Конспекти уроків української мови 7 клас

Конспекти уроків української мови 7 клас

1. Урок на тему: МОВА — СКАРБНИЦЯ ДУХОВНОСТІ НАРОДУ

2. Урок на тему: РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ВИВЧЕНИХ СИНТАКСИЧНІХ КОНСТРУКЦІЯХ

3. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ, ЙОГО СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ, МОВНІ …

4. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 2. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

5. Урок на тему: ЧАСТИНИ МОВИ. ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ В ІМЕННИКАХ І ПРИКМЕТНИКАХ

6. Урок на тему: ПРАВОПИС ТА ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ ТА ЗАЙМЕННИКІВ

7. Урок на тему: Тематична контрольна робота 1 (диктант). Навчальне аудіювання художнього тексту монологічногохарактеру

8. Урок на тему: ДІЄСЛОВО: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

9. Урок на тему: ФОРМИ ДІЄСЛОВА

10. Урок на тему: НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (ІНФІНІТИВ)

11. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь 3. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТИПИ МОВЛЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

12. Урок на тему: УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

13. Урок на тему: ДОКОНАНИЙ І НЕ ДОКОНАНИЙ ВИДИ ДІЄСЛОВА

14. Урок на тему: ЧАСИ ДІЄСЛОВА. ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС

15. Урок на тему: МИНУЛИЙ ЧАС. ЗМІНА ДІЄСЛІВ У МИНУЛОМУ ЧАСІ

16. Урок на тему: МАЙБУТНІЙ ЧАС ДІЄСЛІВ

17. Урок на тему: ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

18. Урок на тему: СПОСОБИ ДІЄСЛІВ (ДІЙСНИЙ, УМОВНИЙ, НАКАЗОВИЙ)

19. Урок на тему: ТВОРЕННЯ І ПРАВОПИС ДІЄСЛІВ УМОВНОГО СПОСОБУ

20. Урок на тему: ТВОРЕННЯ І ПРАВОПИС ДІЄСЛІВ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ

21. Урок на тему: БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА

22. Урок на тему: СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ

23. Урок на тему: ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА Дієслово (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

24. Урок на тему: ДІЄСЛОВА І і ІІ ДІЄВІДМІН

25. Урок на тему: Дієвідмінювання дієслів теперішнього часу, українська мова, 7 клас

26. Урок на тему: БУКВИ Е, И В ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄСЛІВ І і ІІ ДІЄВІДМІН

27. Урок на тему: УСНИЙ ТВІР — ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ.

28. Урок на тему: ПРАВОПИС -ТЬСЯ, -ШСЯ В КІНЦІ ДІЄСЛІВ

29. Урок на тему: М’ЯКИЙ ЗНАК У ДІЄСЛОВАХ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ

30. Урок на тему: НЕ З ДІЄСЛОВАМИ

31. Урок на тему: УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З РОЗДІЛУ ДІЄСЛОВО. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄСЛІВ.

32. Урок на тему: ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 (ДИКТАНТ). КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ.

33. Урок на тему: ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ.

34. Урок на тему: АКТИВНІ Й ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ. ТВОРЕННЯ АКТИВНИХ І ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ ТЕПЕРІШНЬОГО Й МИНУЛОГО ЧАСУ.

35. Урок на тему: УРОКИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 8-9. ПИСЬМОВИЙ ТВІР — ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ ЗА КАРТИНОЮ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ.

36. Урок на тему: ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ У ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

37. Урок на тему: ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У СУФІКСАХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

38. Урок на тему: БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА, -НО, -ТО

39. Урок на тему: НАПИСАННЯ Н У ДІЄПРИКМЕТНИКАХ ТА НН У ПРИКМЕТНИКАХ ДІЄПРИКМЕТНИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

40. Урок на тему: НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ

41. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 10. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО СТИЛІ МОВЛЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ

42. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ №11. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ.

43. Урок на тему: ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ. ВІДОКРЕМЛЕННЯ КОМАМИ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ ЗВОРОТІВ (ПІСЛЯ ОЗНАЧУВАНИХ ІМЕННИКІВ).

