Дослідження майбутнього. Що таке дослідження майбутнього?

Дослідження майбутнього — вивчення динаміки, перспектив розвитку процесів і явищ з метою підвищення наукової обґрунтованості й ефективності планування, програмування, проектування, управління, рішень загалом у найрізноманітніших галузях людської діяльності. Дослідження майбутнього тісно пов’язані з категорією «передбачення», яка є загальним поняттям, що поєднує різновиди отримання інформації про майбутнє (прогнозування, цілепокладання, планування, програмування, проектування, управління). Принцип наукового передбачення ґрунтується на припущенні, що передбачення майбутніх станів суспільного явища є результатом дослідження законів його розвитку, аналізу минулих і теперішніх станів. Однак соціальне прогнозування не зводиться до спроб передбачити деталі майбутнього, оскільки через вплив великої кількості факторів закони суспільного розвитку набувають характеру тенденцій і мають імовірнісний характер. Передбачення реалізується у двох формах сукупностей: а) сукупність, що належить до категорії передбачення, — описова (дескриптивна); б) сукупність, що належить до категорії управління, — приписова (прескриптивна). Пророцтво передбачає опис можливих або бажаних перспектив, станів, проблем майбутнього; воно проявляється у формах: передчуття (просте передбачення), передбачення (складне передбачення), прогнозування (наукове дослідження перспектив розвитку явища). Припис пов’язаний з розв’язанням цих проблем, використанням інформації про майбутнє для цілеспрямованої діяльності. Він проявляється у формах: цілепокладання — встановлення ідеально припустимого результату діяльності; планування — проекції в майбутнє людської діяльності для досягнення заздалегідь встановленої мети, перетворення інформації про майбутнє на директиви для цілеспрямованої діяльності; програмування — визначення послідовності конкретних заходів для реалізації планів; проектування — створення конкретних образів майбутнього, деталей розроблених програм та управління, яке інтегрує попередні форми припису, оскільки їх основою є рішення. У соціальному прогнозуванні тісний взаємозв’язок між приписом і пророцтвом може спричинити ефект самоздійснення або саморуйнування. Ядром пророцтва є прогноз; припису — план. Прогнози передують планам і відрізняються від них способом оперування інформацією про майбутнє: імовірнісний опис можливого або бажаного — прогноз, директивне рішення щодо заходів з досягнення можливого, бажаного — план.

Ключовим у соціальному прогнозуванні є поняття «соціальний прогноз», яке тлумачать як імовірнісне судження про перспективи майбутнього стану певного явища та (або) про альтернативні шляхи і терміни його здійснення на основі спеціального наукового дослідження. У соціальному прогнозуванні існує два типи прогнозу, в яких по-різному поєднуються екстраполяція і цілепокладання: 1) пошуковий прогноз визначає можливі стани явища в майбутньому, в його основі — певна шкала можливостей, на якій встановлюється ступінь імовірності прогнозованого явища; 2) нормативний прогноз визначає шляхи і терміни досягнення можливих станів явища, які використовують у якості цілей, за якого дослідження просувається від заданих станів до спостережених тенденцій. За періодом упередження (проміжок часу, на який розрахований прогноз) прогнози класифікують на оперативні (поточні), коротко-, середньо-, довго- та далекострокові. Оперативний (поточний) прогноз (до 1 місяця) розрахований на перспективу, протягом якої не очікується кількісних та якісних змін об’єкта дослідження; короткостроковий прогноз (від 1 місяця до 1 року) — на перспективу лише кількісних змін; середньостроковий прогноз (від 1 до 5 років) — на перспективу кількісних і якісних змін, але з переважанням кількісних над якісними; довгостроковий прогноз (від 5 до 15 років) — на перспективу кількісних і якісних змін, але переважають якісні зміни над кількісними; далекостроковий прогноз (понад 15 років) здійснюють на перспективу, коли очікуються суттєві якісні зміни, тому при ньому враховують лише найзагальніші перспективи розвитку об’єкта дослідження. До таких далекострокових прогнозів належать футурологічні дослідження.

Дослідження майбутнього. Що таке дослідження майбутнього?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *