Віктимологія. Що таке віктимологія?

Віктимологія (лат. victima — жертва і грец. logos — вчення, слово) — наука, яка займається вивченням поведінки жертви, найрізноманітніших обставин правопорушення загалом і його жертви зокрема, її психологічних та моральних особливостей. Віктимологія активно розвивається у кримінології. Специфічним предметом віктимології є жертви правопорушень як особлива категорія осіб і процес їх перетворення на жертв протиправних посягань; індивідуальна здатність певних осіб стати жертвами чи нездатність уникнути протиправного посягання, протидіяти йому там, де об’єктивно це можливо. Функції віктимології полягають у вивченні особи потерпілого, станів віктимності з метою розроблення засобів їх попередження. Віктимологія також полягає в інформаційному забезпеченні віктимологічної профілактики злочинів, наданні рекомендацій щодо розкриття та розслідування діянь, вчинених за наявності взаємозв’язку між злочинцем і жертвою. Завданням віктимолога є виявлення осіб, які можуть стати жертвами злочинів; встановлення повнішої картини латентної злочинності за допомогою виявлення потерпілих від невідомих чи прихованих злочинів; встановлення взаємозв’язків між поведінкою потерпілих і злочинців; вивчення віктимних рис особи як одного з чинників, що детермінує злочинне посягання; розроблення запобіжних заходів, спрямованих на недопущення можливого перетворення осіб на жертви злочинців; пояснення поведінки потерпілого при індивідуалізації покарання винному у вчиненні злочину, а також удосконалення механізмів справедливого відшкодування збитків потерпілому. Систематичні наукові дослідження ролі жертви у вчиненні злочину почалися наприкінці 40—50-х ХХ ст. Німецький вчений Г. Гентіг («Злочинець та його жертва», 1948) започаткував віктимологію як нову галузь у кримінологічній науці. Г. Гентіг розробив основоположну ідею віктимології, зокрема положення, що відносини «жертва — злочинець» тісно пов’язані зі злочином. Це дає змогу не лише комплексно з’ясувати цей феномен, а й робити прогнози стосовно осіб, які потенційно можуть стати жертвами злочинів, точніше визначити рівень латентної злочинності. Чільне місце у віктимологічних дослідженнях посідають праці І. Маттеса, Б. Мендельсона, А. Фаттаха. Інтенсивно віктимологія розвивається у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Японії. У СРСР питання віктимології з середини 60-х ХХ ст. вивчав Л. Франк. У 1973 було створено Міжнародне віктимологічне товариство (Німеччина), яке провело низку міжнародних конгресів. У роботі ІХ конгресу (1997) вперше взяли участь українські кримінологи. Віктимологія оперує основними поняттями: «потерпілий» (жертва злочину), «зв’язок “злочинець — потерпілий”», «віктимізація», «віктимність». Основою поняття «потерпілий» (жертва злочину) є визначення потерпілого як особи, якій злочином безпосередньо заподіяно моральну, фізичну чи майнову шкоду, що міститься у карно-процесуальному кодексі України. Стосовно віктимологічного аспекту поняття «жертва» постійно ведуться дискусії, однак більшість вчених погоджуються, що жертвою є людина (спільнота людей у будь-якій формі інтеграції), якій злочином заподіяно фізичну, майнову або моральну шкоду незалежно від того, визнано її у встановленому законом порядку потерпілою і чи вона сама себе вважає такою. Розкриттю змісту поняття «жертва» сприяє вивчення соціальних характеристик особи потерпілого (соціального статусу, соціально-демографічних характеристик, соціальних ролей та позицій, типу поведінки у межах криміногенної ситуації (правомірна, нейтральна чи неправомірна)). Неправомірна поведінка жертви дуже часто є джерелом конфлікту і провокацією злочину.

Саме відкрито провокуюча роль потерпілого може призвести до вчинення злочину. Схожим є поняття евентуальної (потенційної) жертви, але більш детерміноване вибором нападника, наприклад хулігана. Латентною жертвою вважають особу, яка реально постраждала від злочину, але з певних причин цей факт прихований від офіційного обліку. Проблема класифікації жертв злочинів складна, адже жертвою злочину може бути будь-яка людина з моменту народження і до смерті, тобто існує велика кількість ознак, які можуть бути покладені в основу віктимологічної класифікації. Наприклад, залежно від обставин жертви класифікують за наслідками соціальних і природних явищ, не пов’язаних з протиправними діями інших осіб, і наслідками, зумовленими протиправними посяганнями на особу та її права (юридичний аспект віктимології). Застосування комплексного підходу дає змогу виділити такі типи жертв злочинів: випадкова — коли особа стає жертвою внаслідок збігу обставин, а відносини, що виникли між нею і злочинцем, не залежать від їх волі і бажання; жертва з незначним ступенем ризику — особа, віктимність якої зросла непередбачено під впливом конкретної несприятливої ситуації; жертва з підвищеним ступенем ризику — особа, наділена низкою віктимних властивостей (до цієї категорії належать жертви необережних і умисних злочинів); жертва з дуже високим ступенем ризику — особа, морально-соціальна деформація якої така, як і в правопорушників. Зв’язок «злочинець — потерпілий» у віктимологічному плані розглядається як тривала подія, що існує у певному просторі та часі і зміст якої визначає поведінку потерпілих, їх взаємодію зі злочинцями до, під час, а іноді й після вчинення злочину; певний стан, коли в одній особі «уживаються» злочинець і жертва одночасно або почергово. Між злочинцем і потерпілим кримінологи вирізняють об’єктивні та суб’єктивні зв’язки. Об’єктивний зв’язок існує незалежно від того, знають потерпілий і злочинець одне одного чи ні. Їх об’єднує час і місце вчинення злочину. Суб’єктивний зв’язок наявний тоді, коли злочинець та жертва знайомі. В юридичному аспекті оцінюють роль жертви в настанні небажаних наслідків з точки зору її якостей, відносин з людьми і особливостей поведінки (необачність, довірливість, конфліктність, провокаційна поведінка, розбещеність, ризикованість тощо), на основі чого формують поняття віктимності.

Віктимологія. Що таке віктимологія?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *