• Гороскоп 2016

Словник літературознавчих термінів

А

Авангардизм

Автоматичне письмо

Акмеїзм

Алегорія

Алітерація

Альба

Алюзія

Анафора

Андеграунд

Анімалізм

«Антироман» — див. Новий роман

Антитеза

Антиутопія

Античність

Аплікація

Архетип

Асонанс

Асоціація

Афоризм

 

Б

Байка

Байронізм

Балада

Бароко

Бестселер

Билини

Біблія

 

В

Ваганти

Верлібр

Версія

Відродження (Ренесанс)

Вірш

Вірш білий

Вірш прозою

Вірш фігурний

Віршова мова

Віршування силабічне

Віршування силабо-тонічне

Віршування тонічне

Вічні образи

 

Г

Газель

Гедонізм

Гекзаметр (гексаметр)

Героїчні пісні

Герой байронічний

Герой ліричний

Герой літературний

Гіпербола

«Гомерівське питання»

Градація

Гротеск

 

Д

Дадаїзм

Дактиль — див. Розмір

Декаданс

Деталь символічна

Деталь художня

Детектив літературний

Діалог

Дія (акт)

Драма

«Драма абсурду» — див. «Театр абсурду».

Драма епічна — див. Теорія «епічного театру».

Драма інтелектуальна (екзистенційна)

Драма соціально-психологічна

Драматизм

 

Е

Езопова мова

Екзистенціалізм

Експозиція

Експресіонізм

Елегія

Еліпсис

Елітарна та масова література

Епіграма

Епіграф

Епізод

Епілог (Постпозиція)

Епіталама

Епітафія

Епітет

Епіфора

Епічна поема

Епопея

Епос

Епос героїчний народний

Естетизм

 

Ж

Жанр ліро-епічний

Жанр літературний

Жонглери

 

З

Зав’язка

Запозичення в літературі

Засоби творення комічного

Засоби художньої виразності

Звукопис

Зміст і форма твору

 

І

Ідея художнього твору

Імажизм

Імажинізм

Імпресіонізм

Інверсія

Інтер’єр

Інтерпретація художня

Інтертекстуальність

Інтрига

 

К

Казка

Каламбур

Канцона

Касида

Катрен

Кітч (кіч)

Класицизм

Колаж

Колізія

Комедія

Комічне

Композиція художнього твору

Контекст

Конфлікт

Кульмінація

Куртуазна література

 

Л

Легенда

Лейтмотив

Лірика

Лірика інтимна

Лірика медитативна

Лірика філософська

Ліричний відступ

Література

Література аболіціоністська

Література бульварна

Література всесвітня (світова)

Література національна

Літературний процес

Літературні премії

Літота

 

М

«Магічний реалізм»

Метафора

Метод художній (творчий)

Метонімія

«Мистецтво для мистецтва» («чисте мистецтво»)

Міф

Міфологія

Модернізм

Модерністський роман

Монолог

Монолог внутрішній

Монтаж

Мотив

 

Н

Напрям літературний

Натуралізм

Неокласицизм

Неоромантизм

Новаторство в літературі

Новела

«Новий роман» («антироман»)

 

О

Образ художній

Ода

«Озерна школа»

Оксиморон (оксюморон)

Оповідання

Оповідач

Оповідь

Оригінал і переклад

 

П

Памфлет

Парадокс

Паралелізм

«Парнас» (Parnasse)

Пародія

Пафос

Пейзаж поетичний

Передмова

Переклад художній — див. Оригінал і переклад

Переспів

Персонаж

Персоніфікація

П’єса

Підтекст

Пірихій

Пісня

Повість

Повість-притча

Повтор

Поезія

Поема

Поетика

Полісемія

Поліфонія

Порівняння

Портрeт у літературному творі

Постмодернізм

«Потік свідомості»

Прерафаеліти

Преромантизм

Пригодницькі твори

Приказка

Прислів’я

Притча

Проблематика художнього твору

Проза

Пролог

Просвітництво

Прототип

Псевдонім

Публіцистика

 

Р

Реалізм

Реквієм

Ремарка

Ремінісценція

Репліка

Ретроспекція

Рефрен (приспів)

Рима

Рима внутрішня

Ритм

Риторичні фігури

Рід літературний

«Розбите покоління» (бітники)

Розвиток дії

Розв’язка

Розмір вірша

Роман

Роман авантюрний

Роман-епопея

Роман історичний

Роман морально-психологічний

Роман пригодницький

Роман лицарський

Роман соціально-психологічний

Роман філософський

Роман у віршах

Романтизм

Рубаї

 

С

Сатира

Сентименталізм

«Сердиті молоді люди»

Символ

Символізм

Синекдохо

Сирвента

Система образів (групування персонажів)

Сонет

Соцреалізм (соціалістичний реалізм)

Спондей

Стиль

Стиль письменника

Стиль у літературі

Стопа

Строфа

Строфа онєгінська

Структура літературного твору

Сугестія

Сюжет

«Сюжети мандрівні»

Сюрреалізм

 

Т

Танка

«Театр абсурду» («драма абсурду»)

Текст

Тема

Тематика

Теми вічні

Теорія «епічного театру»

Теорія літератури

Терцина

Течія літературна

Тип літературний

Трагедія

Трагікомедія

Традицїі літературні

Трансценденталізм

Трубадури

Трувери

 

У

Уособлення

Урбаністика

 

Ф

Фабула

Фантастика

Фейлетон

Фінал

Фольклор

Футуризм

 

X

Характер літературний

Хоку (хайку)

Хорій — див. Розмір

 

Ц

Цезура

Цитата

 

Ш

«Шекспірівське питання»

Шпільмани