44. Урок на тему: УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ “ДІЄПРИКМЕТНИК”. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

45. Урок на тему: ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

46. Урок на тему: ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

47. Урок на тему: ВИД І ЧАС ДІЄПРИСЛІВНИКІВ

48. Урок на тему: ДІЄПРИСЛІВНИК ДОКОНАНОГО І НЕДОКОНАНОГО ВИДУ, ЇХ ТВОРЕННЯ

49. Урок на тему: УРОКИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 12-13. ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ-РОЗДУМУ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

50. Урок на тему: НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ

51. Урок на тему: ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ. КОМИ ПРИ ДІЄПРИСЛІВНИКОВОМУ ЗВОРОТІ Й ОДИНИЧНОМУ ДІЄПРИСЛІВНИКОВІ

52. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 14. СКЛАДАННЯ Й РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ

53. Урок на тему: УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ “ДІЄПРИСЛІВНИК”. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄПРИСЛІВНИКІВ

54. Урок на тему: Тематична контрольна робота № 5 (диктант). Виразне читання в голос художніх і публіцистичних текстів, українська мова, 7 клас

55. Урок на тему: ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

56. Урок на тему: РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ

57. Урок на тему: ТВОРЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ. ПРАВИЛА НАГОЛОШУВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

58. Урок на тему: УРОКИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 15. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЖАНРИ МОВЛЕННЯ. ОПОВІДАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ПОБУДОВИ

59. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 16. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ ЗА ПОДАНИМ СЮЖЕТОМ

60. Урок на тему: СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

61. Урок на тему: ПРИСЛІВНИКИ ЯК ЗАСІБ ЗВ’ЯЗКУ РЕЧЕНЬ У ТЕКСТІ. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ПРИСЛІВНИКІВ

62. Урок на тему: ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ). КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

63. Урок на тему: Н І НН У ПРИСЛІВНИКАХ

64. Урок на тему: И ТА І В КІНЦІ ПРИСЛІВНИКІВ

65. Урок на тему: НЕ З ПРИСЛІВНИКАМИ

66. Урок на тему: НІ З ПРИСЛІВНИКАМИ

67. Урок на тему: УРОКИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 17–18. ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРОЦЕСУ ПРАЦІ

68. Урок на тему: НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

69. Урок на тему: НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ ОКРЕМО

70. Урок на тему: УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО З ТЕМИ «ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ»

71. Урок на тему: ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7 (ДИКТАНТ). ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНЕ ЧИТАННЯ ТЕКСТІВ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

72. Урок на тему: ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

73. Урок на тему: УЖИВАННЯ ПРИЙМЕННИКІВ. ПРИЙМЕННИК ЯК ЗАСІБ ЗВ’ЯЗКУ У СЛОВОСПОЛУЧЕННІ

74. Урок на тему: УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 19. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. РОЗПИСКА

75. Урок на тему: НЕПОХІДНІ Й ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ

76. Урок на тему: НАПИСАННЯ ПОХІДНИХ ПРИЙМЕННИКІВ РАЗОМ, ОКРЕМО І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

77. Урок на тему: ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8 (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

78. Урок на тему: СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

79. Урок на тему: УЖИВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ У ПРОСТОМУ І СКЛАДНОМУ РЕЧЕННЯХ. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ

80. Урок на тему: СПОЛУЧНИКИ ПІДРЯДНОСТІ

81. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь № 20. УСНИЙ ТВІР — ОПИС ПРОЦЕСУ ПРАЦІ ЗА ВЛАСНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ В НАУКОВОМУ СТИЛІ

82. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь № 21. ПИСЬМОВИЙ ТВІР — ОПИС ПРОЦЕСУ ПРАЦІ ЗА ВЛАСНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

83. Урок на тему: ПРАВОПИС СПОЛУЧНИКІВ (НАПИСАННЯ РАЗОМ І ОКРЕМО)

84. Урок на тему: ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9 З ТЕМИ «СПОЛУЧНИК» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ). КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ ДІАЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

85. Урок на тему: ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

86. Урок на тему: РОЗРЯДИ ЧАСТОК ЗА ЗНАЧЕННЯМ. ЧАСТКИ У СПОНУКАЛЬНИХ І ОКЛИЧНИХ РЕЧЕННЯХ

87. Урок на тему: Урок розвитку комунікативних умінь№ 22. УСНИЙ ТВІР-РОЗДУМ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

88. Урок на тему: ПРАВОПИС ЧАСТОК

89. Урок на тему: НЕ і НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

90. Урок на тему: ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ

91. Урок на тему: ЗАМІТКА ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ В ГАЗЕТУ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

92. Урок на тему: ПРАВОПИС ВИГУКІВ (ДЕФІС У ВИГУКАХ, КОМА, ЗНАК ОКЛИКУ ПРИ ВИГУКАХ)

93. Урок на тему: ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10 (ДИКТАНТ). ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ В ГОЛОС НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТІВ

94. Урок на тему: УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЧАСТИНИ МОВИ

95. Урок розвитку комунікативних умінь № 25. СКЛАДАННЯ Й РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

96. Урок на тему: УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ПРАВОПИС І ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ В МОВЛЕННІ

97. Урок на тему: ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗА РІК

Конспекти уроків української мови 7 клас

Комментарии закрыты.