• Гороскоп 2016

Конспекти уроків української мови 5 клас

Конспекти уроків української мови 5 клас

Урок № 1 Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України

Урок № 2 Вхідний (діагностичний) контроль. Диктант

Урок № 3 Урок розвитку зв’язного мовлення. Загальне уявлення про мовлення.Основні правила спілкування

Урок № 4 Іменник. Велика буква і лапки в іменниках

Урок № 5 Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників

Урок № 6 Числівник. Правопис числівників

Урок № 7 Займенник, його основні ознаки

Урок № 8 Урок розвитку зв’язного мовлення. Тема й основна думка висловлювання. Тема й мікротема

Урок № 9 Урок розвитку зв’язного мовлення. Усна й письмова форми тексту. Простий план готового тексту. Навчальне аудіювання тексту монологічного характеру

Урок № 10 Дієслово. НЕ з дієсловами.Правопис -шся, -ться у кінці дієслів

Урок № 11 Правопис прислівників

Урок № 12 Уживання прийменників і сполучників

Урок № 13 Апостроф. М’який знак

Урок № 14 Тематичне оцінювання з розділу «Повторення вивченого в початкових класах». Контрольне аудіювання тексту художнього стилю

Урок № 15 Текст і його ознаки

Урок № 16 Тема й основна думка тексту

Урок № 17 Поділ тексту на мікротеми й абзаци.Поняття про відоме і нове

Урок № 18 Мовні засоби зв’язку речень у тексті

Урок № 19 Тексти різних типів — розповідь, опис, роздум

Урок № 20 Урок розвитку зв’язного мовлення. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум

Урок № 21 Урок розвитку зв’язного мовлення. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

Урок № 22 Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

Урок № 23 Поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний стилі мовлення

Урок № 24 Стилі мовлення. Стилістична помилка

Урок № 25 Урок розвитку зв’язного мовлення. Належність висловлювання до певного стилю: розмовного, наукового, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового.Сфери використання розмовного, наукового і художнього стилів

Урок № 26 Тематичне оцінювання з розділу «Поняття про текст». Контрольне читання мовчки художнього тексту розповідного характеру

Урок № 27 Словосполучення. Головне й залежне слово у словосполученні

Урок № 28 Словосполучення лексичні і фразеологічні. Граматична помилка та її умовне позначення. Синтаксичній розбір словосполучення

Урок № 29 Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом

Урок № 30 Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні.Окличні речення

Урок № 31 Розділові знаки в кінці речень. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення

Урок № 32 Урок розвитку зв’язного мовлення. Жанри мовлення: оповідання, відгук, замітка,
лист, особливості їх побудови

Урок № 33 Урок розвитку зв’язного мовлення. Ділові папери. Лист рідним, друзям. Адреса

Урок № 34 Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

Урок № 35 Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина (продовження)

Урок № 36 Тематичне оцінювання з розділу «Словосполучення. Речення.Головні і другорядні члени речення»

Урок № 37 Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами

Урок № 38 Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

Урок № 39 Звертання. Розділові знаки при звертанні

Урок № 40 Вставні слова, виділення їх на письмі комами

Урок № 41 Практична робота з тем «Речення з однорідними членами», «Звертання», «Вставні слова». Синтаксичний розбір простого речення

Урок № 42 Урок розвитку зв’язного мовлення. Відповідь на уроках української мови (за даним планом або таблицею) в науковому стилі. Відгук про висловлювання товариша

Урок № 43 Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення

Урок № 44 Складні речення, розділові знаки в них (продовження). Синтаксичний розбір складного речення

Урок № 45 Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

Урок № 46 Діалог. Тире при діалозі

Урок № 47 Пряма мова й діалог. Система творчих вправ

Урок № 48 Урок розвитку зв’язного мовлення. Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування

Урок № 49 Узагальнення і систематизація з розділу «Відомості з синтаксису і пунктуації». Самостійна робота

Урок № 50 Тематичне оцінювання з розділу «Відомості з синтаксисуі пунктуації»

Урок № 51 Аналіз контрольного диктанту «Кудлай»

Урок № 52 Звуки мовлення.Голосні та приголосні звуки

Урок № 53 Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г

Урок № 54 Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт

Урок № 55 Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї

Урок № 56 Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї (продовження)

Урок № 57 Орфограма (практично). Умовне позначення орфографічних помилок

Урок № 58 Урок розвитку зв’язного мовлення. Усний твір-опис тварини в художньому стилі

Урок № 59 Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі

Урок № 60 Склад. Наголос. Основні правила переносу

Урок № 61 Поняття про орфографічний словник.Робота з ним

Урок № 62 Урок розвитку зв’язного мовлення. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Помилки у змісті й побудові висловлювання

Урок № 63 Вимова голосних звуків і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні е, и, о в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

Урок № 64 Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

Урок № 65 Тематичне оцінювання з розділу «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія». Контрольне аудіювання тексту наукового стилю

Урок № 66 Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних

Урок № 67 Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних (продовження)

Урок № 68 Урок розвитку зв’язного мовлення. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

Урок № 69 Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

Урок № 70 Чергування [о]-[а], [е]-[і], [е]-[и]

Урок № 71 Чергування [о]-[а], [е]-[і], [е]-[и] в дієслівних коренях

Урок № 72 Чергування [о], [е] з [і]

Урок № 73 [и], [і] після [ж], [ч], [ш] та [г], [к], [х] у коренях слів

Урок № 74 [е], [о] після [ж], [ч], [ш]

Урок № 75 Чергування приголосних у коренях дієслів

Урок № 76 Урок розвитку зв’язного мовлення. Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру (ознайомлення з її характером і змістом)

Урок № 77 Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання замітки в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру

Урок № 78 Вимова й написання префіксів з- (зі-, с-)

Урок № 79 Вимова й написання префіксів роз-, без-

Урок № 80 Основні випадки чергування у-в, і-й

Урок № 81 Урок розвитку зв’язного мовлення. Усний твір-опис за картиною М. Мурашка «Вид на Дніпро»

Урок № 82 Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо

Урок № 84 Правила вживання апострофа

Урок № 85 Подвоєння букв на позначення подовжених м’якихприголосних та збігу однакових приголосних звуків

Урок № 86 Написання слів іншомовного походження: и, і у словах іншомовного походження; правопис м’якого знака й апострофа; подвоєння букв

Урок № 87 Словник іншомовних слів. Робота з ним

Урок № 88 Тематичне оцінювання з розділу «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія»

Урок № 89 Лексикологія як наука. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні

Урок № 90 Пряме і переносне значення слова. Лексична помилка (практично)

Урок № 91 Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

Урок № 92 Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками

Урок № 93 Урок розвитку зв’язного мовлення. Усний твір-оповідання про випадок із життя

Урок № 94 Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий твір-оповідання про випадок із життя

Урок № 95 Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми)

Урок № 96 Використання синонімів, антонімів, омонімів у мовленні. Ознайомлення зі словниками синонімів, антонімів

Урок № 97 Поняття про фразеологізми. Джерела української фразеології. Ознайомлення з фразеологічним словником

Урок № 98 Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів

Урок № 99 Фразеологізми в ролі членів речення. Використання фразеологізмів у монологічному та діалогічному мовленні

Урок № 100 Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий твір-опис предмета в науковому стилю

Урок № 101 Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови

Урок № 102 Тематичне оцінювання з розділу «Лексикологія. Фразеологія». Контрольне читання мовчки тексту розповідного характеру з елементами опису

Урок № 103 Аналіз контрольного диктанту «На городі під лісосмугою»

Урок № 104 Значущі частини слова

Урок № 105 Основа слова і закінчення

Урок № 106—107 Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі

Урок № 108 Корінь як значуща частина слова

Урок № 109 Корінь слова. Спільнокореневі слова

Урок № 110 Префікс як значуща частина слова

Урок № 111 Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-

Урок № 112-113 Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі

Урок № 114 Суфікс як значуща частина слова

Урок № 115 Узагальнення і систематизація з розділу «Будова слова.

Урок № 116 Тематичне оцінювання з розділу «Будова слова. Орфографія»

Урок № 117 Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Синтаксис. Пунктуація»

Урок № 118 Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія»

Урок № 119—120 Урок розвитку зв’язного мовлення. Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з поєднанням різних типів мовлення

Урок № 121 Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Лексикологія. Фразеологія»

Урок № 122 Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Будова слова й орфографія»

Тексти для диктантів та переказів

Конспекти уроків української мови, 5 клас

Комментарии закрыты.