Поетика, Що таке Поетика?

Поетика, Що таке Поетика?

Поетика (грец. роіеtіке — майстерність творення) — один з найдавніших термінів літературознавства, який постійно зазнавав внутрішньої змістової переорієнтації у зв’язку з розвитком художньої літератури. З античної доби так називалось вчення про художню літературу взагалі, згодом проблеми сутності мистецтва перейшли до філософії та естетики, лишивши для поетики нормативні питання стосовно художньої форми літературного твору. Ці аспекти Набули подальшого розвитку в середні віки, за добу Відродження та класицизму («Поетика» Скалігера, «Мистецтво поетичне» Н. Буало), що сприяло перетворенню поетики на самостійну науку з чітко окресленими межами та завданнями. У XIX ст. поетика збагачується філософськими категоріями (Г. Гегель), поглядами романтиків (Ф. та А. Шлегелі), мовознавців (О. Потебня, О. Веселовський), у XX ст. — структуралістів та ін.

Інколи, на відміну від теорії літератури, поетикою називають ту частину літературознавства, що вивчає композицію, поетичне мовлення, версифікацію тощо. Це поняття використовується також для розкриття особливості певного жанру, цілісної системи творчих засобів письменника, стильових тенденцій або літературних напрямів, закономірностей їхнього розвитку тощо.

Поетика, Що таке Поетика?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *