Габітус. Що таке габітус?

Габітус (лат. habitus — вигляд, зовнішність, склад) — сукупність зовнішніх ознак, зовнішній вигляд людини, тварини, рослини тощо. У філософській традиції габітус означає сукупність індивідуальних виявів фізичних особливостей (хода, жести, манери) як цілісного образу людини. Поняття «габітус» у соціологію запровадив П. Бурдьє, надалі його неодноразово використовували Г.-В.-Ф. Гегель, Е. Гусерль, М. Вебер, Е. Дюркгейм і М. Мосс. Габітус виступає як регулярність практик агента, що відтворюються, повторюються і є відносно стійкими у часі і просторі. Як структуруюча структура габітус має дещо іншу природу, ніж практики і соціальні відносини. Соціальні відносини являють собою минулі умови і практики, які стали передумовами теперішніх, а габітус — це «сліди» минулих практик агента, що визначають його теперішні й майбутні практики, будучи їх внутрішніми передумовами. Габітус виконує посередницьку функцію у схемі «соціальні відносини — практики», є проміжною ланкою між теперішнім і майбутнім і стає відтворенням зовнішніх структур у вигляді внутрішніх структур особистості.

Поняття «габітус» як опосередковуюча ланка між умовами практик агентів та їх реалізацією допомагає вирішити ці суперечності між опозиціями «індивід — суспільство», «свобода — детермінізм», «структура — дія» тощо. Габітус забезпечує не лише відтворення, а й певну мінливість соціальної структури у практиках індивіда, оскільки детермінує практики не безпосередньо, а через певні обмеження, уявлення про можливе, ймовірне і неможливе. Дія формується на основі суб’єктивної оцінки об’єктивних імовірностей, зіставлення бажаного і можливого. Оскільки габітус формується під впливом середовища, подібні умови здатні породити схожі габітуси, а схожість останніх може стати основою виникнення соціальних груп. Відношення між габітусами агентів, що належать до однієї соціальної групи, можна представити як відношення гомології (подібності).

Габітус. Що таке габітус?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *