• Гороскоп 2016

Конспекти уроків української мови 6 клас

Конспекти уроків української мови 6 клас

Урок № 1 Краса й багатство української мови

Урок № 2 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові

Урок № 3 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 2. Жанри мовлення, особливості їх побудови. Навчальне аудіювання тексту художнього стилю

Урок № 4 Словосполучення й речення. Просте речення. Головні члени речення

Урок № 5 Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки в простому реченні

Урок № 6 Складне речення. Пряма мова

Урок № 7 Структура тексту. Тема й основна думка тексту. Види зв’язку речень у тексті

Урок № 8 Типи і стилі тексту. Поняття про офіційно-діловий стиль

Урок № 9 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 3. Текст, його основні ознаки. Структурні особливості тексту. Навчальне читання мовчки тексту-роздуму художнього стилю

Урок № 10 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 4. Навчальний письмовий докладний переказ художнього тексту-роздуму

Урок № 11 Тематична контрольна робота № 1 з розділу «Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого» (диктант). Контрольне аудіювання художнього тексту монологічного характеру

Урок № 12 Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова

Урок № 13 Робота із тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів

Урок № 14 Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

Урок № 15 Уживання застарілих слів і неологізмів у мовленні, визначення їх ролі у текстах різних стилів

Урок № 16 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 5. Типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення і природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення

Урок № 17 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 6. Навчальний усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

Урок № 18 Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова, діалектизми, професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми

Урок № 19 Стилістична роль діалектизмів, професійних слів, термінів, просторічних слів і жаргонізмів

Урок № 20 Офіційно-ділова лексика

Урок № 21 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 7. Ділові папери. План роботи

Урок № 22 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 8. Ділові папери. Оголошення

Урок № 23 Тематична контрольна робота № 2 з розділу «Лексикологія» (тестові завдання)

Урок № 24 Змінювання і творення слів. Основні способи словотвору

Урок № 25 Творення нових слів префіксальним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним, безафіксним способами, складанням основ. Перехід слів з однієї частини мови в іншу

Урок № 26 Поняття про словотвірний словник. Творення відомих слів, а також поетичних неологізмів

Урок № 27 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 9. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

Урок № 28 Зміни приголосних при творенні слів-іменників із суфіксами -ин(а) від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий); буквосполученням -чн-(-шн-)

Урок № 29 Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)

Урок № 30 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 10. Контрольний усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень

Урок № 31 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 11. Навчальний письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі

Урок № 32 Складні слова. Сполучні о, е у складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс

Урок № 33 Творення і правопис складноскорочених слів

Урок № 34 Написання слів з пів-. Словотворчий аналіз самостійних частин мови

Урок № 35 Тематична контрольна робота № 3 з розділу «Словотвір. Орфографія» (Тестові завдання). Контрольне читання мовчки тексту монологічного характеру наукового стилю

Урок № 36 Загальна характеристика частин мови

Урок № 37 Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Урок № 38 Іменники — назви істот і неістот. Іменники загальні й власні

Урок № 39 Велика буква і лапки у власних назвах. Система тренувальних вправ

Урок № 40 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 12. Контрольний усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

Урок № 41 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 13. Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

Урок № 42 Рід іменників. Іменники спільного роду

Урок № 43 Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини чи множини

Урок № 44 Відмінки іменників, їх значення

Урок № 45 Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни

Урок № 46 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 14. Навчальний усний твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі

Урок № 47 Особливості творення іменників. Морфологічний розбір іменників

Урок № 48 Тематична контрольна робота № 4 з розділу «Іменник як частина мови» (тестові завдання)

Урок № 49 Відмінювання іменників першої відміни

Урок № 50 Відмінювання іменників другої відміни

Урок № 51 Відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Буква -а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду

