Експертні методи в соціології. Що таке експертні методи в соціології?

Експертні методи в соціології — евристичні методи пізнання, за яких результат (прогноз, рішення, оцінка тощо) досягається взаємодією кількох (багатьох) спеціалістів (експертів). За їх допомогою формується узагальнена думка фахівців, виявляються приховані особливості прогнозних завдань і систематизується різноманітна інформація, необхідна для прийняття рішень. У соціології експертне оцінювання здійснюється з урахуванням суб’єктивної реальності (думки, цінності, норми, інтереси, умовні бали тощо). При розв’язанні соціологічних проблем результати пізнання оцінюються не лише за критерієм істини, а й аксіології. Найпростішою формою експертного оцінювання є узгодження проекту рішення, оформленого у вигляді певного документа (розпорядження, вказівка, інструкція). Усі зауваження, заперечення викладають у письмовій формі, відмова від узгодження без достовірного письмового пояснення не припускається. Різновидом застосування експертних методів в соціології є формування спеціальних тимчасових груп для вироблення спільного рішення з певної проблеми. До таких груп входять фахівці з різних галузей знання та наукових підрозділів. Формою експертного оцінювання є ділова фахова нарада, робота якої ґрунтується на тезі про перевагу колективного розуму. Метою обговорення є отримання нової інформації, виявлення суджень, припущень, які дають змогу прийняти правильне рішення. Різновидом наради є «мозкова атака», або «мозковий штурм», що полягає у генеруванні і відборі цінних ідей відповідно двома групами учасників. Успіх групового рішення залежить від ведучого, його уміння забезпечити творчу атмосферу, розкутість думки, сміливість суджень. Одним із найефективніших експертнтх методів в соціології є метод Дельфі (назву отримав від давньогрецького міста — Дельфи, де жили оракули (мудреці), які прогнозували розвиток подій). Суть його полягає в проведенні низки послідовних анонімних опитувань групи експертів з досліджуваної проблеми письмово у кілька турів, після кожного з яких їх оцінки (за використання спеціальної методики) наближуються. Отриманий результат узагальнюють. Якщо експерти дійшли згоди в одному з попередніх турів, опитування припиняють.

Дельфійський метод застосовують, коли термін прийняття рішення жорстко не лімітується і експерти згодні давати відповіді у кілька етапів, маючи можливість змінювати висловлену раніше точку зору. Суттєвими недоліками дельфійського методу є його трудомісткість і тривалість. З метою їх усунення застосовують модифікації методу Дельфі (дельфійська нарада та ін.). Методологія класичного дельфійського процесу тут зберігається, однак завдяки використанню ЕОМ і відеотерміналів відкриваються нові можливості. При розв’язанні прогностичних завдань (незалежно від форми експертного оцінювання) найчастіше застосовуваними процедурами є ранжування і безпосереднє оцінювання проблем. Експертні методи в соціології застосовуються для складання переліку подій у різних сферах життєдіяльності суспільства за певний проміжок часу; визначення найвірогідніших подій, що відбуваються, управлінських цілей і завдань з упорядкуванням їх за ступенем важливості; альтернативних варіантів розв’язання проблем з оцінюванням їх пріоритетності. Незалежно від застосовуваної форми експертного оцінювання точність і надійність результатів експертизи вирішальним чином залежить від компетентності групи експертів.

Експертні методи в соціології. Що таке експертні методи в соціології?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *