Етнічний стереотип. Що таке етнічний стереотип?

Етнічний стереотип (грец. stereos — твердий і typos — відбиток) — спрощений, схематизований образ представника певної етнічної групи, що має ірраціонально-емоційну природу. Етнічний стереотип поширюється на всю етнічну спільноту або кілька споріднених. Незважаючи на те що етнічний стереотип є поверховим і фіксує переважно несуттєві ознаки етносу чи етнічної групи, він надзвичайно стійкий і важко піддається змінам під впливом нової об’єктивної інформації. Базове поняття етнічного стереотипу було запропоноване американським дослідником проблем масової комунікації В. Ліпманом у 1922. На той час поняття «етнічний стереотип» вживалося на позначення поширених у суспільстві упереджених думок щодо представників національно-етнічних груп суспільства. Найсуттєвішою характеристикою етнічного стереотипу є його помилковість та невідповідність реальності. Етнічний стереотип, як і соціальний, складається з двох компонентів — імовірнісного знання та емоційно-чуттєвого сприйняття з домінуванням останнього. Існування етнічного стереотипу зумовлене прагненням свідомості людини до спрощення знань про соціальну реальність, які дають змогу розуміти навколишню діяльність, будувати картину світу без витрачання «зайвих» зусиль. У сучасній публіцистичній, частково науковій літературах вказується на негативний вплив етнічного стереотипу на міжетнічні відносини. Таке твердження дещо неточне, оскільки етнічний стереотип є об’єктивним інструментом буденної свідомості. Негативні наслідки має цілеспрямоване поширення етнічного стереотипу з метою маніпулювання громадською думкою для досягнення політичної мети. Уникнути цього можна за допомогою створення позитивних етнічних стереотипів без викорінення негативних. Прямі міжетнічні контакти руйнують негативні етнічні стереотипи за умов відсутності негативних соціальних установок.

Джерелами негативних етнічних стереотипів є: обмежений індивідуальний або груповий досвід спілкування, брак достовірної інформації про представників інших етносів; цілеспрямована діяльність ЗМІ щодо трансляції усереднених образів членів етнічних груп з метою формування недвозначної реакції. Тому якісне перетворення етнічних стереотипів передбачає значні зміни технологічних засад та принципів функціонування ЗМІ, збільшення кількості і якості прямих міжетнічних контактів. Амбівалентно впливають на формування та поширення етнічних стереотипів процеси глобалізації. З одного боку, телекомунікаційна революція сприяє поширенню достовірної інформації про етнічні спільноти та диверсифікації джерел її отримання (а отже, і об’єктивності), з іншого — збільшення кількості мігрантів викликає негативне сприйняття іноетнічних груп через традиційне вороже ставлення до іммігрантів. Значну роль у забезпеченні стійких символічних значень етнічних стереотипів відіграє т. зв. етнічний автостереотип — сукупність образних уявлень про власний етнос. У цих уявленнях можуть виражатися неадекватні пропорції суттєвого і несуттєвого, об’єктивного і суб’єктивного. Зміна їх модальності на протилежну є складнішим завданням, ніж зміна власне етнічних стереотипів.

Етнічний стереотип. Що таке етнічний стереотип?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *