Соціологічний словник

Соціологічний словник

1. Аборигени
2. Абсентеїзм
3. Абсолютизм
4. Автаркія
5. Автобіографічний метод, або Метод біографічний
6. Автобіографія
7. Автокомунікація
8. Автономія
9. Авторитаризм
10. Авторитет
11. Автохтони, або Аборигени
12. Агітація
13. Агітація передвиборча
14. Агломерація
15. Адаптація
16. Адаптація культурна
17. Адаптація мігрантів
18. Адаптація соціальна
19. Адепт
20. Адміністративна система управління
21. Адміністративне видворення
22. Адміністративне правопорушення (проступок)
23. Адміністративне регулювання
24. Адміністративно-територіальний поділ
25. Адміністрація
26. Академія
27. Аксіологія етнополітична
28. Активність електоральна
29. Активність соціальна
30. Акція протесту
31. Александер (Alexander) Джеффрі
32. Альтерглобалізм
33. Альтернативні вибори
34. Альтернативні рухи
35. Альтруїзм
36. Амністія
37. Аналіз вторинний
38. Аналіз документів
39. Аналіз первинний
40. Аналіз порівняльний
41. Аналіз системний
42. Аналіз структурно-функціональний
43. Анархізм
44. Андерклас
45. Анкета
46. Анкетування
47. Анкетування групове
48. Анкетування індивідуальне
49. Анкетування поштове
50. Анкетування пресове
51. Анклав
52. «Анналів» школа
53. Антиклерикалізм
54. Антисцієнтизм
55. Антиутопія
56. Антропологія
57. Антропологія філософська
58. Антропоморфізм
59. Антропоцентризм
60. Апарат держави
61. Апокаліпсис
62. Аполітичність
63. Апперцепція
64. Арістотель із Стагіри
65. Артефакт
66. Архетип
67. Аскетизм
68. Атеїзм
69. Атлантизм
70. Аудиторія

71. Базис
72. Баланс трудових ресурсів
73. Бар’єри комунікації
74. Бездоглядність
75. Безпека міжнародна
76. Безпека національна
77. Безпритульність
78. Безробіття
79. Бентам Єремія
80. Бердяєв Микола Олександрович
81. Бесіда
82. Бжезинський (Bzhezinski) Збігнев
83. Бідність
84. Бізнес
85. Бізнес-клас
86. Бізнес-комунікації
87. Біологічне і соціальне
88. Біфуркація
89. Біхевіоризм
90. Біхевіоризм соціальний
91. Благодійництво
92. Блау Пітер
93. Блокада
94. Бойкот
95. Бонапартизм
96. Бренд політичної партії
97. Буддизм
98. Булгаков Сергій Миколайович
99. Бурдьє П’єр
100. Бьорк  Едмунд
101. Бюрократизм
102. Бюрократії теорія
103. Бюрократія

104. Валерстайн Еммануїл
105. Валідність методик
106. Васалітет
107. Ваххабізм
108. Вебер Макс
109. Велика французька революція
110. Велика хартія вольностей 
111. Верифікація
112. Вернадський Володимир Іванович
113. Вестернізація
114. Взаємодія соціальна
115. Вибірка
116. Вибірковий метод
117. Вибори
118. Виборча дільниця
119. Виборча кампанія
120. Виборча комісія
121. Виборча система
122. Виборче право
123. Виборчий блок
124. Вивчення громадської думки
125. Вимір у соціології
126. Виробничий потенціал суспільства
127. Виховання політичне
128. Віддзеркалене «Я»
129. Відповідальність соціальна
130. Відчуження соціальне
131. Війна
132. Війна політологічна
133. Війна «холодна»
134. Вікова структура суспільства
135. Віково-рольові очікування, або Експектації
136. Вік соціальний
137. Віктимність
138. Віктимологія
139. Вільний час
140. Вільнодумство
141. Віра
142. Вірогідність знання
143. Віротерпимість
144. Віртуальна реальність, або Віртуальність
145. Вірування релігійні
146. Віруючий
147. Влада
148. Влада державна
149. Влада політична
150. Власність
151. Внутрішня політика
152. Волюнтаризм
153. Вплив соціальний
154. Впровадження соціальних технологій
155. Всесвітній соціологічний конгрес
156. Вульгарний соціологізм

157. Габітус
158. Гарантії
159. Гарантії соціальні
160. Гармонія
161. Гегемонія
162. Гендер
163. Гендерна соціологія
164. Гендерний розподіл праці
165. Гендерні дослідження
166. Гендерні стереотипи
167. Генеральна сукупність
168. Геополітика
169. Гіпотеза
170. Гіпотетико-дедуктивний метод
171. Гласність
172. Глобалізація
173. Глобалізм
174. Глобальність
175. Гобіно Жозеф-Артюр де
176. Гоулднер Алвін
177. Гофман Ірвінг
178. Гра ділова
179. Гріх
180. Громада
181. Громада релігійна
182. Громадська думка
183. Громадська непокора
184. Громадська релігія
185. Громадянство
186. Група
187. Група етнічна
188. Група мала
189. Група релігійна
190. Група соціальна
191. Груповий егоїзм
192. Групові норми
193. Групової динаміки теорія
194. Гуманізація
195. Гуманізація політики
196. Гуманізм
197. Гумільов Лев Миколайович
198. Гумплович Людвіг

199. Дарвінізм соціальний
200. Деідеологізація
201. Декларація
202. Делегітимація
203. Дельфі метод
204. Демографічна ситуація
205. Демографія
206. Демократія
207. Демонстрація
208. Демоскопія
209. Деномінація
210. Депопуляція
211. Депресія
212. Депутат
213. Депутатський запит
214. Держава
215. Держава правова
216. Держава соціальна
217. Державні мінімальні соціальні стандарти
218. Державні соціальні стандарти
219. Детермінізм
220. Детермінізм географічний
221. Джерелознавство соціології
222. Джихад
223. Динамічна концепція способу життя
224. Дискурс політичний
225. Дисонанс когнітивний
226. Дистанція соціальна
227. Дисфункція соціального інституту
228. Дисципліна
229. Диференціація соціальна
230. Дихотомія

231. Діагноз соціальний
232. Діагноз соціологічний
233. Діагностика
234. Діалектичний матеріалізм
235. Діалог
236. Діалог культур
237. Діяльність
238. Дія соціальна
239. Дозвілля
240. Дозвілля соціологія
241. Документ
242. Донцов Дмитро Іванович
243. Дослідження електоральні
244. Дослідження майбутнього
245. Дослідження маркетингове
246. «Дослідження міжнародної міграції» 
247. Дослідження наукове
248. Дослідження панельні
249. Дослідження пілотажне
250. Дослідження польове, або Польове обстеження, польові роботи
251. Досягнення соціальної справедливості
252. Доходи населення
253. Драгоманов Михайло Петрович
254. Духовне виробництво
255. Дюркгейм Еміль

256. Едіпа ефект
257. Едіпів комплекс
258. Еклесія
259. Екологія
260. Економіка
261. Економічна поведінка
262. Економічна стратифікація
263. Експансіонізм
264. Експансія культурна
265. Експеримент соціальний
266. Експертиза
267. Експертиза соціальна
268. Експертні методи в соціології
269. Експертні системи
270. Екстремізм релігійний
271. Екстремізм соціальний
272. Електоральна поведінка
273. Електорат
274. Еліта
275. Еліта політична
276. Елітаризм
277. Елітарна культура
278. Еміграція
279. Емоційний інтелект
280. Емоція
281. Емпірична соціологія
282. Ентропія соціальна
283. Ерозія соціальна
284. Еротика
285. Естетика політична
286. Етнічна меншина
287. Етнічний плюралізм
288. Етнічний склад (структура) населення
289. Етнічний стереотип
290. Етнічні процеси
291. Етнографія
292. Етнократична держава
293. Етнократія
294. Етнологія
295. Етнометодологія
296. Етнос
297. Етносоціологія
298. Етноцентризм
299. Етологія
300. Ефект мас-медіа
301. Ефект соціальний
302. Ефективність соціальна
303. Ефективність соціальних технологій
304. Ефективність соціального управління

305. Євразійство
306. Єресі

307. Життєва програма
308. Життя приватне
309. Життя соціальне
310. Життя суспільства духовне

311. Закон соціальний
312. Закон циркуляції еліт
313. Залізний закон олігархії
314. Засоби масової інформації (ЗМІ)
315. Західництво
316. Згуртованість групи
317. Здоровий спосіб життя
318. Здоров’я
319. Земля
320. Зіммель Георг
321. Злочинність
322. Змагальність
323. Зміни соціальні
324. Зомбарт Вернер

325. Іграїзація суспільства
326. Ідеалізм
327. Ідеалізм політичний
328. Ідеал соціальний
329. Ідентифікація
330. Ідентичність
331. Ідентичність гендерна
332. Ідентичність соціальна
333. Ідеократія
334. Ідеологія
335. Ідеологія буржуазна
336. Ідеологія марксистсько-ленінська
337. Ідеологія соціального насильства
338. Ізоляціонізм
339. Імідж
340. Імміграційний контроль
341. Імміграція
342. Імперіалізм
343. Імперіалізм культурний
344. Імперія
345. Імунітет соціальний
346. Інвайронменталізм
347. Інвалідність
348. Індігенізація
348. Індекс
349. Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП)
350. Індивід
351. Індивідуалізація
352. Індивідуальність
353. Індикатори бідності
354. Індустріальне суспільство
355. Інженерія соціальна
356. Інжиніринг
357. Інноватика
358. Інноваційна активність
359. Інноваційна культура
360. Інноваційна поведінка
361. Інноваційне ядро організації
362. Інноваційний процес
363. Інноваційний спосіб мислення
364. Інноваційні соціальні технології
365. Інновація соціальна
366. Інститут Геллапа
367. Інститут притулку
368. Інститут соціальний
369. Інститути соціалізації
370. Інтеграція міжетнічна
371. Інтеграція соціальна
372. Інтелектуальна власність
373. Інтелігенція
374. Інтерв’ю
375. Інтерв’ю глибинне
376. Інтерв’ю групове
377. Інтерв’юер
378. Інтерв’ю наративне, або Інтерв’ю розповідне
379. Інтерв’ю фокусоване
380. Інтерес
381. Інтерес соціальний
382. Інтеріоризація (інтерналізація)
383. Інтерпретація основних понять
384. Інтуїція
385. Інформатизація суспільства
386. Інформаційна нерівність
387. Інформаційні системи
388. Інформаційні технології
389. Інформація
390. Інформація вторинна
391. Інформація первинна
392. Інформація соціальна
393. Інформація соціологічна
394. Інфраструктура соціальна
395. Іонін Леонід Григорович
396. Історична соціологія
397. Історичний матеріалізм
398. Історіографія соціології
399. Історія
400. Історія соціальна

401. Канетті (Canetti) Еліас
402. Кант (Каnt) Іммануїл
403. Капітал
404. Капітал людський
405. Кареєв Микола Іванович
406. Кар’єра трудова
407. Карсавін Лев Платонович
408. Карта соціальна
409. Категорія
410. Категорія соціальна
411. Кейс-стаді
412. Кібернетика
413. Класи
414. Класифікація
415. Класифікація документів
416. Класифікація соціальних технологій
417. Клерикалізм
418. Ковалевський Максим Максимович
419. Козер (Coser) Льюїс
420. Колектив трудовий
421. Колективне несвідоме
422. Колективні трудові відносини
423. Компенсаторна функція релігії
424. Комплексне дослідження
425. Комп’ютеризація
426. Комунізм
427. Комунікативна стратегія
427. Комунікація
428. Комунікація масова
429. Комунікація соціальна
430. Конвенція про права дитини
431. Кондратьєв Микола Дмитрович
432. Конкретне соціологічне дослідження
433. Консерватизм
434. Консолідація
435. Конт (Сonte) Огюст
436. Контент-аналіз
437. Контркультура
438. Контроль соціальний
439. Конфлікт
440. Конфлікт в організації
441. Конфлікт дисфункційний
442. Конфлікт латентний
443. Конфлікт міжнаціональний
444. Конфлікт позиційний
445. Конфлікт правовий
446. Конфлікт сімейний
447. Конфлікт соціальний
448. Конфліктна ситуація
449. Конфлікту соціального концепції
450. Конформізм
451. Конфуціанство
452. Концепції соціального характеру
453. Концепції соціальної структури
454. Концепція соціального обміну
455. Концепція сталого розвитку
456. Корпоративізм
457. Корупція
458. Корф Микола Олександрович
459. Космополітизм
460. Креативність
461. Криза сім’ї
462. Криза соціології
463. Кропоткін Петро Олексійович
464. Культ
465. Культура
466. Культура корпоративна
467. Культура масова
468. Культура традиційна
469. Культурна традиція
470. Культурна форма
471. Культурний менталітет
472. Культурний шок
473. Культурно-історичних типів теорія
474. Культурологія
475. Кун (Kuhn) Томас-Семюел

476. Лавров Петро Лаврович
477. Лазарсфельд (Lazarsfeld) Пол-Фелікс
478. Лапін Микола Іванович
479. Лассвел (Lasswell) Гарольд-Дуайт
480. Латентна злочинність
481. Латентність
482. Лебон (Le Bon) Гюстав
483. Левада Юрій Олександрович
484. Легалізація
485. Легалізм
486. Легальність
487. Легітимація (легітимність)
488. Легітимація символічна
489. Леонтьєв Костянтин Миколайович
490. Липинський В’ячеслав Казимирович
491. Лицемірство
492. Лібералізм
493. Лідер
494. Лідер соціальної організації
495. Лімітроф
496. Ліпсет (Lipset) Сеймур-Мартін
497. Лобізм
498. Локаут
499. Локк (Locke) Джон
500. Лукач (Lukacs) Дьйoрдь
501. Лукман (Luckmann) Томас
502. Луман (Luhmann) Ніклас
503. Лучинський Іван Васильович
504. Людських відносин теорія

505. Маніпулювання соціальне
506. Маргіналізація
507. Маргіналізація соціальна
508. Маргінальність
509. Маркетинг політичний
510. Маркс (Marks) Карл-Генріх
511. Маси
512. Маслоу (Maslow) Абрахам-Гарольд
513. Масового суспільства теорії
514. Матеріальна культура і духовна культура
515. Медико-соціальна експертиза (МСЕ)
516. Мейо (Mayo) Елтон-Джордж
517. Менеджмент
518. Ментальність
519. Мертон (Merton) Роберт
520. Меседж виборчої кампанії
521. Метасоціологія
522. Метафора політична
523. Метод
524. Метод аксіоматичний
525. Метод індуктивний
526. Метод монографічний
527. Метод соціологічний
528. Методи ігрові (ігротехніки) у соціології
529. Методи соціального прогнозування
530. Методи соціального проектування
531. Методи якісні
532. Методика
533. Методика розроблення соціальних технологій
534. Методики лінгвосоціологічні
535. Методологія
536. Методологія соціологічних досліджень
537. Меценатство
538. Мечников Лев Ілліч
539. Міграція
540. Міграція трудова
541. Мід (Mead) Джордж-Герберт
542. Мід (Mead) Маргарет
543. Міжнародні відносини
544. Міліція
545. Міллс (Mills) Чарльз-Райт
546. Міри варіації
547. Міри центральної тенденції (середні значення)
548. Місто
549. Місцеве самоврядування
550. Місцевий референдум
551. Мітинг
552. Міф
553. Міф політичний
554. Міф соціальний
555. Міхельс (Michels) Роберт
556. Мова соціології
557. Мода
558. Модель
559. Моделювання в соціології
560. Модернізації теорія
561. Модернізм
562. Молода сім’я
563. Молодіжний рух
564. Молодь
565. Монархія
566. Мондіалізація
567. Мондіалізм
568. Моніторинг
569. Мораль
570. Моральна норма
571. Морено (Moreno) Джекобс-Леві
572. Моска (Mosca) Гаетано
573. Мотив
574. Мотив політичний
575. Мотив соціальний
576. Мотивація
577. Мудрість
578. Муніципальне стратегічне планування
579. Муромцев Сергій Андрійович

580. Нагорний Борис Григорович
581. Напруженість соціальна
582. Напрям психологічний у соціології
583. Народонаселення
584. Настрій соціальний
585. Націоналізм
586. Національна рада соціального партнерства (НРСП)
587. Національна свідомість
588. Національний характер
589. Нація
590. Незаконна (нелегальна) імміграція
591. Неоколоніалізм
592. Нерівність соціальна
593. Неформальна (неофіційна) група
594. Нова економічна соціологія
595. Нові релігійні рухи
596. Новояз
597. Ноосфера

598. Об’єкт дослідження
599. Об’єкти соціальної технологізації
600. Оброблення даних
601. Община
602. Одинична дія
603. Окультизм
604. Омнібус

Словник Соціології, соціологічний словник, словник соціологічних термінів, термінологічний словник з соціології

© gorodenok.com, 2011–2019. При цитуванні матеріалів gorodenok.com гіперпосилання на джерело обов’язкове.
З усіх питань звертайтеся на адресу info%gorodenok.com.