІЄПРИСЛІВНИКОВИМИ ЗВОРОТАМИ

Уроки № 38–39 КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Урок № 40 ПУНКТОГРАМИ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

Урок № 41 СИНОНІМІКА СПОЛУЧНИКІВ І СПОЛУЧНИХ СЛІВ, ЩО З’ЄДНУЮТЬ СКЛАДНІ СПОЛУЧНИКОВІ РЕЧЕННЯ

Урок № 42 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ, ПОВ’ЯЗАНУ З ПРЕДМЕТАМИ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПОБУДОВИ І МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Урок № 43 ПУНКТОГРАМИ В СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ. ПРАКТИКУМ

Урок № 44 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ, ПОВ’ЯЗАНУ З ПРЕДМЕТАМИ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПОБУДОВИ І МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ. БІБЛІОГРАФІЯ

Уроки № 45–46 ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ, ПОВ’ЯЗАНУ З ПРЕДМЕТАМИ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ, ПРИЙОМИ ВСТАНОВЛЕННЯ Й ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНТАКТУ З АУДИТОРІЄЮ

Урок № 47 КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТ)

Урок № 48 ПРЯМА Й НЕПРЯМА МОВА, ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ Й ГРАМАТИЧНО-СМИСЛОВІ ОСОБЛИВОСТІ Мета: повторити основні відомості про пряму та непряму мови

Урок № 49 СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ СЛІВ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ. СИНОНІМІКА РЕЧЕНЬ ІЗ ПРЯМОЮ МОВОЮ, РЕПЛІК У ДІАЛОЗІ Й НЕПРЯМІЙ МОВІ

Урок № 50 ПУНКТОГРАМИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ

Урок № 51 ПРАВИЛА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ В СПІЛКУВАННІ: ЕТИЧНІ МОВЛЕННЄВІ ФОРМУЛИ

Урок № 52 МОВЛЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ І КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

Урок № 53 СТИЛІ МОВЛЕННЯ, ЇХ ПІДСТИЛІ. ЗМІСТ І СТРУКТУРА ТЕКСТІВ КОЖНОГО ЗІ СТИЛІВ, ЇХ ХАРАКТЕРНІ МОВНІ ЗАСОБИ, ОСНОВНІ ЖАНРИ

Урок № 54 АУДІЮВАННЯ ТЕКСТІВ ДІАЛОГІЧНОГО Й МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ РІЗНИХ СТИЛІВ, ТИПІВ І ЖАНРІВ МОВЛЕННЯ. ВИДИ ЗАПИСУ ПОЧУТОГО

Урок № 55 МОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНЕ Й КОМУНІКАТИВНО ДОЦІЛЬНЕ. ВИМОГИ ДО ГАРНОГО МОВЛЕННЯ, ЇХ ОСНОВНІ ОЗНАКИ

Урок № 56 ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗЕОЛОГІЯ

Урок № 57 ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТІВ ДІАЛОГІЧНОГО Й МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ РІЗНИХ СТИЛІВ

Урок № 58 МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА СЛОВА. НАПИСАННЯ СЛІВ ІЗ НАЙУЖИВАНІШИМИ ОРФОГРАМАМИ

Урок № 59 СТАТТЯ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ

Урок № 60 ЧАСТИНИ МОВИ

Урок № 61 СЛОВО, СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, РЕЧЕННЯ

Урок № 62 ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Урок № 63 ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПРОТОКОЛ (СКЛАДНИЙ). ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

Урок № 64 СИСТЕМА РОЗДІЛОВИХ ЗНАКІВ

Урок № 65 КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ (РІЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА)

Урок № 66 ТЕКСТ, ЙОГО БУДОВА

Урок № 67 ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ОФІЦІЙНИЙ ЛИСТ.  ДОРУЧЕННЯ. РОЗПИСКА

Урок № 68 КОНТРОЛЬНА РОБОТА (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ). КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ

Урок № 69 АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. ПОВТОРЕННЯ

Урок № 70 ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Тренувальні диктанти

Конспекти уроків української мови 11 клас

Комментарии закрыты.