Конкретне соціологічне дослідження. Що таке конкретне соціологічне дослідження?

Конкретне соціологічне дослідження. Що таке конкретне соціологічне дослідження?

Конкретне соціологічне дослідження — цілісна система теоретичних і емпіричних процедур, що сприяють одержанню нового знання про досліджуваний об’єкт для розв’язання конкретних теоретичних і практичних соціальних проблем. Воно використовується у прикладній соціології. Конкретне соціологічне дослідження відрізняється від фундаментального дослідження, метою якого є збільшення науково-теоретичного знання. До першого типу конкретного соціологічного дослідження зараховують дослідження з проблем, що вимагають послідовних, іноді довгострокових, управлінських впливів на визначену сферу громадського життя. До другого — ті з них, що проводяться за разовими запитами замовників: владних структур, державних організацій та установ, підприємств, фірм, громадських організацій та ін. Успішність конкретного соціологічного дослідження залежить від створення атмосфери взаєморозуміння із замовником, однакового розуміння цілей, завдань і очікуваних результатів дослідження. Інформація, отримана соціологами в процесі здійснення конкретного соціологічного дослідження, є власністю замовника. Прикладна соціологія інтегрована в економічну і політичну системи суспільства, тому результати конкретного соціологічного дослідження впливають на прийняті замовником соціальні й управлінські рішення. Залежно від масштабу і складності розв’язуваних дослідницьких завдань, від глибини аналізу емпіричних даних конкретного соціологічного дослідження поділяють на пілотажні, описові й аналітичні. Ціллю пілотажного дослідження є перевірка якості підготовленого інструментарію для збирання первинної соціологічної інформації, визначення валідності (надійності) застосовуваних опитувальних аркушів (анкет), бланків інтерв’ю тощо. Таке дослідження найчастіше охоплює невелику кількість людей (до 100 осіб), проводиться за спрощеною програмою і за допомогою стиснутого обсягу соціологічного інструментарію. Описове конкретне соціологічне дослідження орієнтоване на отримання емпіричної соціологічної інформації, що дає змогу соціологові дати відносно цілісний несуперечливий опис досліджуваного явища або процесу, його основних структурних компонентів і якісних характеристик. Ціллю аналітичного конкретного соціологічного дослідження є виявлення причин, що зумовлюють його особливості і сутність. Таке дослідження має комплексний характер, у ньому можуть застосовувати методи включеного спостереження, контент-аналіз документів, масове опитування, інтерв’ювання експертів. Інша типологія конкретного соціологічного дослідження ґрунтується на розрізненні статичного і динамічного підходів до досліджуваних об’єктів. Монографічне конкретне соціологічне дослідження є об’єктом вивчення певного класу соціальних процесів або явищ. Цей об’єкт розглядається як характерний для всього класу досліджуваних процесів. Монографічне конкретне соціологічне дослідження не претендує на одержання репрезентативної інформації, обмежується детальним аналізом одного нового явища, відсутність достатньої інформації про яке унеможливлює проведення широкого вибіркового дослідження. Точкове (разове) конкретне соціологічне дослідження дає змогу одержати миттєву картину основних характеристик і компонентів досліджуваного процесу (явища) і не дає відповіді на питання про змінюваність його розвитку, наприклад маркетингове дослідження. Повторні конкретні соціологічні дослідження передбачають вивчення об’єкта або його компонентів кілька разів через визначені інтервали часу в однакових або змінних умовах. Повторні конкретні соціологічні дослідження вимагають високої методологічної та методичної підготовки і залежно від досліджуваного контингенту респондентів, характеру і періодичності їх проведення поділяються на види, основними з яких є трендові, панельні, лонгітюдні. Трендові конкретні соціологічні дослідження проводять у межах єдиної генеральної сукупності або на аналогічних вибірках з визначеним інтервалом у часі з метою аналізу змін, що відбуваються в досліджуваній соціальній групі, сукупності. У такому виді конкретне соціологічне дослідження виділяють когортні й історичні тренди. Когортні трендові конкретні соціологічні дослідження орієнтовані на вивчення визначеної вікової групи (когорти), що залишається постійною протягом повторних досліджень. Вибірка на різних етапах дослідження не обов’язково повинна складатися з тих самих індивідів, але респонденти, яких вводять у вибірку, мають бути представниками досліджуваної когорти. Історичні трендові конкретні соціологічні дослідження орієнтовані на вивчення визначеної вікової групи, наприклад молоді віком 16—29 років, що обстежується через визначені проміжки часу, тобто постійними залишаються групи, а самі когорти і час проведення дослідження змінюються. Панельні конкретні соціологічні дослідження призначені для обстеження тих самих індивідів, за однією і тією самою програмою і методикою через визначені тимчасові інтервали для виявлення тенденцій розвитку і динаміки соціального процесу або явища в часі. Недоліком панельних досліджень є складність збереження ідентичності вибірки при переході від одного етапу до іншого, також неминучі деякі втрати у сукупності. Тому обсяг вибірки на кожному повторному етапі варто збільшувати до 20%. При проведенні досліджень доцільно вибирати такі інтервали, що дають змогу максимально зберегти стабільність досліджуваної сукупності. Кількість повторних обстежень і інтервали між ними визначають відповідно до змісту і цілей дослідницької програми. Лонгітюдне дослідження — це повторне конкретне соціологічне дослідження, за якого ведеться тривале періодичне вивчення тих самих осіб по мірі досягнення обстежуваною сукупністю визначеної стадії розвитку. Воно орієнтоване переважно на молодь, що є найдинамічнішою віковою групою. У процесі лонгітюдних конкретних соціологічних досліджень фіксується динаміка і взаємозумовленість внутрішніх факторів (індивідуальних або групових) за більш-менш вираженого збереження або істотної зміни зовнішніх соціально-економічних, соціокультурних і соціально-структурних факторів. Ефективним лонгітюдним конкретним соціологічним дослідженням є соціологічний моніторинг — цілісна система відстеження змін на основі вивчення й аналізу масових уявлень про них з метою отримання нової систематизованої соціологічної інформації про досліджувані явища і процеси в політичній, економічній, соціальній, екологічній, соціокультурній сферах суспільства, що надходить періодично через невеликі проміжки часу.

При проведенні моніторингу дотримуються визначених принципів збору даних: охоплення найбільш значних соціальних процесів і явищ; проведення соціологічних опитувань на тих самих територіях; погодженість термінів збору соціологічних і статистичних даних; використання однакового інструментарію (анкет, бланків інтерв’ю, карток спостереження тощо) для одержання емпіричних даних; доповнення за потреби постійного складу показників тимчасовими, які змінюються залежно від своєрідності визначеного етапу дослідження, що забезпечує гнучкість системи моніторингу; вироблення критеріїв кореляції соціологічних і статистичних даних; організування, поповнення і збереження єдиного банку соціальної інформації протягом дослідження; забезпечення доступу споживачів до наявної соціологічної інформації. Порівняльні конкретні соціологічні дослідження передбачають співвіднесення сутності досліджуваних явищ і процесів з визначеною теоретичною конструкцією. У них органічно поєднані порівняльний профільний аналіз (наприклад, крос-культурні дослідження, орієнтовані на порівняльне вивчення різних типів і форм вираження культури в межах одного тимчасового ряду, загального для виділених як об’єкт різних країн і націй) і міжчасовий порівняльний аналіз (зміни в змісті, типах і формах культури простежують в різних часових інтервалах). Порівняльні конкретні соціологічні дослідження поділяють на: міждержавні; міжсоцієтальні; міжкультурні; порівняння, здійснювані на макро- і на мікрорівнях соціальних систем. Порівняльні конкретні соціологічні дослідження дають змогу виявити тривалі тенденції соціальних об’єктів і систем, основні траєкторії їх висхідного або низхідного еволюціонування. Маркетингові конкретні соціологічні дослідження орієнтовані на забезпечення інтересів замовника на основі ретельного вивчення процесів, що відбуваються на ринку товарів, виявлення основних тенденцій у динаміці попиту та пропозиції на визначені види товарів. Оперативні конкретні соціологічні дослідження дають миттєвий «знімок» суспільства, його окремих компонентів і структур. Їх метою є отримання в стислі терміни (від місяця до декількох днів) достовірної інформації про соціальні процеси і явища, про миттєві думки різних груп населення з питань економічного, соціально-політичного, культурного розвитку тощо.

Конкретне соціологічне дослідження. Що таке конкретне соціологічне дослідження?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *