СМИСЛОВІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

СМИСЛОВІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ СМИСЛОВІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Уведення учнів у поняттєво-термінологічне поле

Смислові зв’язки: одночасність, послідовність, протиставлення, явища, що чергуються чи виключають одне одного

ІV. Актуалізація опорних знань

Спостереження над мовним матеріалом (з елементами аналізу)

· Прочитати текст мовчки. Визначити його основну думку. Які почуття він викликає у вас? Чи збереглося і сьогодні, на вашу думку, ставлення росіян до українців, описане автором. Аргументувати свою думку. Проаналізувати смислові зв’язки між частинами складносурядних речень.

НА КОРДОНІ

Я звернув увагу на блакитний межовий стовпчик. Тут хтось посадив червоні гвоздики. Це кордон. На захід і південь — Україна, а на північ і схід — Росія. Якісь люди довгою повільною низкою тягнулись через поле. Мовчазний скорботний похід народу України під захист братньої Русі.

Біженці зупинилися біля межового знака, і старий, згорблений, сивий чоловік повільно знімає шапку. Він повертається і дивиться на захід, у простори рідних українських полів. Потім опускається на коліна і цілує землю. Жінки, діти — всі опускаються на коліна. Вони беруть по жменьці землі, загортають у хусточки і ховають на грудях.

О, славна, добра мати — Україна! Я — росіянин, та твої страждання — це мої страждання, і твої рани — це мої рани (За О. Родімцевим).

· Поміркувати, які речення можна виділити головними в розкритті змісту тексту. Записати їх.

· Усно відтворити текст за виписаними реченнями, використовуючи складносурядні речення.

V. Сприймання і засвоєння нового матеріалу

Колективна робота з таблицею

· Розглянути таблицю й розказати про смислові зв’язки в складносурядному реченні. Приклади записати.

Розряди

Сполучники

Смислові зв’язки

Приклади

Єднальніі, й, ні-ні, ані, такожодночасність, послідовністьЗітхання лісів лунає легке, і чується квітів зітхання (Г. Книш)
Протиставніа, але, та(але), проте, зате, однакпротиставлення, зіставленняПливи косо, уплин за водою, а я піду услід за тобою (Нар. творчість)
Розділовіабо, то, чи, хоч, то — то, не то — не то, хоч — хоч, або — абочергування явищ, можливість одного явища з названих, взаємовиключенняФронт мовчав, чи його не чути було за вітряницею
(О. Гончар)

Коментар. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення залежать як від семантики тексту, так і від сполучників.

Розрізняють три основні види зв’язків у складносурядному реченні: єднальні, протиставні, розділові.


1. Складносурядні речення з єднальними зв’язками передають події, що відбуваються (відбувалися чи відбуватимуться) одночасно або послідовно. Для цього використовують відповідну інтонацію та єднальні сполучники і, й, та(і), ні-ні, ані, також: Небо вночі чисте, і видно зірки (Є. Гуцало).

2. Складносурядні речення з протиставними або зіставними зв’язками називають події, що протиставляються, йдуть усупереч одна одній, або події чи явища, які існують паралельно і зіставляються. Засобами зв’язку в таких реченнях є протиставні сполучники а, але, та(але), проте, зате, однак: Навкруг рясні стоять сади, платани і каштани, та шелест верб у пам’яті не тане (М. Рильський).

3. Складносурядні речення з розділовими зв’язками передають події, які чергуються або виключають одна одну. Засобами зв’язку в таких реченнях є роздільна інтонація і парні сполучники то — то, не то — не то, хоч — хоч, або — або: Не то осінні води шуміли, не то вітер бився в заломах провалля (М. Коцюбинський).

VІ. Закріплення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення мовленнєвих і пунктуаційних умінь з теми

Лінгвістичне дослідження

· Прочитати висловлювання. Дібрати заголовок, який би відбивав основну думку тексту. Виписати складносурядні речення. Визначити, з яких умовно простих речень побудовані вони. Дослідити, які смислові зв’язки виражають сурядні сполучники.

Палав тріскучий вогонь, а полум’я від кострища здіймалося високо в ніч. Снопи зелених іскор злітали в небо і, здавалось, вони не згасали, а блискучими зорями залишились горіти в недосяжній вишині.

Юний сурмач підняв догори сурму. Блиснула вона у відсвіті багаття, мов золота, і розлила над зеленим косогором срібні луни. А я стояв зворушений, і, здавалось мені, сурма кликала до ясного вогнища і мої юні літа… Хтось непомітно підійшов до мене ззаду і зненацька закрив долонями мої очі. Хто ж це жартує? Мій друг Михась не кинув своїх жартів, ставши навіть генералом. Заграв юний баяніст, а далі все завихрилося, змішалося… (За І. Цюпою).

· Дослідити, чи можна трансформувати складносурядні речення на речення з іншими смисловими зв’язками. Які нові відтінки значення утворилися в результаті трансформації? Як змінилося стилістичне забарвлення речень? Пояснити розділові знаки.

· Накреслити схеми складносурядних речень. Зробити усний синтаксичний розбір їх.

Дослідження-аналіз

· Проаналізувати подані складносурядні речення з єднальними сполучниками і встановити, як впливають видові форми дієслів на смислові зв’язки між частинами складних речень. Відповідь обґрунтувати.

1. Голубий голос іде знизу, а старий безвусий вид панського пастуха Хоми Ґудзя виглядає з-за похилого паркану.
2. Ліва рука від незвичайної ваги зомліла, і Харитя не могла її зігнути.
3. Іде Харитя селом, і якось їй чудно.
4. У печі тріщав вогонь і сичав борщ.
5. Василько глянув на свіжий пеньок, і дві сльози скотились йому по щічках.
6. Дорога була слизька, і сани йшли в затоки.
7. Вітер стих, і чистий свіжий сніг сріблом сяяв під блакитним наметом неба (З тв. М. Коцюбинського).

· Зробити синтаксичний розбір виділеного речення. Пояснити відсутність коми в ньому.

Методичний коментар. Аналізуючи ці речення, потрібно підвести учнів до висновку, що дієслова недоконаного виду вказують на смислові зв’язки одночасності, а дієслова доконаного виду — на зв’язки послідовності або причиново-наслідкові зв’язки між частинами складносурядного речення. Тобто видо-часові форми дієслів виступають не тільки засобом формальної організації складносурядного речення, а й семантико-синтаксичним засобом — формують його семантику (зміст).

Дослідження-характеристика

· Схарактеризувати значення та структуру речень. З’ясувати, які смислові зв’язки встановлюються між частинами складно-сурядних речень з єднальними, розділовими і протиставними сполучниками.

1. Іван як Іван, та шайка не його (Нар. творчість).
2. Крутиться один з одним на своїй скибці, а сам ходить чорний, як земля…
3. Він бачить сльози на очах у жінки, і неспокій охоплює його.
4. Мати стогне, а Харитю живий жаль бере за серце.
5. Він усе зрозумів, і страшна безнадійність обняла йому серце.
6. То зашепотіли збуджені листочки, оповідаючи сни свої, то заметушилась у травиці комашня, то розітнулося в гущині голосне щебетання й полинуло високо у небо.
7. Лікар іде додому, обідає, а по обіді залишається у своїй хатині.
8. Чи то пташки ущухли, чи то звірина причаїлась, чи то малі комашки завмерли в травиці.
9. Круті глинясті стіни урвища жовтіли, й лиш у горі, в глибоких заломах, бився крилами сполоханий морок.
10. Не то осінні води шуміли, збігаючи у Дунай, не то вітер бився в заломах провалля.
11. От тою-то лютою жінкою й дратували раз у раз Івана, та він не сердився і добродушно викручувався жартами.
12. На заході трохи вияснилось, та на мутному небі вирізалися контури чорних, мов важкі хмари (З тв. М. Коцюбинського).

· Заповнити таблицю, вписуючи свої приклади.

