Вибірковий метод. Що таке вибірковий метод?

Вибірковий метод — метод соціологічного дослідження, що дає змогу робити висновки про характер розподілу ознак генеральної сукупності на основі дослідження певної її частини — вибіркової сукупності. Вибіркова сукупність формується різними способами, що забезпечують репрезентативність, надійність, достовірність отриманої інформації. Генеральна сукупність складається з безлічі об’єктів, що входять в об’єкт дослідження і відображають основні зв’язки і відносини об’єкта, тим самим будучи предметом вивчення у межах, зафіксованих показниками соціологічного дослідження, територіальними і тимчасовими обмеженнями. Вибіркова сукупність є моделлю, яка відображає генеральну і будується за допомогою певної технології відбору її елементів. Основу вибірки становить перелік елементів генеральної сукупності, що задовольняють вимоги репрезентативності, повноти і точності, адекватності, зручності роботи з даним переліком, наприклад, списки виборців, домові книги, списки студентів, соціальні паспорти, статистичні таблиці. Одиницями добору є елементи генеральної сукупності, що відбираються на різних етапах за певною технологією вибірки. Розсіювання значень ознак, а також елементів генеральної сукупності порівняно з їх реальним станом у вибірковій сукупності називають дисперсією. Якщо дисперсія ознак дорівнює 0, то всі показники й ознаки вибіркової сукупності відповідають показникам і ознакам генеральної сукупності. Чим більша дисперсія, тим більший обсяг вибіркової сукупності необхідний для подальшого уточнення показників дослідження. Властивість вибіркової сукупності відображати значущі з погляду цілей і завдань дослідження параметри генеральної сукупності називають репрезентативністю. Вибіркова сукупність формується у такі способи: дослідження основного масиву вивчених об’єктів кваліфікованої більшості (66%); монографічне обстеження (вивчається частина об’єктів, порядок, критерії, характеристики сукупності); прості ймовірнісні методи (випадкова вибірка); систематичний добір (інтервальний); серійна вибірка, складні імовірнісні методи (багатоступінчаста вибірка, випадковий добір); комбінований добір; багатофазова вибірка. Найпростішим способом встановлення репрезентативності є порівняння значень певного параметра генеральної сукупності зі значеннями вибіркової сукупності. Вибірковий метод передбачає такі етапи: підготовчий, оперативний, результативний, завершальний.

На підготовчому етапі здійснюється розроблення програми вибіркового методу; побудова системи показників генеральної сукупності, що відображає її кількісний і якісний стан на основі попереднього аналізу об’єкта і пілотажного дослідження; виділення значущих ознак і показників вибіркової сукупності; складання основи вибірки, забезпечення її повноти і точності; попереднє оцінювання дисперсії вибірки за головними ознаками генеральної сукупності; виділення одиниць добору; визначення схеми, типу, процедур, обсягу вибірки; експертиза вибіркової сукупності, уточнення проекту. Оперативний етап вибіркового методу охоплює підготовку технічних засобів вибірки; підготовку та інструктаж виконавців для проведення добору; складання списку елементів генеральної сукупності; реалізацію технології добору одиниць вибіркової сукупності зі списку; складання списку і матричних даних одиниць аналізу; контроль за проведенням добору. Результативний етап передбачає оброблення основних даних з добору елементів вибіркової сукупності; побудову і формування вибіркової сукупності; оцінювання параметрів генеральної сукупності по вибірковій сукупності; аналіз ефективності вибіркового методу. На завершальному етапі здійснюється контроль параметрів і ремонт вибіркової сукупності.

Вибірковий метод. Що таке вибірковий метод?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *