Конспекти уроків української мови 6 клас

Конспекти уроків української мови 6 клас

1. Урок на тему: Краса й багатство української мови

2. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові

3. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 2. Жанри мовлення, особливості їх побудови. Навчальне аудіювання тексту художнього стилю

4. Урок на тему: Словосполучення й речення. Просте речення. Головні члени речення

5. Урок на тему: Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки в простому реченні

6. Урок на тему: Складне речення. Пряма мова

7. Урок на тему: Структура тексту. Тема й основна думка тексту. Види зв’язку речень у тексті

8. Урок на тему: Типи і стилі тексту. Поняття про офіційно-діловий стиль

9. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 3. Текст, його основні ознаки. Структурні особливості тексту. Навчальне читання мовчки тексту-роздуму художнього стилю

10. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 4. Навчальний письмовий докладний переказ художнього тексту-роздуму

11. Урок на тему: Тематична контрольна робота № 1 з розділу «Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого» (диктант). Контрольне аудіювання художнього тексту монологічного характеру

12. Урок на тему: Групи слів за їх походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова

13. Урок на тему: Робота із тлумачним словником української мови і словником іншомовних слів

14. Урок на тему: Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми

15. Урок на тему: Уживання застарілих слів і неологізмів у мовленні, визначення їх ролі у текстах різних стилів

16. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 5. Типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення і природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення

17. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 6. Навчальний усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

18. Урок на тему: Групи слів за вживанням: загальновживані і стилістично забарвлені слова, діалектизми, професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми

19. Урок на тему: Стилістична роль діалектизмів, професійних слів, термінів, просторічних слів і жаргонізмів

20. Урок на тему: Офіційно-ділова лексика

21. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 7. Ділові папери. План роботи

22. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 8. Ділові папери. Оголошення

23. Урок на тему: Тематична контрольна робота № 2 з розділу «Лексикологія» (тестові завдання)

24. Урок на тему: Змінювання і творення слів. Основні способи словотвору

25. Урок на тему: Творення нових слів префіксальним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним, безафіксним способами, складанням основ. Перехід слів з однієї частини мови в іншу

26. Урок на тему: Поняття про словотвірний словник. Творення відомих слів, а також поетичних неологізмів

27. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 9. Контрольний письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

28. Урок на тему: Зміни приголосних при творенні слів-іменників із суфіксами -ин(а) від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий); буквосполученням -чн-(-шн-)

29. Урок на тему: Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -зтв(о), -цтв(о)

30. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 10. Контрольний усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень

31. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 11. Навчальний письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі

32. Урок на тему: Складні слова. Сполучні о, е у складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс

33. Урок на тему: Творення і правопис складноскорочених слів

34. Урок на тему: Написання слів з пів-. Словотворчий аналіз самостійних частин мови

35. Урок на тему: Тематична контрольна робота № 3 з розділу «Словотвір. Орфографія» (Тестові завдання). Контрольне читання мовчки тексту монологічного характеру наукового стилю

36. Урок на тему: Загальна характеристика частин мови

37. Урок на тему: Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

38. Урок на тему: Іменники — назви істот і неістот. Іменники загальні й власні

39. Урок на тему: Велика буква і лапки у власних назвах. Система тренувальних вправ

40. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 12. Контрольний усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

41. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 13. Контрольний письмовий вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи

42. Урок на тему: Рід іменників. Іменники спільного роду

43. Урок на тему: Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини чи множини

44. Урок на тему: Відмінки іменників, їх значення

45. Урок на тему: Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни

46. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 14. Навчальний усний твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі

47. Урок на тему: Особливості творення іменників. Морфологічний розбір іменників

48. Урок на тему: Тематична контрольна робота № 4 з розділу «Іменник як частина мови» (тестові завдання)

49. Урок на тему: Відмінювання іменників першої відміни

50. Урок на тему: Відмінювання іменників другої відміни

51. Урок на тему: Відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку. Буква -а(-я), -у(-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду

52. Урок на тему: Правопис іменників І і ІІ відмін у кличному відмінку

53. Урок на тему: Відмінювання іменників ІІІ і ІV відмін

54. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 15. Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація. Складний план готового тексту і простий план власного висловлювання

55. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 16. Навчальний усний твір-оповідання за жанровою картиною

56. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 17. Навчальний письмовий твір-опис природи за картиною в художньому стилі

57. Урок на тему: Букви е, и, і в суфіксах -ечок(-єчок), -ечк(а), -ичок, -ичк(а), -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)

58. Урок на тему: Правопис незмінюваних іменників. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини

59. Урок на тему: Не з іменниками

60 Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

61. Урок на тему: Тематична контрольна робота № 5 з розділу «Відмінювання й правопис іменників» (диктант)

62. Урок на тему: Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

63. Урок на тему: Групи прикметників за значенням

64. Урок на тему: Перехід прикметників з однієї групи в іншу. Повні й короткі форми прикметників

65. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 18. Навчальний письмовий докладний переказ художнього стилю з творчим завданням

66. Урок на тему: Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення

67. Урок на тему: Творення форм вищого й найвищого ступенів порівняння якісних прикметників

68. Урок на тему: Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників

69. Урок на тему: Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники. Морфологічний розбір прикметників

70. Урок на тему: Тематична контрольна робота № 6 з розділу «Прикметник як частина мови» (тестові завдання). Контрольне аудіювання тексту-розповіді наукового стилю

71. Урок на тему: Відмінювання прикметників твердої і м’якої груп

72. Урок на тему: Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-

73. Урок на тему: Букви е, о, и у прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов-, -ин- (-ін-), -ичн- (-ічн-)

74. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 19. Усне повідомлення на лінгвістичну тему

75. Урок на тему: Написання не з прикметниками

76. Урок на тему: Написання -н- і -нн- у прикметниках

77. Урок на тему: Написання складних прикметників разом і через дефіс

78. Урок на тему: Написання прізвищ прикметникової форми

79. Урок на тему: Тематична контрольна робота № 7 з розділу «Відмінювання й правопис прикметників» (диктант). Контрольне читання мовчки тексту діалогічного характеру

80. Урок на тему: Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

81. Урок на тему: Числівники кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові

82. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 20. Навчальний письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі

83. Урок на тему: Числівники прості, складні й складені. Роздільне написання складених числівників

84. Урок на тему: Відмінювання кількісних числівників (система вправ)

85. Урок на тему: Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках. Уживання кількісних числівників з іменниками

86. Урок на тему: Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників на -тисячний

87. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 21. Контрольний усний вибірковий переказ тексту наукового стилю

88. Урок на тему: Творення числівників. Морфологічний розбір числівників

89. Урок на тему: Тематична контрольна робота № 8 з розділу «Числівник, його відмінювання й правопис» (тестові завдання) Займенник

90. Урок на тему: Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

91. Урок на тему: Розряди займенників за значенням

92. Урок на тему: Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе

93. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 22. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей

94. Урок на тему: Відносні й питальні займенники, їх відмінювання

95. Урок на тему: Заперечні й неозначені займенники, їх відмінювання

96. Урок на тему: Написання разом і через дефіс неозначених і заперечних займенників. Написання займенників з прийменниками окремо

97. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 23. Складання й розігрування діалогів

98. Урок на тему: Присвійні, вказівні й означальні займенники. Приставний н у формах особових і вказівних займенників

99. Урок на тему: Уживання займенників для зв’язку речень у тексті. Морфологічний розбір займенників

100. Урок на тему: Тематична контрольна робота № 9 з розділу «Займенник, його відмінювання й правопис» (тестові завдання)

101. Урок на тему: Узагальнення й систематизація вивченого з лексикології

102. Урок на тему: Узагальнення й систематизація вивченого зі словотвору й орфографії

103. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь і навичок № 24. Контрольний письмовий твір-оповідання на основі побаченого

104. Урок на тему: Узагальнення й систематизація вивченого з морфології та орфографії

105. Урок на тему: Підбиття підсумків за рік

Конспекти уроків української мови 6 клас

Комментарии закрыты.