Конспекти уроків української мови 11 клас

Конспекти уроків української мови 11 клас

1. Урок на тему: СТИЛІСТИКА ЯК РОЗДІЛ НАУКИ ПРО МОВУ. ФОНЕТИЧНІ, ЛЕКСИЧНІ, ФРАЗЕОЛОГІЧНІ, СЛОВОТВОРЧІ ЗАСОБИ СТИЛІСТИКИ

2. Урок на тему: НОРМА ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ ЯК ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ ПРАВИЛЬНОСТІ МОВЛЕННЯ, ЇЇ ВАРІАТИВНІСТЬ

3. Урок на тему: СТИЛІСТИЧНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ І ГРАМАТИЧНИХ ФОРМ. НАПИСАННЯ -Н- У ПРИКМЕТНИКАХ, ДІЄПРИКМЕТНИКАХ, ЗАЙМЕННИКАХ, ПРИСЛІВНИКАХ

4. Урок на тему: АУДІЮВАННЯ ТЕКСТІВ ДІАЛОГІЧНОГО Й МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ РІЗНИХ СТИЛІВ, ТИПІВ І ЖАНРІВ МОВЛЕННЯ.

5. Урок на тему: ПОНЯТТЯ РОДУ, ЧИСЛА. НЕ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

6. Урок на тему: ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТІВ ДІАЛОГІЧНОГО Й МОНОЛОГІЧНОГО

7. Урок на тему: ВЛАСНІ І ЗАГАЛЬНІ НАЗВИ. ВЕЛИКА БУКВА І ЛАПКИ У ВЛАСНИХ НАЗВАХ

8. Урок на тему: УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ (ВИСЛОВЛЕННЯМ ВЛАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПОДІЙ, ГЕРОЇВ, ЇХНІХ УЧИНКІВ)

9. Урок на тему: СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ. НАПИСАННЯ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ

10. Урок на тему: ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ (ВИСЛОВЛЕННЯМ ВЛАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПОДІЙ, ГЕРОЇВ, ЇХНІХ ВЧИНКІВ)

11. Урок на тему: ПОВНІ Й КОРОТКІ, СТЯГНЕНІ ТА НЕСТЯГНЕНІ ФОРМИ ПРИКМЕТНИКІВ

12. Урок на тему: ЗАЙМЕННИКИ Й КОНТЕКСТ. СИНОНІМІКА ЗАЙМЕННИКОВИХ ФОРМ. ПРАВОПИС ЗАЙМЕННИКІВ

13. Урок на тему: КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

14. Урок на тему: СТИЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЄСЛІВНИХ КАТЕГОРІЙ. СИНОНІМІКА ДІЄПРИКМЕТНИКІВ. СИНОНІМІКА ДІЄПРИСЛІВНИКІВ

15. Урок на тему: ПУНКТОГРАМИ ПРИ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ДРУГОРЯДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ

16. Урок на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТ)

17. Урок на тему: ВИДИ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ І ВІДТІНКИ ЇХ ЗНАЧЕНЬ

18. Урок на тему: ДІАЛОГ, СКЛАДЕНИЙ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ, ДІАЛОГ-ОБМІН ДУМКАМИ, ВРАЖЕННЯМИ (ОФІЦІЙНА І НЕОФІЦІЙНА РОЗМОВА)

19. Урок на тему: СИНОНІМІКА: ДВОСКЛАДНИХ І ОДНОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ; НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВИХ, УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВИХ І БЕЗОСОБОВИХ; ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВИХ …

20. Урок на тему: СИНОНІМІКА МОВНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ: ПРИСУДКА, ДРУГОРЯДНИХ ЧЛЕНІВ; ІНВЕРСІЯ ЗАМІСТЬ ПРЯМОГО ПОРЯДКУ СЛІВ

21. Урок на тему: ВИСТУП ПІД ЧАС ДИСКУСІЇ (ПІДГОТОВЛЕНИЙ І НЕПІДГОТОВЛЕНИЙ) НА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНУ АБО МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМИ, ЙОГО КОМПОЗИЦІЯ.

22. Урок на тему: СИНОНІМІКА ВІДОКРЕМЛЕНИХ І НЕВІДОКРЕМЛЕНИХ ДРУГОРЯДНИХ ЧЛЕНІВ. ПУНКТОГРАМИ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ

23. Урок на тему: КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР

24. Урок на тему: ВИРАЖЕННЯ РІЗНОМАНІТНИХ СМИСЛОВИХ ЗНАЧЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗВЕРТАНЬ, ВСТАВНИХ СЛІВ І ВСТАВНИХ КОНСТРУКЦІЙ, ЇХ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНИЙ

25. Урок на тему: ПУНКТОГРАМИ У ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ. ПРАКТИКУМ

26. Урок на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТ). КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ

27. Урок на тему: ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ УСНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ. ЛИСТ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ І ПО МОБІЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ (SMS)

28. Урок на тему: КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ (СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА)

29. Урок на тему: ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ ПО ТЕЛЕФОНУ І В ІНТЕРНЕТІ

30. Урок на тему: ВИДИ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. ПУНКТОГРАМИ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

31. Урок на тему: СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ

32. Урок на тему: УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ (ВИСЛОВЛЕННЯМ ВЛАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПОДІЙ, ГЕРОЇВ, ЇХНІХ УЧИНКІВ)

33. Урок на тему: СИНОНІМІКА: СКЛАДНОСУРЯДНИХ І СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ; СКЛАДНИХ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ І СКЛАДНОСУРЯДНИХ; СКЛАДНИХ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ І СКЛАДНОПІДРЯДНИХ

34. Урок на тему: ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ (ВИСЛОВЛЕННЯМ ВЛАСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПОДІЙ, ГЕРОІВ, ЇХНІХ УЧИНКІВ)

35. Урок на тему: СИНОНІМІКА СКЛАДНОПІДРЯДНИХ І ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ З ДІЄПРИКМЕТНИКОВИМИ І ДІЄПРИСЛІВНИКОВИМИ ЗВОРОТАМИ

36. Урок на тему: КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

37. Урок на тему: ПУНКТОГРАМИ У СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

38. Урок на тему: СИНОНІМІКА СПОЛУЧНИКІВ І СПОЛУЧНИХ СЛІВ, ЩО З’ЄДНУЮТЬ СКЛАДНІ СПОЛУЧНИКОВІ РЕЧЕННЯ

39. Урок на тему: РЕФЕРАТ НА ТЕМУ, ПОВ’ЯЗАНУ З ПРЕДМЕТАМИ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПОБУДОВИ І МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ

40. Урок на тему: ПУНКТОГРАМИ В СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ. ПРАКТИКУМ

41. Урок на тему: РЕФЕРАТ НА ТЕМУ, ПОВ’ЯЗАНУ З ПРЕДМЕТАМИ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПОБУДОВИ І МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ. БІБЛІОГРАФІЯ

42. Урок на тему: ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ, ПОВ’ЯЗАНУ З ПРЕДМЕТАМИ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ, ПРИЙОМИ ВСТАНОВЛЕННЯ Й ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНТАКТУ З АУДИТОРІЄЮ

43. Урок на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТ)

44. Урок на тему: ПРЯМА Й НЕПРЯМА МОВА, ЇЇ ПРИЗНАЧЕННЯ Й ГРАМАТИЧНО-СМИСЛОВІ ОСОБЛИВОСТІ Мета: повторити основні відомості про пряму та непряму мови

45. Урок на тему: СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКИХ СЛІВ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ. СИНОНІМІКА РЕЧЕНЬ ІЗ ПРЯМОЮ МОВОЮ, РЕПЛІК У ДІАЛОЗІ Й НЕПРЯМІЙ МОВІ

46. Урок на тему: ПУНКТОГРАМИ ПРИ ПРЯМІЙ МОВІ

47. Урок на тему: ПРАВИЛА МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ В СПІЛКУВАННІ: ЕТИЧНІ МОВЛЕННЄВІ ФОРМУЛИ

48. Урок на тему: МОВЛЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ СТИЛІСТИКИ І КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

49. Урок на тему: СТИЛІ МОВЛЕННЯ, ЇХ ПІДСТИЛІ. ЗМІСТ І СТРУКТУРА ТЕКСТІВ КОЖНОГО ЗІ СТИЛІВ, ЇХ ХАРАКТЕРНІ МОВНІ ЗАСОБИ, ОСНОВНІ ЖАНРИ

50. Урок на тему: АУДІЮВАННЯ ТЕКСТІВ ДІАЛОГІЧНОГО Й МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ РІЗНИХ СТИЛІВ, ТИПІВ І ЖАНРІВ МОВЛЕННЯ. ВИДИ ЗАПИСУ ПОЧУТОГО

51. Урок на тему: МОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНЕ Й КОМУНІКАТИВНО ДОЦІЛЬНЕ. ВИМОГИ ДО ГАРНОГО МОВЛЕННЯ, ЇХ ОСНОВНІ ОЗНАКИ

52. Урок на тему: ЛЕКСИКОЛОГІЯ І ФРАЗЕОЛОГІЯ

53. Урок на тему: ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТІВ ДІАЛОГІЧНОГО Й МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ РІЗНИХ СТИЛІВ

54. Урок на тему: МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА СЛОВА. НАПИСАННЯ СЛІВ ІЗ НАЙУЖИВАНІШИМИ ОРФОГРАМАМИ

55. Урок на тему: СТАТТЯ НА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНУ ТЕМУ

56. Урок на тему: ЧАСТИНИ МОВИ

57. Урок на тему: СЛОВО, СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, РЕЧЕННЯ

58. Урок на тему: ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

59. Урок на тему: ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПРОТОКОЛ (СКЛАДНИЙ). ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

60. Урок на тему: СИСТЕМА РОЗДІЛОВИХ ЗНАКІВ

61. Урок на тему: КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ (РІЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА)

62. Урок на тему: ТЕКСТ, ЙОГО БУДОВА

63. Урок на тему: ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ОФІЦІЙНИЙ ЛИСТ.  ДОРУЧЕННЯ. РОЗПИСКА

64. Урок на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА (КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ). КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ

65. Урок на тему: АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. ПОВТОРЕННЯ

66. Урок на тему: ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

67. Тренувальні диктанти

Конспекти уроків української мови 11 клас

Комментарии закрыты.