Життя соціальне. Що таке соціальне життя?

Життя соціальне — 1) форми і вияви спільної діяльності індивідів, яка впливає на інших людей, їх групи й суспільство загалом, зумовлена впливом соціально значущих дій інших осіб, явищ і процесів, що відбуваються в групах людей, суспільстві, співвідноситься з панівними соціальними нормами, звичаями, традиціями, цінностями певної спільноти; 2) спільна діяльність людей, спрямована на забезпечення біологічних і соціальних потреб, реалізацію життєво важливих групових та індивідуальних соціальних інтересів і цінностей; 3) процес взаємодії соціальних суб’єктів на рівні індивідів і груп, якому притаманна їх взаємозалежність, взаємна потреба у соціальних та ін. зв’язках для реалізації життєво важливих інтересів і цінностей. Соціальне життя є одним з основних аспектів суспільного життя. Воно характеризується перетворенням дійсності через спільну людську діяльність завдяки поєднанню в її мотивах природних біологічних стимулів: підсвідомого, стихійного — із свідомим, матеріального — з духовним, на відміну від тваринного життя, керованого суто стихійними, природними рефлексами. Спільна діяльність є найістотнішою ознакою соціального життя, яка виявляється в найрізноманітніших формах (обмін інформацією, виробництво, споживання, навчання, виховання, гра тощо). Сутність соціального життя не обмежується лише колективними формами взаємодії. Його невід’ємною частиною є також фактори і процеси, які зумовлюють характер спільної взаємодії людей і впливають на неї опосередковано, зокрема пов’язані з особистим, приватним життям індивіда (особливості сімейного життя, суб’єктивні нахили, уподобання, психофізіологічні риси характеру і поведінки індивіда тощо). Індивідуалізація соціальних відносин у формах приватного життя не заперечує соціального життя як процесу спільної життєдіяльності. За К. Марксом, зв’язок приватних факторів із спільною діяльністю людей зумовлений тим, що індивід за своєю природою є суспільною істотою і будь-який вияв його життя є одночасно і виявом суспільного життя навіть тоді, коли не виступає в безпосередній формі колективного, здійснюваного разом з іншими виявами життя. Соціальне життя є неодмінною умовою життя суспільства, тому що функціонально забезпечує збереження і розвиток соціального організму, індивідуальне життя членів суспільства згідно з колективно виробленими неформальними правилами, звичаями і традиціями, формальними законами, нормативами та приписами, які вимагають певних моделей поведінки, дій, обмежених прийнятою організацією суспільного життя, наявними механізмами соціального контролю. Соціальне життя являє собою процес розв’язання життєво-соціальних проблем, але водночас породжує нові відповідно до змін соціальних ситуацій.

Тому, продукуючи соціальне життя, індивіди можуть його організовувати залежно від нових соціальних викликів, їх адекватності цілям та потребам людей і груп. Залежно від конкретно-історичних умов соціального життя виявляється через активно організовані чи стихійні колективні дії, спрямовані на зміни неприйнятних соціальних ситуацій, або характеризується інертністю, традиційністю, відсутністю цілеспрямованих дій, орієнтованих на зміни соціальних ситуацій. У випадках, коли чинні соціальні інститути мало сприяють реалізації соціальних потреб членів суспільства та їх груп, що викликає у них незадоволення реаліями суспільного життя, вияви соціального життя набувають певних форм соціальної мімікрії — специфічноадаптивного способу поведінки соціальних суб’єктів, за якого вони втілюють у суспільне життя маскувальну соціальну роль. Інші поведінкові моделі індивідів, найпродуктивніші для раціонального влаштування соціального життя, пов’язують із поняттям золотого правила поведінки (за Е. Еріксоном), сутність якого полягає в тому, щоб вчинки щодо іншої людини надавали нових сил і їй, і тому, хто їх здійснив. Особливим феноменом соціокультурного аспекту соціального життя є самостійне існування в соціумі результатів творчості непересічних особистостей. Видатні твори культури й мистецтва, філософські істини тощо існують незалежно від своїх творців, відчутно впливаючи на соціальне життя індивідів і груп, часто зумовлюючи істотні світоглядні риси багатьох людей, соціальні цінності й норми, панівні для цілих суспільств. Такий феномен розглядається як «продовження життя» видатних особистостей у формі соціального життя навіть після відділення соціального суб’єкта (смерті індивіда) від фізичного носія творчості (тілесної оболонки).

Життя соціальне. Що таке соціальне життя?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *