Аналіз системний. Що таке системний аналіз?

Аналіз системний — спосіб наукового пізнання, який передбачає розгляд частин об’єкта в нерозривній єдності з цілим. Методологічним підґрунтям системного аналізу є поняття «система» — певний матеріальний чи ідеальний об’єкт, який розглядається як складне цілісне утворення. Одна і та ж система може розглядатися з різних позицій, тому системний аналіз передбачає виокремлення певного системоутворюючого параметра, який зумовлює пошук сукупності елементів системи, мережу зв’язків і відносин між ними — її структуру. Будь-яка система завжди перебуває в певному середовищі, з огляду на це системний аналіз має враховувати її зв’язки та відносини з оточенням. Обов’язковим для системного аналізу є визначення властивостей цілого, при цьому наголошується, що сутнісні властивості системи визначаються не стільки властивостями сукупності елементів, скільки властивостями її структури, системоутворюючими зв’язками об’єкта. Завдання системного аналізу щодо соціальних досліджень полягає в розробленні методів змістового і формального системного опису соціальних об’єктів, виявленні закономірностей їх функціонування і розвитку, побудові системної теорії та практичних методів управління цими об’єктами. Процедура системного аналізу передбачає дослідження соціальної системи з метою пошуку оптимальної альтернативи управління. Вона складається з таких етапів: визначення мети і завдань дослідження і показників (критеріїв) ступеня їх досягнення; визначення об’єкта і предмета дослідження; цілеспрямований збір і оброблення інформації щодо завдань дослідження; визначення структури об’єкта, опис його властивостей, організації та умов існування; визначення цілей життєдіяльності об’єкта; побудова гіпотез про механізм функціонування об’єкта; дослідження об’єкта за допомогою моделей і неформальних методів, що передбачає уточнення цілей і гіпотези про механізм функціонування об’єкта, коректування моделей, визначення переліку можливих альтернатив управління; прогнозування наслідків реалізації вибраних альтернатив управління і вибір найбільш раціональної з них, тобто прийняття рішення.

Виокремлюють такі види системного аналізу: 1) системно-компонентний, що означає вивчення складу системи з виокремленням таких компонентів, взаємодія яких зумовлює наявність притаманних системі якісних особливостей; системно-структурний, який передбачає дослідження внутрішніх зв’язків і взаємодії елементів системи; 2) системно-функціональний, що передбачає вивчення інформаційно-функціональних залежностей: між компонентами системи; між компонентами і системою в цілому, між системою в цілому та іншою системою, до складу якої вона належать: 3) системно-інтегративний напрям, що полягає у дослідженні цілісних властивостей системи, не притаманних її компонентам зокрема; 4) системно-комунікаційний напрям, який означає вивчення системи у взаємодії з навколишнім середовищем; 5) системно-історичний, спрямований на дослідження ретроспективи і перспективи розвитку системи і розглядає її як процес у єдності зі становленням, функціонуванням і розвитком. При дослідженні складних систем за необхідності використовують всі вказані види системного аналізу. Потреба в управлінні складними суспільними процесами, необхідність прогнозування наслідків дій після здійснення поставлених завдань актуалізує використання системного аналізу.

Аналіз системний. Що таке системний аналіз?

Комментарии закрыты.