Смислові зв’язки

Сурядні сполучники

Приклади

1. Одночасність

2. Послідовність

3. Причиново-наслідкові

4. Протиставлення

5. Чергування явищ, дій

6. Можливість одного явища з названих

· Дібрати антоніми до виділених слів. Скласти з ними складносурядні речення з різними смисловими зв’язками.

Методичний коментар. Перед виконанням цієї вправи, слід звернути увагу школярів на значення складносурядних речень зі сполучниками та, а. Так, у шостому й одинадцятому реченнях ці сполучники виражають значення послідовності (а, та у значенні і), а в десятому і дванадцятому — зв’язок протиставлення (та у значенні але).

Логічний диктант

· Знайти продовження висловів у другому стовпчику. З’ясувати, яким жанрам художньої літератури властиві ці синтаксичні конструкції. Чим зумовлюється їхня виразність? Записати їх.

1. Насміхався кулик з болота2. Розумний любить учиться

3. Учи другого

4. Краса до вінця

5 Кожух ліпше новий

— і сам помудрішаєш

— а друг старий

— та й сам туди заліз

— а розум до кінця

— а дурний любить іншого вчити

· Визначити смислові зв’язки між частинами складносурядних речень. Свою відповідь аргументувати.

Гра «Хто швидше?»

· Утворити складносурядні речення, використовуючи подані пари іменників.

Баскетбол — команда, сонце — дощ, театр — дія, погода — хмари, дорога — крамниця, блискавка — грім, квіти — свято, школа — учні, море — пляж, небо — зорі.

· Визначити смислові зв’язки між частинами складносурядних речень.

· Накреслити схеми 3–4 речень.
Лінгвостилістичний аналіз тексту

· Виразно прочитати вірш. Визначити, яка інтонація властива цій поезії, схарактеризувати її.


МИ ПІДЕМ, ДЕ ТРАВИ ПОХИЛІ

Ми підем, де трави похилі,
Де зорі в ясній далині,
І карі очі, і рученьки білі
Ночами сняться мені.
За річкою за голубою
Дві чайки у хмари зліта,
В краю придніпровськім
Ми стрілись з тобою,
Веселко моя золота.
Над поле зарошені віти
Зелене верхів’я звело.
У парі з тобою ми будем любити
Усе, що на душу лягло.
І стеляться обрії милі,
І вечір в ясній далині,
І карії очі, і рученьки білі
Ночами насняться мені.
А. Малишко

· Виписати складносурядне речення, проаналізувати смислові зв’язки в ньому.

· Визначити, із скількох частин складається складносурядне речення.

· Яку стилістичну функцію виконує неодноразовий повтор сполучника і, що поєднує частини складносурядного речення? Як називається цей стилістичний прийом?

Методичний коментар. Складносурядні речення з єднальними сполучниками відображають композиційно-синтаксичний прийом паралелізму, тотожності; зі стилістичною метою посилення емоційного впливу використовують складносурядні речення з розділовими сполучниками; складносурядні речення з протиставними смисловими зв’язками вживають як прийом антитези.

VІІ. Систематизація й узагальнення знань учнів

· Скласти висловлювання в науковому стилі, з’ясувавши, які смислові зв’язки можуть встановлюватися між частинами складносурядного речення. За допомогою яких сполучників установлюються смислові зв’язки в складносурядних реченнях?

ІХ. Домашнє завдання

· Доповнити складносурядні речення потрібними сурядними сполучниками. З’ясувати, до якого стилю мовлення вони належать. Чим зумовлена особлива виразність таких речень? Визначити смислові зв’язки в них.

1. … день іде на зміну ночі, … нічка зорями сія.
2. Сонце зайшло, … степ усе ще залишався повен світла.
3. Середня лінія трапеції паралельна основам, … довжина її дорівнює півсумі довжини основ.
4. … вітерець дихне по ниві, … … коник в житі засюрчить.
5. Від щирого серця вітаємо Вас з Різдвом Христовим, … нехай наступний рік принесе здоров’я, щастя, багато приємних несподіванок.

СМИСЛОВІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *