Культурна форма. Що таке культурна форма?

Культурна форма. Що таке культурна форма?

Культурна форма (лат. forma — зовнішність, устрій) — сукупність історично мінливих правил сприйняття, судження й поведінки конкретного соціального співтовариства (соціально-етнічного, соціально-політичного, соціально-територіального, соціально-класового тощо). Поняття «культурна форма» допомагає осягнути культуру, втілену в житті конкретної соціальної спільноти, у єдності її зовнішніх (ритуали, інститути, нормована поведінка, етнографічні елементи тощо) і внутрішніх (ідеї, значення, міфи, цінності тощо) аспектів. Історичним попередником поняття «культурна форма» є категорія «життєва форма», яку використовували у середньовіччі на позначення культурних особливостей життя ченців (пізніше — носіїв інших культур, способів життя). Вона відображала комплекс вірувань, світосприйняття, поведінки, способу життя. Теоретичною основою поняття «культурна форма» у соціології стали ідеї Г. Зіммеля про форму і зміст соціального та поняття культурного взірця групового життя, за А. Шюцем. Культурна форма (за Зіммелем) є результатом усуспільнення інтересу спільноти у конкретних соціально-історичних та природно-географічних умовах її існування. Втіленням цього інтересу є інститути, норми, системи оцінювання, орієнтації та ін. елементи взірця групового життя (за Шюцем), якими керуються носії культурної форми у повсякденному житті. Кожна культурна форма має зовнішній (презентаційний) бік та внутрішній (доктринальний). Її аналіз дає змогу виділяти, окрім доктринального ядра, морально-емоційний настрій, властивий культурній формі, повсякденні коди й символи одягу, лінгвістичну концепцію (жаргон), набір мізансцен (контекстів культури групового життя). Культурна форма формується на основі соціальних інтересів співтовариства її носіїв (соціальної групи, верстви тощо). Культурна форма як повноцінне соціальне утворення включає сформовану групу, наділену всіма ознаками соціального інституту, нормативним середовищем, включаючи норми відносин між членами суспільства та з «чужими», внутрігрупової ієрархії, відносин з державою і владою. Елементом культурної форми є групова ідеологія як цілісний образ світу, його динаміки, правила інтерпретації фактів і явищ, правила елімінації, які пояснюють те, що не укладається в прийняту картину світу.

Група має особливе речове середовище, яке охоплює символічні предмети, речі, що забезпечують технологічне відтворення внутрігрупового життя, завдяки яким група вступає у функціональні і структурні відносини з іншими групами та інститутами. Культурна форма імпліцитно містить колективний інтерес як ідею інтересу, що є в теорії, яка визначає картину світу, і як власне інтерес, втілений у групових інститутах і її повсякденній діяльності. Культурна форма може існувати також як латентна культурна модель, тобто у вигляді матеріальних і символічних артефактів. Соціальні зміни та перетворення актуалізують різноманітні культурні моделі, здатні сформувати для певної групи цілісну картину світу, систему ідентифікації, нормативне середовище. Культурна форма також стають взірцями стилізації життя — механізму горизонтальної стратифікації, притаманної сучасному суспільству. Поняття «культурна форма» використовують як аналітичний засіб для дослідження культури спільноти як самодостатнього утворення незалежно від її (спільноти) розміру, характеру зв’язку між її членами, тривалості існування, позиції у внутрікультурній ієрархії суспільства.

Культурна форма. Що таке культурна форма?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *