Літературний процес, Що таке Літературний процес?

Літературний процес, Що таке Літературний процес?

Літературний процесс — історичне існування, функціонування та поступовий розвиток літератури протягом як певної доби, так і всієї історії нації, країни, регіону, всього світу. У кожний конкретний період він вміщує поряд з художніми творами літературну критику, різні періодичні видання, епістолярну та мемуарну літературу тощо, тісно пов’язаний з історичним та суспільним розвитком, є невід’ємною частиною загального культурного процесу. Обґрунтування цього поняття здійснювалося протягом XIX—XX ст., а термін «літературний процес» виник лише в 20—30-х роках XX ст. Важливим є визначення загальних тенденцій, за якими відбувається розвиток всесвітнього літературного процесу, та певних закономірностей, пов’язаних з особливостями історичного і культурного розвитку різних регіонів та окремих країн, що впливає на специфіку їх літератур.

Розуміння специфіки кожної національної літератури у зіставленні з іншими, зі схожими тенденціями розвитку всесвітньої літератури, які є спільними для всіх національних літератур, знання особливостей літератур різних епох, напрямів, творчих методів тощо надають можливість збагнути сутність такого поняття, як літературний процес.

Літературний процес, Що таке Літературний процес?