Дослідження маркетингове. Що таке маркетингове дослідження?

Дослідження маркетингове (англ. marketing, від market — ринок, збут) — наукове (як правило, емпіричне) дослідження, спрямоване на систематичне збирання, оброблення і аналіз фактографічної інформації про попит, пропозиції, споживацькі переваги населення з метою виявлення потреб, думок, мотивацій, відносин, поведінки окремих осіб і організацій, пов’язаних з маркетингом, тобто всіма аспектами просування на ринку певних товарів і послуг, а також підготовки цієї інформації до прийняття маркетингових рішень. За методологією, методами, технологією, принципами оброблення, аналізу інформації тощо Маркетингові дослідження збігаються з емпіричними соціологічними дослідженнями, зокрема опитуваннями громадської думки, експериментальними та ін. дослідженнями. Маркетингові дослідження є галуззю соціологічних досліджень, предмет якої — дослідження економіки, маркетингу. Спеціалістів у галузі маркетингових досліджень в Європі об’єднує міжнародна організація ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research). У кодексі цієї міжнародної організації стверджується, що термін «маркетингові дослідження» охоплює поняття «соціальні дослідження», оскільки при їх проведенні використовують однакові прийоми і методи вивчення явищ і проблем. Практика організації маркетингових досліджень запроваджена у 10—20-ті ХХ ст. У 1922 Д. Старч вперше використав метод впізнавання при вимірюванні читаності рекламних оголошень, з 1923 цією проблемою почав займатися засновник наукових опитувань громадської думки Дж. Геллап. Вивчення споживачів товарів із допомогою торгових панелей проводив А. Нільсон. Маркетингові дослідження у США і Європі поширилися після Другої світової війни внаслідок: появи «ринку покупців», що свідчило про переважання пропозиції товарів над попитом; загострення конкуренції між виробниками; виникнення проблеми зниження ризику в умовах конкуренції через точніше адресування свого товару певним групам покупців, здійснення сегментації ринку. Інформація, яку здобувають при проведенні маркетингових досліджень, є значущим елементом маркетингової інформаційної системи. Основними різновидами маркетингових досліджень є: а) розвідувальні дослідження, які проводять, якщо про об’єкт дослідження немає достатньої інформації і дослідник не в змозі висунути гіпотезу; б) описові дослідження, що передбачають якісно-кількісний опис об’єкта; в) експериментальні дослідження, спрямовані на аналіз причинно-наслідкових залежностей у розвитку певних економічних процесів. До методів проведення маркетингових досліджень належать: традиційний аналіз документів («кабінетний») та формалізований (контент-аналіз); включене та невключене, структуралізоване та неструктуралізоване спостереження; опитування: анкетне опитування (роздавальне, пресове, поштове); інтерв’ю (особисте, телефонне, глибинне); спеціальні опитувальні методики (лінгвосоціологічні, соціометричні методики, тести, метод експертних оцінок); натурний та уявний, послідовний та паралельний експерименти; пробний маркетинг; спеціальні маркетингові дослідні методики.

Об’єктами маркетингових досліджень можуть бути: а) фірма, підприємство, їх потенціал, персонал, імідж та ін.; б) ринок, його купівельний попит, обсяг і структура, сегменти, життєвий цикл товару, ціни та еластичність попиту, споживачі товарів, їх мотивація до придбання товарів, процес прийняття рішень щодо купівлі товару, типології споживачів та ін.; в) маркетингове середовище фірми (макро-, міді- та мікросередовище) і конкуренти; г) система формування попиту і стимулювання збуту (маркетингові комунікативні технології), зокрема реклама, сейлс промоушн, паблік рілейшнз. Маркетингові дослідження в США та Європі здійснюють спеціалізовані фірми і компанії, рекламні агентства, промислові і торгові союзи, консультанти з дослідження ринку, відділи дослідження ринку безпосередньо на фірмах, виробництві. Проведення маркетингових досліджень в Україні розпочалося у 1992—93. У 2003—04 налічувалось більше сотні дослідницьких організацій у галузі маркетингових досліджень. Лідерами були організації з іноземним капіталом, що пропонують значний спектр послуг за високими цінами (А. С. Nielsen Ukraine, AGB Ukraine, GfK-USM та TNS Socis International) та вітчизняні — Агентство маркетингових досліджень, Київський міжнародний інститут соціології та ін.

Дослідження маркетингове. Що таке маркетингове дослідження?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *