• Гороскоп 2016

Конспекти уроків української мови 7 клас

Конспекти уроків української мови 7 клас

Урок № 1 МОВА — СКАРБНИЦЯ ДУХОВНОСТІ НАРОДУ

Урок № 2 РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ВИВЧЕНИХ СИНТАКСИЧНІХ КОНСТРУКЦІЯХ

Урок № 3 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ, ЙОГО СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ, МОВНІ …

Урок № 4 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 2. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Урок № 5 ЧАСТИНИ МОВИ. ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ В ІМЕННИКАХ І ПРИКМЕТНИКАХ

Урок № 6 ПРАВОПИС ТА ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ ТА ЗАЙМЕННИКІВ

Урок № 7 Тематична контрольна робота 1 (диктант). Навчальне аудіювання художнього тексту монологічногохарактеру

Урок № 8 ДІЄСЛОВО: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Урок № 9 ФОРМИ ДІЄСЛОВА

Урок № 10 НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (ІНФІНІТИВ)

Урок № 11 Урок розвитку комунікативних умінь 3. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТИПИ МОВЛЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

Урок № 12 УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

Урок № 13 ДОКОНАНИЙ І НЕ ДОКОНАНИЙ ВИДИ ДІЄСЛОВА

Урок № 14 ЧАСИ ДІЄСЛОВА. ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС

Урок № 15 МИНУЛИЙ ЧАС. ЗМІНА ДІЄСЛІВ У МИНУЛОМУ ЧАСІ

Урок № 16 МАЙБУТНІЙ ЧАС ДІЄСЛІВ

Уроки № 17–18 ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

Урок № 19 СПОСОБИ ДІЄСЛІВ (ДІЙСНИЙ, УМОВНИЙ, НАКАЗОВИЙ)

Урок № 20 ТВОРЕННЯ І ПРАВОПИС ДІЄСЛІВ УМОВНОГО СПОСОБУ

Урок № 21 ТВОРЕННЯ І ПРАВОПИС ДІЄСЛІВ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ

Урок № 22 БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА

Урок № 23 СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ

Урок № 24 ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА Дієслово (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

Урок № 25 ДІЄСЛОВА І і ІІ ДІЄВІДМІН

Урок № 26 Дієвідмінювання дієслів теперішнього часу, українська мова, 7 клас

Урок № 27 БУКВИ Е, И В ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄСЛІВ І і ІІ ДІЄВІДМІН

Урок № 28 УСНИЙ ТВІР — ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ.

Урок № 29 ПРАВОПИС -ТЬСЯ, -ШСЯ В КІНЦІ ДІЄСЛІВ

Урок № 30 М’ЯКИЙ ЗНАК У ДІЄСЛОВАХ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ

Урок № 31 НЕ З ДІЄСЛОВАМИ

Урок № 32 УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ ДІЄСЛОВО. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄСЛІВ.

Урок № 33 ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 (ДИКТАНТ). КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ.

Урок № 34 ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ.

Уроки № 35–36 АКТИВНІ Й ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ. ТВОРЕННЯ АКТИВНИХ І ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ ТЕПЕРІШНЬОГО Й МИНУЛОГО ЧАСУ.

Уроки № 37–38 УРОКИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 8-9. ПИСЬМОВИЙ ТВІР — ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ ЗА КАРТИНОЮ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ.

Урок № 39 ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ У ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

Урок № 40 ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У СУФІКСАХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

Урок № 41 БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА, -НО, -ТО

Урок № 42 НАПИСАННЯ Н У ДІЄПРИКМЕТНИКАХ ТА НН У ПРИКМЕТНИКАХ ДІЄПРИКМЕТНИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

Урок № 43 НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ

Урок № 44 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 10. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО СТИЛІ МОВЛЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ

Урок № 45 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ №11. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ.

Уроки № 46–47 ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ. ВІДОКРЕМЛЕННЯ КОМАМИ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ ЗВОРОТІВ (ПІСЛЯ ОЗНАЧУВАНИХ ІМЕННИКІВ).

Урок № 48 УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ “ДІЄПРИКМЕТНИК”. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

Урок № 49 ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

Урок № 50 ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Урок № 51 ВИД І ЧАС ДІЄПРИСЛІВНИКІВ

Урок № 52 ДІЄПРИСЛІВНИК ДОКОНАНОГО І НЕДОКОНАНОГО ВИДУ, ЇХ ТВОРЕННЯ

Уроки № 53–54 УРОКИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 12-13. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ-РОЗДУМУ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Урок № 55 НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ

Урок № 56 ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ. КОМИ ПРИ ДІЄПРИСЛІВНИКОВОМУ ЗВОРОТІ Й ОДИНИЧНОМУ ДІЄПРИСЛІВНИКОВІ

Урок № 57 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 14. СКЛАДАННЯ Й РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ

Урок № 58 УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ “ДІЄПРИСЛІВНИК”. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄПРИСЛІВНИКІВ

Урок № 59Тематична контрольна робота № 5 (диктант). Виразне читання в голос художніх і публіцистичних текстів, українська мова, 7 клас

Урок № 60 ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Урок № 61 РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ

Урок № 62 ТВОРЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ. ПРАВИЛА НАГОЛОШУВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

Урок № 63 УРОКИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 15. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЖАНРИ МОВЛЕННЯ. ОПОВІДАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПОБУДОВИ

Урок № 64 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 16. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ ЗА ПОДАНИМ СЮЖЕТОМ

Урок № 65 СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

Урок № 66 ПРИСЛІВНИКИ ЯК ЗАСІБ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ПРИСЛІВНИКІВ

Урок № 67 ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ). КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

Урок № 68 Н І НН У ПРИСЛІВНИКАХ

Урок № 69 И ТА І В КІНЦІ ПРИСЛІВНИКІВ

Урок № 70 НЕ З ПРИСЛІВНИКАМИ

Урок № 71 НІ З ПРИСЛІВНИКАМИ

Уроки № 72–73 УРОКИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 17–18. ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРОЦЕСУ ПРАЦІ

Урок № 74 НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Урок № 75 НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ ОКРЕМО

Урок № 76 УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ»

Урок № 77 ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7 (ДИКТАНТ). ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНЕ ЧИТАННЯ ТЕКСТІВ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

Урок № 78 ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

Урок № 79 УЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ. ПРИЙМЕННИК ЯК ЗАСІБ ЗВ’ЯЗКУ У СЛОВОСПОЛУЧЕННІ

Урок № 80 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 19. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. РОЗПИСКА

Урок № 81 НЕПОХІДНІ Й ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ

Урок № 82 НАПИСАННЯ ПОХІДНИХ ПРИЙМЕННИКІВ РАЗОМ, ОКРЕМО І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Урок № 83 ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8 (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

Урок № 84 СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

Урок № 85 УЖИВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ У ПРОСТОМУ І СКЛАДНОМУ РЕЧЕННЯХ. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ

Урок № 86 СПОЛУЧНИКИ ПІДРЯДНОСТІ

Урок № 87 Урок розвитку комунікативних умінь № 20. УСНИЙ ТВІР — ОПИС ПРОЦЕСУ ПРАЦІ ЗА ВЛАСНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ В НАУКОВОМУ СТИЛІ

Урок № 88 Урок розвитку комунікативних умінь № 21. ПИСЬМОВИЙ ТВІР — ОПИС ПРОЦЕСУ ПРАЦІ ЗА ВЛАСНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Урок № 89 ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ (НАПИСАННЯ РАЗОМ І ОКРЕМО)

Урок № 90 ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9 З ТЕМИ «СПОЛУЧНИК» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ). КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ ДІАЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Урок № 91 ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

Урок № 92 РОЗРЯДИ ЧАСТОК ЗА ЗНАЧЕННЯМ. ЧАСТКИ У СПОНУКАЛЬНИХ І ОКЛИЧНИХ РЕЧЕННЯХ

Урок № 93 Урок розвитку комунікативних умінь№ 22. УСНИЙ ТВІР-РОЗДУМ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

Урок № 94 ПРАВОПИС ЧАСТОК

Уроки № 95–96 НЕ і НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

Урок № 97 ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ

Уроки № 98–99 ЗАМІТКА ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ В ГАЗЕТУ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

Урок № 100 ПРАВОПИС ВИГУКІВ (ДЕФІС У ВИГУКАХ, КОМА, ЗНАК ОКЛИКУ ПРИ ВИГУКАХ)

Урок № 101 ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10 (ДИКТАНТ). ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ В ГОЛОС НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТІВ

Урок № 10 2 УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЧАСТИНИ МОВИ

Урок № 103 Урок розвитку комунікативних умінь № 25. СКЛАДАННЯ Й РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

Урок № 104 УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ПРАВОПИС І ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ В МОВЛЕННІ

Урок № 105 ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗА РІК

Конспекти уроків української мови 7 клас

Комментарии закрыты.