Структура літературного твору, Що таке Структура літературного твору?

Структура літературного твору, Що таке Структура літературного твору?

Структура літературного твору (від лат. structura — будова, розміщення, порядок) — спосіб зв’язку між складовими частинами, компонентами твору як цілісної будови, система істотних відношень між ними. Ще за часів Арістотеля структуру літературного твору вбачали у відношеннях теми, фабули, перипетій, характерів дійових осіб, мовних засобів. Філософи, передовсім Г. Гегель, вирізняють чотиричленну структуру твору: смисл, зміст, внутрішню й зовнішню форми, конкретизуючи кожен із цих компонентів. Із подальшим дослідженням цієї проблеми почали виділяти чотири аспекти в структурі літературного твору: представлений світ, його естетичний вигляд, значення мовних форм, мовлення і його звукову організацію.

Структуралісти чітко поставили питання про розмежування в структурі твору тексту і підтексту, почали досліджувати структуру тексту як знакову систему, використовуючи здобутки семіотики. Отже, структура літературного твору трактується залежно від концепції художньої літератури та її завершеної одиниці — твору, носієм якого є текст, що потенційно містить у собі код його сприймання та окреслення його жанрово-композиційної своєрідності.

Структура літературного твору, Що таке Структура літературного твору?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *