Біхевіоризм. Що таке біхевіоризм?

Біхевіоризм (англ. behaviour — поведінка) — напрям у психології, який полягає у спостереженні і вивченні індивідуальної поведінки людей, ігноруванні фактів і явищ впливу макро- й мікросоціальних факторів і абстрактного підходу. Основні принципи біхевіоризму як системи наукового знання сформувалися в американській психології XX ст. Першоджерелами його можна вважати ідеї Р. Декарта і Дж. Локка про те, що свідомість людини пізнається за допомогою внутрішніх спостережень або досвіду, об’єктами яких є психічні образи, думки, переживання. Згодом В. Вундт з послідовниками об’єднали інтроспекцію з експериментальним методом. Розвиток цього напряму призвів до появи структурної психології (Е.-Б. Тітченер), вплинув на програму Вюрцбурзької школи і стимулював виникнення деяких ідей гештальтпсихології і психоаналізу. Критика послідовниками раннього біхевіоризму основних ідей інтроспективної психології сприяла становленню власного предмета біхевіоризму — поведінки людини як цілісного явища. У соціальному біхевіоризмі сформувався власний напрям досліджень — соціально-політична поведінка людини як фактор функціонування соціальних і політичних систем. «Новий курс» президента США Ф.-Д. Рузвельта спирався на розвиток емпіричних соціологічних досліджень. Соціологія і політологія починають вивчати неформальні аспекти державного управління, буття влади і суспільства загалом, мотиви і фактори, що впливають на політичну поведінку людей, умови, необхідні для соціального планування і контролю. Засновниками цього напряму досліджень були Ч. Мерріам, Г. Госнелл, Г. Лассвел. Була використана ідея адаптації Терстоуна про зв’язок поведінки людини з її установками, що виявляються у процесі аналізу результатів опитування суспільної й особистої думок. Спочатку біхевіоризм сприяв вивченню мотивів суб’єктивного ставлення до політики, які, як вважалося, залежать і від психічного стану індивіда, пізніше — проблеми верифікації (перевірка вірогідності) політологічного знання.

Після Другої світової війни, з поглибленням інституціоналізації влади і технократизацією державного управління, класичному біхевіоризму забракло ідей та інструментарію для вивчення сукупності нових політичних прийомів. Перехід від емпірики до широких узагальнень зумовив «постбіхевіоріальну революцію». Науковці суперечливо оцінюють біхевіоризм. З одного боку, він вносить у дослідження чіткість, точність понять, що дає змогу розмежовувати наукові дисципліни; вводить у інструментарій соціальних досліджень технічні засоби; соціальні науки вдаються до конкретної дослідницької роботи; з іншого — біхевіоризму властиві надмірне захоплення кількісними даними (цифроманія); завищена увага до фрагментарного аналізу фактів, що перешкоджає комплексному підходу до вирішення глобальних проблем; нездатність критичного оцінювання суспільного порядку; відсутність постановки теоретичних питань, висування наукових гіпотез. Оптимально слід поєднувати в дослідницькій роботі емпіричні традиції та теоретичні елементи. Обмеженість біхевіоризму полягає в механічному розумінні людини та її поведінки. Спроби удосконалити його (Е. Толмен, К. Хол, Б. Скіннер) успіхом не увінчалися.

Біхевіоризм. Що таке біхевіоризм?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *