Етнократична держава. Що таке етнократична держава?

Етнократична (грец. еthnоs — група, народ і кrаtos — сила, влада) держава — держава, політичний розвиток та доктринальне обґрунтування якої забезпечують пріоритетний розвиток однієї (титульної) етнонаціональної спільноти через домінування її в усіх сферах життєдіяльності суспільства і на всіх рівнях державної влади. Етнократична держава є концептом, породженим радикальними націоналістичними доктринами 20—30-х ХХ ст. (як базовий компонент вона входила в ідеологічні установи та політичну практику фашизму і нацизму). Термін «етнократія» у західній політології з’явився в середині 60-х ХХ ст. на позначення політичного режиму, за якого здійснювалося очищення державного апарату від представників нетитульної національності, декларувався пріоритет захисту інтересів домінуючої нації, відбувалися демонстративні утиски національних меншин (постколоніальні держави Азії та Африки).

Соціально-психологічною базою цих режимів були і є очікування населенням покращення добробуту за рахунок перерозподілу майна та цінностей етнічних меншин. Західна політична наука визначає етнократичну державу як антидемократичну. Ситуації розпаду великих федеративних утворень, у яких регулювання міжнаціональних відносин здійснювалося на основі ідеологічного примусу (СФРЮ, СРСР), за визначенням дослідників, сприяли поширенню теорії та практики етнократичної держави. Тому виникнення нових незалежних держав у Центральній та Східній Європі, а також на пострадянському просторі на початку 90-х ХХ ст. було названо «новою хвилею етнократії». У глобалізованому світі політична практика етнократичної держави є швидше аномалією, ніж нормою, оскільки більшість сучасних держав є поліетнічними, а міжнародні статутні документи ООН вимагають від її членів забезпечення рівних прав для представників усіх національностей.

Етнократична держава. Що таке етнократична держава?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *