Конспекти уроків української мови 5 клас

Конспекти уроків української мови 5 клас

1. Урок на тему: Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України

2. Урок на тему: Вхідний (діагностичний) контроль. Диктант

3. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Загальне уявлення про мовлення.Основні правила спілкування

4. Урок на тему: Іменник. Велика буква і лапки в іменниках

5. Урок на тему: Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників

6. Урок на тему: Числівник. Правопис числівників

7. Урок на тему: Займенник, його основні ознаки

8. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Тема й основна думка висловлювання. Тема й мікротема

9. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Усна й письмова форми тексту. Простий план готового тексту. Навчальне аудіювання тексту монологічного характеру

10. Урок на тему: Дієслово. НЕ з дієсловами.Правопис -шся, -ться у кінці дієслів

11. Урок на тему: Правопис прислівників

12. Урок на тему: Уживання прийменників і сполучників

13. Урок на тему: Апостроф. М’який знак

14. Урок на тему: Тематичне оцінювання з розділу «Повторення вивченого в початкових класах». Контрольне аудіювання тексту художнього стилю

15. Урок на тему: Текст і його ознаки

16. Урок на тему: Тема й основна думка тексту

17. Урок на тему: Поділ тексту на мікротеми й абзаци.Поняття про відоме і нове

18. Урок на тему: Мовні засоби зв’язку речень у тексті

19. Урок на тему: Тексти різних типів — розповідь, опис, роздум

20. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Типи мовлення (різновиди текстів): розповідь, опис, роздум

21. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

22. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини

23. Урок на тему: Поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний стилі мовлення

24. Урок на тему: Стилі мовлення. Стилістична помилка

25. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Належність висловлювання до певного стилю: розмовного, наукового, художнього, публіцистичного, офіційно-ділового.Сфери використання розмовного, наукового і художнього стилів

26. Урок на тему: Тематичне оцінювання з розділу «Поняття про текст». Контрольне читання мовчки художнього тексту розповідного характеру

27. Урок на тему: Словосполучення. Головне й залежне слово у словосполученні

28. Урок на тему: Словосполучення лексичні і фразеологічні. Граматична помилка та її умовне позначення. Синтаксичній розбір словосполучення

29. Урок на тему: Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом

30. Урок на тему: Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні.Окличні речення

31. Урок на тему: Розділові знаки в кінці речень. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення

32. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Жанри мовлення: оповідання, відгук, замітка, лист, особливості їх побудови

33. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Ділові папери. Лист рідним, друзям. Адреса

34. Урок на тему: Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина

35. Урок на тему: Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина (продовження)

36. Урок на тему: Тематичне оцінювання з розділу «Словосполучення. Речення.Головні і другорядні члени речення»

37. Урок на тему: Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами

38. Урок на тему: Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

39. Урок на тему: Звертання. Розділові знаки при звертанні

40. Урок на тему: Вставні слова, виділення їх на письмі комами

41. Урок на тему: Практична робота з тем «Речення з однорідними членами», «Звертання», «Вставні слова». Синтаксичний розбір простого речення

42. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Відповідь на уроках української мови (за даним планом або таблицею) в науковому стилі. Відгук про висловлювання товариша

43. Урок на тему: Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення

44. Урок на тему: Складні речення, розділові знаки в них (продовження). Синтаксичний розбір складного речення

45. Урок на тему: Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові

46. Урок на тему: Діалог. Тире при діалозі

47. Урок на тему: Пряма мова й діалог. Система творчих вправ

48. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування

49. Урок на тему: Узагальнення і систематизація з розділу «Відомості з синтаксису і пунктуації». Самостійна робота

50. Урок на тему: Тематичне оцінювання з розділу «Відомості з синтаксисуі пунктуації»

51. Урок на тему: Аналіз контрольного диктанту «Кудлай»

52. Урок на тему: Звуки мовлення.Голосні та приголосні звуки

53. Урок на тему: Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами ґ і г

54. Урок на тему: Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт

55. Урок на тему: Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї

56. Урок на тему: Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї (продовження)

57. Урок на тему: Орфограма (практично). Умовне позначення орфографічних помилок

58. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Усний твір-опис тварини в художньому стилі

59. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі

60. Урок на тему: Склад. Наголос. Основні правила переносу

61. Урок на тему: Поняття про орфографічний словник.Робота з ним

62. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Помилки у змісті й побудові висловлювання

63. Урок на тему: Вимова голосних звуків і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні е, и, о в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

64. Урок на тему: Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

65. Урок на тему: Тематичне оцінювання з розділу «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія». Контрольне аудіювання тексту наукового стилю

66. Урок на тему: Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних

67. Урок на тему: Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних (продовження)

68. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

69. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму

70. Урок на тему: Чергування [о]-[а], [е]-[і], [е]-[и]

71. Урок на тему: Чергування [о]-[а], [е]-[і], [е]-[и] в дієслівних коренях

72. Урок на тему: Чергування [о], [е] з [і]

73. Урок на тему: [и], [і] після [ж], [ч], [ш] та [г], [к], [х] у коренях слів

74. Урок на тему: [е], [о] після [ж], [ч], [ш]

75. Урок на тему: Чергування приголосних у коренях дієслів

76. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру (ознайомлення з її характером і змістом)

77. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Написання замітки в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру

78. Урок на тему: Вимова й написання префіксів з- (зі-, с-)

79. Урок на тему: Вимова й написання префіксів роз-, без-

80. Урок на тему: Основні випадки чергування у-в, і-й

81. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Усний твір-опис за картиною М. Мурашка «Вид на Дніпро»

82. Урок на тему: Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо

84. Урок на тему: Правила вживання апострофа

85. Урок на тему: Подвоєння букв на позначення подовжених м’якихприголосних та збігу однакових приголосних звуків

86. Урок на тему: Написання слів іншомовного походження: и, і у словах іншомовного походження; правопис м’якого знака й апострофа; подвоєння букв

87. Урок на тему: Словник іншомовних слів. Робота з ним

88. Урок на тему: Тематичне оцінювання з розділу «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія»

89. Урок на тему: Лексикологія як наука. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні

90. Урок на тему: Пряме і переносне значення слова. Лексична помилка (практично)

91. Урок на тему: Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

92. Урок на тему: Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками

93. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Усний твір-оповідання про випадок із життя

94. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий твір-оповідання про випадок із життя

95. Урок на тему: Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми)

96. Урок на тему: Використання синонімів, антонімів, омонімів у мовленні. Ознайомлення зі словниками синонімів, антонімів

97. Урок на тему: Поняття про фразеологізми. Джерела української фразеології. Ознайомлення з фразеологічним словником

98. Урок на тему: Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів

99. Урок на тему: Фразеологізми в ролі членів речення. Використання фразеологізмів у монологічному та діалогічному мовленні

100. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий твір-опис предмета в науковому стилю

101. Урок на тему: Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови

102. Урок на тему: Тематичне оцінювання з розділу «Лексикологія. Фразеологія». Контрольне читання мовчки тексту розповідного характеру з елементами опису

103. Урок на тему: Аналіз контрольного диктанту «На городі під лісосмугою»

104. Урок на тему: Значущі частини слова

105. Урок на тему: Основа слова і закінчення

106—107. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі

108. Урок на тему: Корінь як значуща частина слова

109. Урок на тему: Корінь слова. Спільнокореневі слова

110. Урок на тему: Префікс як значуща частина слова

111. Урок на тему: Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-

112. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі

113. Урок на тему: Суфікс як значуща частина слова

114. Урок на тему: Узагальнення і систематизація з розділу «Будова слова.

115. Урок на тему: Тематичне оцінювання з розділу «Будова слова. Орфографія»

116. Урок на тему: Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Синтаксис. Пунктуація»

117. Урок на тему: Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія»

118. Урок на тему: Урок розвитку зв’язного мовлення. Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з поєднанням різних типів мовлення

119. Урок на тему: Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Лексикологія. Фразеологія»

120. Урок на тему: Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Будова слова й орфографія»

121. Тексти для диктантів та переказів

Конспекти уроків української мови, 5 клас

Комментарии закрыты.