Урок № 52 Правопис іменників І і ІІ відмін у кличному відмінку

Урок № 53 Відмінювання іменників ІІІ і ІV відмін

Урок № 54 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 15. Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація. Складний план готового тексту і простий план власного висловлювання

Урок № 55 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 16. Навчальний усний твір-оповідання за жанровою картиною

Урок № 56 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 17. Навчальний письмовий твір-опис природи за картиною в художньому стилі

Урок № 57 Букви е, и, і в суфіксах -ечок(-єчок), -ечк(а), -ичок, -ичк(а), -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)

Урок № 58 Правопис незмінюваних іменників. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

Урок № 59 Не з іменниками

Урок № 60 Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

Урок № 61 Тематична контрольна робота № 5 з розділу «Відмінювання й правопис іменників» (диктант)

Урок № 62 Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Урок № 63 Групи прикметників за значенням

Урок № 64 Перехід прикметників з однієї групи в іншу. Повні й короткі форми прикметників

Урок № 65 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 18. Навчальний письмовий докладний переказ художнього стилю з творчим завданням

Урок № 66 Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення

Урок № 67 Творення форм вищого й найвищого ступенів порівняння якісних прикметників

Урок № 68 Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників

Урок № 69 Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники. Морфологічний розбір прикметників

Урок № 70 Тематична контрольна робота № 6 з розділу «Прикметник як частина мови» (тестові завдання). Контрольне аудіювання тексту-розповіді наукового стилю

Урок № 71 Відмінювання прикметників твердої і м’якої груп

Урок № 72 Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-

Урок № 73 Букви е, о, и у прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов-, -ин- (-ін-), -ичн- (-ічн-)

Урок № 74 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 19. Усне повідомлення на лінгвістичну тему

Урок № 75 Написання не з прикметниками

Урок № 76 Написання -н- і -нн- у прикметниках

Урок № 77 Написання складних прикметників разом і через дефіс

Урок № 78 Написання прізвищ прикметникової форми

Урок № 79 Тематична контрольна робота № 7 з розділу «Відмінювання й правопис прикметників» (диктант). Контрольне читання мовчки тексту діалогічного характеру

Урок № 80 Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Урок № 81 Числівники кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові

Урок № 82 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 20. Навчальний письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі

Урок № 83 Числівники прості, складні й складені. Роздільне написання складених числівників

Урок № 84 Відмінювання кількісних числівників (система вправ)

Урок № 85 Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Уживання кількісних числівників з іменниками

Урок № 86 Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників на -тисячний

Урок № 87 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 21. Контрольний усний вибірковий переказ тексту наукового стилю

Урок № 88 Творення числівників. Морфологічний розбір числівників

Урок № 89 Тематична контрольна робота № 8 з розділу «Числівник, його відмінювання й правопис» (тестові завдання) Займенник

Урок № 90 Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Урок № 91 Розряди займенників за значенням

Урок № 92 Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе

Урок № 93 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 22. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей

Урок № 94 Відносні й питальні займенники, їх відмінювання

Урок № 95 Заперечні й неозначені займенники, їх відмінювання

Урок № 96 Написання разом і через дефіс неозначених і заперечних займенників. Написання займенників з прийменниками окремо

Урок № 97 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 23. Складання й розігрування діалогів

Урок № 98 Присвійні, вказівні й означальні займенники. Приставний н у формах особових і вказівних займенників

Урок № 99 Уживання займенників для зв’язку речень у тексті. Морфологічний розбір займенників

Урок № 100 Тематична контрольна робота № 9 з розділу «Займенник, його відмінювання й правопис» (тестові завдання)

Урок № 101 Узагальнення й систематизація вивченого з лексикології

Урок № 102 Узагальнення й систематизація вивченого зі словотвору й орфографії

Урок № 103 Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 24. Контрольний письмовий твір-оповідання на основі побаченого

Урок № 104 Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії

Урок № 105 Підбиття підсумків за рік

Конспекти уроків української мови 6 клас

Комментарии закрыты.