Апарат держави. Що таке апарат держави?

Апарат (лат. apparatus — готую) держави — система всіх органів держави, безпосередньо наділених владними повноваженнями. Основою організації та діяльності апарату держави є принципи: 1) демократизму, який передбачає залучення громадян до формування і діяльності органів державної влади; 2) законності, тобто неухильного дотримання всіх законів держави; 3) розподілу влади на законодавчу, виконавчу, судову, чітке розмежування повноважень відповідних органів; 4) професіоналізму та компетентності, що означає підбір та розстановку в державному апараті кваліфікованих кадрів; 5) соціальної справедливості, тобто забезпечення рівноваги інтересів різних соціальних, національних, етнічних груп; 6) гуманізму, який означає пріоритет загальнолюдських цінностей, забезпечення і захист основних прав і свобод людини і громадянина; 7) ненасильства, за яким провідна роль у роботі державного апарату належить організаційним і виховним методам, а метод примусу застосовується як виняток, тощо. Первинним елементом апарату держави є орган держави — державний службовець чи їх колектив, організований державою чи безпосередньо народом, наділений владними повноваженнями, створений для виконання конкретних завдань і функцій держави.

Державні органи поділяють: за місцем у системі на первинні (створюються через вибори) і вторинні (походять від первинних); за змістом або напрямами діяльності — на органи державної влади, главу держави, органи державного управління, судові, контрольно-наглядові органи; за часом функціонування — на постійні і тимчасові; за складом — одноособові та колегіальні; за територією, на яку поширюються їх повноваження, — на загальні, або центральні, і місцеві, або локальні. Конституцією України закріплена така система органів державної влади: глава держави — Президент України (ст. 102); орган законодавчої влади — Верховна Рада України (ст. 75); органи виконавчої влади — Кабінет Міністрів України (ст. 113), міністерства та ін. центральні органи виконавчої влади (ст. 114), місцеві державні адміністрації (ст. 118); органи судової влади: Конституційний Суд України та суди загальної юрисдикції (ст. 124); контрольно-наглядові органи — Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (ст. 101), прокуратура (ст. 121).

Апарат держави. Що таке апарат держави?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *