Виборче право. Що таке виборче право?

Виборче право — 1) система правових норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають у зв’язку з організацією і проведенням виборів представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування (в об’єктивному розумінні); 2) право громадян обирати (активне виборче право) і бути обраними (пасивне виборче право) до представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування (в суб’єктивному розумінні). Це право передбачене Конституцією України та відповідними законами України. Виборче право є одним із найдавніших інститутів конституційного права, який широко використовувався у Давніх Греції та Римі. Стосовно сучасного виборчого права розроблено єдині міжнародні стандарти як на міжнародному (ст. 21 Загальної декларації прав людини, 1948), так і регіональному рівнях (ст. 23 Американської конвенції про права людини, 1969, ст. 13 Африканської хартії прав людини і народів, 1987; ст. 7 Документа Копенгагенської наради з людського виміру, 1990). У будь-якій державі виборче право регулює правовідносини, пов’язані з організацією та проведенням виборів (в Україні — вибори Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад і сільських, селищних і міських голів, депутатів Верховної Ради АР Крим). Предметом правового регулювання виборче право в Україні є принципи організації та проведення виборів, статус суб’єктів виборчого процесу, порядок територіальної організації виборів, порядок утворення виборчих комісій, фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки та проведення виборів, порядок оскарження порушень, допущених під час виборів, тощо. В Україні активне виборче право належить всім громадянам держави, яким на день виборів виповнилося 18 років, без будь-яких прямих або непрямих привілеїв чи обмежень за ознаками раси, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання та ін. Права голосу не має особа, визнана судом недієздатною. До активного виборчого права відноситься також право громадян бути членом виборчої комісії, брати участь у проведенні передвиборчої агітації, спостерігати за проведенням виборів, а також брати участь у інших заходах, пов’язаних із виборами. Для набуття пасивного виборчого права громадянин України має відповідати деяким додатковим умовам, встановленим Конституцією України та законодавством України про вибори.

Наприклад, Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх років перед днем виборів та володіє державною мовою. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більш ніж два строки підряд; народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 5 років. Обмеження або вимоги (цензи) до учасників виборів існують у багатьох країнах. До кінця XVIII ст. в Європі найпоширенішим було обмеження майнового характеру, з часом пріоритетними стали віковий ценз та ценз осілості. У більшості європейських країн спочатку віковий ценз становив 21—25 років, зараз він для активного виборчого права пов’язується, як правило, з досягненням виборцем повноліття. Ценз осілості також закріплений у законодавствах про вибори багатьох держав: у США — 1 місяць, в Австралії, ФРН, Новій Зеландії та Японії — 3 місяці, у Бельгії та Франції — 6 місяців тощо. Виборче право в Україні базується на принципах: рівності (кожен виборець має однакову кількість голосів на виборах, які мають однакову силу); прямого виборчого права (вибір кандидатів здійснюється безпосередньо шляхом голосування виборців); добровільної участі у виборах (участь у виборах є правом, а не обов’язком громадянина); свободи вибору (виборець перед голосуванням вільно формує свою волю, а під час голосування вільно її реалізовує); таємності (здійснення контролю за волевиявленням виборців у будь-якій формі та будь-якими особами чи органами не допускається); особистого голосування (забезпечення таємниці голосування, уникнення спотворення волевиявлення виборців). Джерелами виборчого права в Україні є Конституція України, Закони України «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України, «Про Центральну виборчу комісію», «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», «Про вибори депутатів Верховної Ради АР Крим» та ін. нормативно-правові акти.

Виборче право. Що таке виборче право?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *