Комплексне дослідження. Що таке комплексне дослідження?

Комплексне дослідження. Що таке комплексне дослідження?

Комплексне (лат. complexus — зв’язок, сполучення) дослідження — міждисциплінарне вивчення на основі загальної програми сукупності причин, що зумовлюють певне явище. Передбачає використання можливостей різних предметних орієнтацій та методів, мобілізацію попередньо накопиченого наукового знання і отримання результатів, які неможливо одержати за допомогою інструментів дослідження жодної із окремих галузей знання. Комплексне дослідження найефективніше в соціальних науках, об’єкти яких дуже складні і багатомірні, потребують багатопланового розв’язання пов’язаних з ними проблем, зваженого охоплення економічних, соціальних, політичних, організаційних аспектів тощо. Орієнтація на принцип системності при цьому не обов’язкова, оскільки об’єкти комплексного дослідження можуть не бути систематичними. Основою комплексного дослідження є діалектичні принципи загальності зв’язку, єдності протилежностей, всебічності, конкретності тощо. Комплексне дослідження використовують щодо складноорганізованих об’єктів у тому разі, коли попередні підходи виявляються малоефективними. Призначенням комплексного дослідження є надання повних і всебічних знань про певне явище, забезпечення інститутів управління практичними рекомендаціями для прийняття оптимальних рішень і раціональної діяльності. Звернення до даних різних наук, використання їх методів, теорій, законів є методологічною вимогою і складовою частиною комплексного дослідження, яке передбачає одночасний, за єдиною програмою розгляд об’єкта, його структурно-функціональних і причинних зв’язків відповідно до можливостей суб’єктів комплексного аналізу.

Забезпечується комплексне дослідження спільною методологічною і організаційною базою, залученням спеціалістів різного профілю, координацією дій для досягнення спільної мети. Комплексні дослідження актуальні за умов реформування суспільства, оскільки зміни при цьому є комплексними. Зокрема, перехід до ринкових відносин потребує нової стратегії науково обґрунтованого пошуку, об’єднання зусиль представників різних галузей знання, соціологічної експертизи комплексних соціальних проектів та цільових програм.

Комплексне дослідження. Що таке комплексне дослідження?