Культура корпоративна. Що таке культура корпоративна?

Культура корпоративна. Що таке культура корпоративна?

Культура корпоративна — усвідомлені і неусвідомлені уявлення, які поділяються співробітниками організації (фірми) і її керівництва, про групові норми поведінки, традиції, способи діяльності, заборони, очікування, минуле, теперішнє і майбутнє цієї організації. Члени корпоративної структури мають спільне уявлення про свою корпорацію, її економічну і соціальну роль, місце стосовно своїх конкурентів, персоналу, акціонерів та ін. суб’єктів, зобов’язання перед органами влади, членами корпорації, клієнтами та ін. корпоративними структурами. Працівники, виробляючи матеріальні блага і послуги, одночасно формують зміст корпоративної культури — цінності, символи, обряди тощо, які утворюють специфічний культурний простір, що допомагає адаптації корпорації, її організацій і систем до навколишнього середовища та ідентифікації її співробітників. Корпоративна культура суттєво впливає на вибір співробітниками прийнятного способу дії, аналізу і прийняття рішень її членами згідно з колективними уявленнями про цілі і способи діяльності. Внутрішні суб’єкти К. к. вивчали М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі. Прусcький військовий теоретик К. Клаузевіц вважав, що люди, які самовіддано віддаються професійній справі, ідентифікують себе зі структурою, де реалізуються. Він назвав цей феномен «корпоративним духом». А. Файоль зазначав, що необхідно гармонійно об’єднувати персонал. Французькі вчені С. Мішон і П. Шторн розглядають корпоративну культуру як сукупність поведінки, символів, ритуалів і міфів, які відповідають цінностям, що поділяються співробітниками фірми і поширюються між ними як життєвий досвід. Вітчизняний учений В. Співак відводить корпоративній культурі одну з головних ролей у досягненні цілей організації. У наш час принципи корпоративізму визнають суттєвими практично усі компанії (організації).

У функціональному відношенні корпоративна культура сприяє вирішенню таких завдань: а) координації, яку здійснюють за допомогою встановлених процедур і правил поведінки; б) мотивації, яка реалізується через роз’яснення співробітникам смислу виконуваної роботи; в) профілювання, яке дає змогу набути характерної індивідуалізації; г) залучення кадрів за допомогою демонстрації претендентам на робочі вакансії переваг свого підприємства. Втіленням К. к. є поведінка корпорації як цілісність і поведінка індивідів, яка виявляється в міжособистісних, внутрі- і міжгрупових відносинах. У надрах корпоративної культури зароджується корпоративна філософія, що охоплює етичні принципи, які є основою мислення і діяльності керівництва цієї структури, і головною метою якої стає створення певного образу, фірми, іміджу.

Культура корпоративна. Що таке культура корпоративна?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *