СМИСЛОВІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

СМИСЛОВІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СМИСЛОВІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Уведення учнів у поняттєво-термінологічне поле

Смислові зв’язки: одночасність, послідовність, протиставлення, явища, що чергуються чи виключають одне одного

ІV. Актуалізація опорних знань

Спостереження над мовним матеріалом (з елементами аналізу)

· Прочитати текст мовчки. Визначити його основну думку. Які почуття він викликає у вас? Чи збереглося і сьогодні, на вашу думку, ставлення росіян до українців, описане автором. Аргументувати свою думку. Проаналізувати смислові зв’язки між частинами складносурядних речень.

НА КОРДОНІ

Я звернув увагу на блакитний межовий стовпчик. Тут хтось посадив червоні гвоздики. Це кордон. На захід і південь — Україна, а на північ і схід — Росія. Якісь люди довгою повільною низкою тягнулись через поле. Мовчазний скорботний похід народу України під захист братньої Русі.

Біженці зупинилися біля межового знака, і старий, згорблений, сивий чоловік повільно знімає шапку. Він повертається і дивиться на захід, у простори рідних українських полів. Потім опускається на коліна і цілує землю. Жінки, діти — всі опускаються на коліна. Вони беруть по жменьці землі, загортають у хусточки і ховають на грудях.

О, славна, добра мати — Україна! Я — росіянин, та твої страждання — це мої страждання, і твої рани — це мої рани (За О. Родімцевим).

· Поміркувати, які речення можна виділити головними в розкритті змісту тексту. Записати їх.

· Усно відтворити текст за виписаними реченнями, використовуючи складносурядні речення.

V. Сприймання і засвоєння нового матеріалу

Колективна робота з таблицею

· Розглянути таблицю й розказати про смислові зв’язки в складносурядному реченні. Приклади записати.

Розряди

Сполучники

Смислові зв’язки

Приклади

Єднальніі, й, ні-ні, ані, такожодночасність, послідовністьЗітхання лісів лунає легке, і чується квітів зітхання (Г. Книш)
Протиставніа, але, та(але), проте, зате, однакпротиставлення, зіставленняПливи косо, уплин за водою, а я піду услід за тобою (Нар. творчість)
Розділовіабо, то, чи, хоч, то — то, не то — не то, хоч — хоч, або — абочергування явищ, можливість одного явища з названих, взаємовиключенняФронт мовчав, чи його не чути було за вітряницею
(О. Гончар)

Коментар. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення залежать як від семантики тексту, так і від сполучників.

Розрізняють три основні види зв’язків у складносурядному реченні: єднальні, протиставні, розділові.


1. Складносурядні речення з єднальними зв’язками передають події, що відбуваються (відбувалися чи відбуватимуться) одночасно або послідовно. Для цього використовують відповідну інтонацію та єднальні сполучники і, й, та(і), ні-ні, ані, також: Небо вночі чисте, і видно зірки (Є. Гуцало).

2. Складносурядні речення з протиставними або зіставними зв’язками називають події, що протиставляються, йдуть усупереч одна одній, або події чи явища, які існують паралельно і зіставляються. Засобами зв’язку в таких реченнях є протиставні сполучники а, але, та(але), проте, зате, однак: Навкруг рясні стоять сади, платани і каштани, та шелест верб у пам’яті не тане (М. Рильський).

3. Складносурядні речення з розділовими зв’язками передають події, які чергуються або виключають одна одну. Засобами зв’язку в таких реченнях є роздільна інтонація і парні сполучники то — то, не то — не то, хоч — хоч, або — або: Не то осінні води шуміли, не то вітер бився в заломах провалля (М. Коцюбинський).

VІ. Закріплення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення мовленнєвих і пунктуаційних умінь з теми

Лінгвістичне дослідження

· Прочитати висловлювання. Дібрати заголовок, який би відбивав основну думку тексту. Виписати складносурядні речення. Визначити, з яких умовно простих речень побудовані вони. Дослідити, які смислові зв’язки виражають сурядні сполучники.

Палав тріскучий вогонь, а полум’я від кострища здіймалося високо в ніч. Снопи зелених іскор злітали в небо і, здавалось, вони не згасали, а блискучими зорями залишились горіти в недосяжній вишині.

Юний сурмач підняв догори сурму. Блиснула вона у відсвіті багаття, мов золота, і розлила над зеленим косогором срібні луни. А я стояв зворушений, і, здавалось мені, сурма кликала до ясного вогнища і мої юні літа… Хтось непомітно підійшов до мене ззаду і зненацька закрив долонями мої очі. Хто ж це жартує? Мій друг Михась не кинув своїх жартів, ставши навіть генералом. Заграв юний баяніст, а далі все завихрилося, змішалося… (За І. Цюпою).

· Дослідити, чи можна трансформувати складносурядні речення на речення з іншими смисловими зв’язками. Які нові відтінки значення утворилися в результаті трансформації? Як змінилося стилістичне забарвлення речень? Пояснити розділові знаки.

· Накреслити схеми складносурядних речень. Зробити усний синтаксичний розбір їх.

Дослідження-аналіз

· Проаналізувати подані складносурядні речення з єднальними сполучниками і встановити, як впливають видові форми дієслів на смислові зв’язки між частинами складних речень. Відповідь обґрунтувати.

1. Голубий голос іде знизу, а старий безвусий вид панського пастуха Хоми Ґудзя виглядає з-за похилого паркану.
2. Ліва рука від незвичайної ваги зомліла, і Харитя не могла її зігнути.
3. Іде Харитя селом, і якось їй чудно.
4. У печі тріщав вогонь і сичав борщ.
5. Василько глянув на свіжий пеньок, і дві сльози скотились йому по щічках.
6. Дорога була слизька, і сани йшли в затоки.
7. Вітер стих, і чистий свіжий сніг сріблом сяяв під блакитним наметом неба (З тв. М. Коцюбинського).

· Зробити синтаксичний розбір виділеного речення. Пояснити відсутність коми в ньому.

Методичний коментар. Аналізуючи ці речення, потрібно підвести учнів до висновку, що дієслова недоконаного виду вказують на смислові зв’язки одночасності, а дієслова доконаного виду — на зв’язки послідовності або причиново-наслідкові зв’язки між частинами складносурядного речення. Тобто видо-часові форми дієслів виступають не тільки засобом формальної організації складносурядного речення, а й семантико-синтаксичним засобом — формують його семантику (зміст).

Дослідження-характеристика

· Схарактеризувати значення та структуру речень. З’ясувати, які смислові зв’язки встановлюються між частинами складно-сурядних речень з єднальними, розділовими і протиставними сполучниками.

1. Іван як Іван, та шайка не його (Нар. творчість).
2. Крутиться один з одним на своїй скибці, а сам ходить чорний, як земля…
3. Він бачить сльози на очах у жінки, і неспокій охоплює його.
4. Мати стогне, а Харитю живий жаль бере за серце.
5. Він усе зрозумів, і страшна безнадійність обняла йому серце.
6. То зашепотіли збуджені листочки, оповідаючи сни свої, то заметушилась у травиці комашня, то розітнулося в гущині голосне щебетання й полинуло високо у небо.
7. Лікар іде додому, обідає, а по обіді залишається у своїй хатині.
8. Чи то пташки ущухли, чи то звірина причаїлась, чи то малі комашки завмерли в травиці.
9. Круті глинясті стіни урвища жовтіли, й лиш у горі, в глибоких заломах, бився крилами сполоханий морок.
10. Не то осінні води шуміли, збігаючи у Дунай, не то вітер бився в заломах провалля.
11. От тою-то лютою жінкою й дратували раз у раз Івана, та він не сердився і добродушно викручувався жартами.
12. На заході трохи вияснилось, та на мутному небі вирізалися контури чорних, мов важкі хмари (З тв. М. Коцюбинського).

· Заповнити таблицю, вписуючи свої приклади.

Смислові зв’язки

Сурядні сполучники

Приклади

1. Одночасність

2. Послідовність

3. Причиново-наслідкові

4. Протиставлення

5. Чергування явищ, дій

6. Можливість одного явища з названих

· Дібрати антоніми до виділених слів. Скласти з ними складносурядні речення з різними смисловими зв’язками.

Методичний коментар. Перед виконанням цієї вправи, слід звернути увагу школярів на значення складносурядних речень зі сполучниками та, а. Так, у шостому й одинадцятому реченнях ці сполучники виражають значення послідовності (а, та у значенні і), а в десятому і дванадцятому — зв’язок протиставлення (та у значенні але).

Логічний диктант

· Знайти продовження висловів у другому стовпчику. З’ясувати, яким жанрам художньої літератури властиві ці синтаксичні конструкції. Чим зумовлюється їхня виразність? Записати їх.

1. Насміхався кулик з болота2. Розумний любить учиться

3. Учи другого

4. Краса до вінця

5 Кожух ліпше новий

— і сам помудрішаєш

— а друг старий

— та й сам туди заліз

— а розум до кінця

— а дурний любить іншого вчити

· Визначити смислові зв’язки між частинами складносурядних речень. Свою відповідь аргументувати.

Гра «Хто швидше?»

· Утворити складносурядні речення, використовуючи подані пари іменників.

Баскетбол — команда, сонце — дощ, театр — дія, погода — хмари, дорога — крамниця, блискавка — грім, квіти — свято, школа — учні, море — пляж, небо — зорі.

· Визначити смислові зв’язки між частинами складносурядних речень.

· Накреслити схеми 3–4 речень.
Лінгвостилістичний аналіз тексту

· Виразно прочитати вірш. Визначити, яка інтонація властива цій поезії, схарактеризувати її.


МИ ПІДЕМ, ДЕ ТРАВИ ПОХИЛІ

Ми підем, де трави похилі,
Де зорі в ясній далині,
І карі очі, і рученьки білі
Ночами сняться мені.
За річкою за голубою
Дві чайки у хмари зліта,
В краю придніпровськім
Ми стрілись з тобою,
Веселко моя золота.
Над поле зарошені віти
Зелене верхів’я звело.
У парі з тобою ми будем любити
Усе, що на душу лягло.
І стеляться обрії милі,
І вечір в ясній далині,
І карії очі, і рученьки білі
Ночами насняться мені.
А. Малишко

· Виписати складносурядне речення, проаналізувати смислові зв’язки в ньому.

· Визначити, із скількох частин складається складносурядне речення.

· Яку стилістичну функцію виконує неодноразовий повтор сполучника і, що поєднує частини складносурядного речення? Як називається цей стилістичний прийом?

Методичний коментар. Складносурядні речення з єднальними сполучниками відображають композиційно-синтаксичний прийом паралелізму, тотожності; зі стилістичною метою посилення емоційного впливу використовують складносурядні речення з розділовими сполучниками; складносурядні речення з протиставними смисловими зв’язками вживають як прийом антитези.

VІІ. Систематизація й узагальнення знань учнів

· Скласти висловлювання в науковому стилі, з’ясувавши, які смислові зв’язки можуть встановлюватися між частинами складносурядного речення. За допомогою яких сполучників установлюються смислові зв’язки в складносурядних реченнях?

ІХ. Домашнє завдання

· Доповнити складносурядні речення потрібними сурядними сполучниками. З’ясувати, до якого стилю мовлення вони належать. Чим зумовлена особлива виразність таких речень? Визначити смислові зв’язки в них.

1. … день іде на зміну ночі, … нічка зорями сія.
2. Сонце зайшло, … степ усе ще залишався повен світла.
3. Середня лінія трапеції паралельна основам, … довжина її дорівнює півсумі довжини основ.
4. … вітерець дихне по ниві, … … коник в житі засюрчить.
5. Від щирого серця вітаємо Вас з Різдвом Христовим, … нехай наступний рік принесе здоров’я, щастя, багато приємних несподіванок.

СМИСЛОВІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.