НЕ і НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

НЕ і НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ НЕ і НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів семикласників

Колективна робота з текстом

 Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Дібрати власний заголовок. Пригадати, які почуття і враження виникають у вас під час перебування в лісі.

БЕЗЦІННИЙ ДАР

Ліси — неоціненний дар природи. Вони є надійним захисником полів. Це вони пом’якшують клімат, поліпшують водний режим полів, захищають їх від суховіїв і пилових бур, а ріки і водойми від замулювання та пересихання.
Ліс — це чудова лабораторія, гігантська фабрика цілющого повітря. Це легені наших міст і селищ. Для кожного з нас перебування в лісі неначе свято. У лісі неодмінно піднімається настрій, відчувається прилив енергії, бадьорості.
Ліси, парки, сквери — це не тільки зелена окраса. Вони мають і важливе лікувальне значення. Саме тому більша частина санаторіїв, будинків відпочинку розташовані в лісах або біля них.
Неабияке корисне повітря соснових лісів і дібров, які є найулюбленішими місцями туризму та масового відпочинку (З книги «Дари лісів»).

Виписати виділені слова. Визначити, до якої частини мови вони належать. Чим виступає не: часткою чи префіксом? Аргументувати своє твердження. Дібрати кілька власних прикладів з не.

Переказати текст, доповнюючи інформацією про роль і значення лісу в житті людини.

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Лінгвістичне дослідження (за варіантами)

Варіант 1

Дібрати синоніми з часткою не до поданих слів.

Загроза, вигадка, рабство, ворог, підозра, брехня, тривога.

Виписати з орфографічного словника шість слів, які без не не вживаються. З двома словами скласти речення.

Варіант 2

Дібрати антоніми з часткою не до слів гарний, розумний, далеко, давно, завзято.

Виписати із художніх творів української літератури по п’ять речень з часткою не, коли вона пишеться окремо і разом.

Гра «Добери синоніми»

Замінити рисочки буквами так, щоб вийшли синоніми з часткою не, яка пишеться разом з іменниками:

1) Невіглас. 2) Хвороба. 3) Ворог. 4) Хиба. 5) Зневага. 6) Безладдя. 7) Нужда, нестатки. 8) Рабиня. 9) Прикрість.

1. не _ _
2. не _ _ _
3. не _ _ _ _
4. не _ _ _ _ _
5. не _ _ _ _ _ _
6. не _ _ _ _ _ _ _
7. не _ _ _ _ _ _ _ _
8. не _ _ _ _ _ _ _ _
9. не _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ключ: 1. Неук. 2) Неміч. 3) Недруг. 4) Недолік. 5) Непошана. 6) Непорядок. 7) Недостатки. 8) Невільниця. 9) Неприємність.

Запам’ятати правопис слів нікчемність, нічийний, нівроку, нізвідки, недуг, немовля, негода, неабищо. Скласти з ними речення.

Колективне опрацювання таблиці

Розглянути таблицю. Скласти монологічне висловлювання про написання заперечної частки не.

Написання заперечної частки не


Разом


Окремо

1. З усіма словами, що без не не вживаються: немовля, невід, ненавидіти, неволити, де не — частина кореня.

2. З іменниками, прикметниками, прислівниками тоді, коли утворюється нове слово, яке можна замінити синонімом без не: недовір’я — підозрілість, недобре — погано.

3. З іменниками, прикметниками, дієприкметниками, прислівниками, дієсловами, що мають префікс недо- (позначає неповну ознаку або дію в неповній мірі): недоконаний, недобачати, недосяжний.

4. З дієприкметником без залежних від нього слів: Бурею вривалися у незруйновані чисті міста (О. Гончар).

5. З дієприкметниками і прикметни­ками, якщо при них є слова дуже, вельми, надзвичайно, що збільшують ступінь якості: Надзвичайно негарний випадок

1. З числівниками, займенниками, займенниковими прислівниками, службовими словами: не три, не такий, не під (деревом), не який-небудь (але неабиякий).

2. З дієсловами, дієслівними формами та деякими прислівниками: не хотів, не виконано, не розуміючи, не гаразд, не видно, не треба.

3. З іменниками, прикметниками, прислівниками, дієприкметниками при протиставленні: Вона мені не ворог, а подруга. Він рухався не швидко, а повільно.

4. З дієсловами з префіксом до (закінчення дії або додатковий процес): Не досолить — не доїсть.

5. З іменниками, прикметниками, дієприкметниками, прислівниками, якщо в реченні є заперечення: Чи не близько він підійшов?

6. З прислівниками: не до лиця, не до ладу, не до смаку, не до пуття

Дібрати по три власні приклади написання не разом і окремо.

Які правила, на ваш погляд, є найскладнішими? Перечитати їх ще раз і розказати однокласнику по парті.

Аналіз мовних явищ на основі тексту

Прочитати уривок з вірша Д. Куровського «Недо й Пере». Визначити основну думку тексту. Переписати. Підкреслити орфограми. Пояснити їх.

Недо — вічний (не) дороба,
(не) доводько до кінця.
Все йому (не) довподоби,
Все йому (не) (до) лиця.
«(Не) займай» — (не) дочуває,
«Поможи» — (не) добачає,
(Не) доївши хліба — страв,
(не) довзувшись,— геть подався…
ох, і в кого він удався —
я і сам ще (не) добрав.
З ним і в школі теж морока:
(Не) додума, (не) довтне,
(не) довисидить уроку…
(Не) додому йде по зміні,
(не) до книжки — на пусте…
(Не) доходить до хлопчини,
що (не) доуком росте.

Переказати текст своїми словами.

Робота з таблицею

Розказати про написання ні з різними частинами мови, використовуючи матеріал таблиці.

Разом

Окремо

1. У заперечних займенниках, якщо після ні немає прийменника: ніхто, ніщо, нічий, ніякий.

2. У заперечних прислівниках: ніде, нізвідки, ніскільки, нітрохи.

3. У словах, які без ні не вживаються: нівечити, нікчемний

1. Якщо ні заперечує наявніть дії, ознаки предмета: ні місто, ні село; ні великий, ні малий.

2. У займенникових сполученнях, якщо після ні є займенники з прийменником: ні на чому, ні до кого, ні з ким

На кожне правило дібрати власні приклади. Зачитати їх уголос.

Спостереження над мовним матеріалом

Прочитати. З’ясувати роль ні в кожному слові. Пояснити правопис.

Ніхто, нісенітниця, ніякий, ні в чий, ні до кого, нівроку, ніяк, ні одна, ніяковість, нічийний, ні краплі дощу, ні сльозинки, нівечення.

З’ясувати лексичне значення виділеного слова. У разі потреби звернутися до тлумачного словника.

Мовленнєва ситуація

Уявити ситуацію: вам доручили виступити на зборах шкільного активу і розказати про недобросовісне прибирання класами пришкільних ділянок. У своїй розповіді вказати на недоліки виконаної на суботнику роботи і шляхи їх подолання. Використати слова з ні з попередньої вправи.

Дослідження-відновлення

Записати, розкриваючи дужки. З’ясувати правила написання не і ні з різними частинами мови.

1) Уламок рейки!.. Він був такий важкий, що іншим разом Хаєцький певно, (ні)защо його (не)підняв би.

2) Пройшовши наскрізь вуличку, він (Хома) (не)зустрів (ні)кого зі своїх.

3) — (Не)вже ми оце врятовані? І (ні)хто нас більше (не)ловитиме, (ні)хто (не)постріля?

4) Хомі (ні)колилось, бій уже відгримів десь за містечко (О. Гончар).

5) Він (не)ловив линів у озерах (ні)волоком, (ні)топчійкою, а яко(сь) (не)наче брав їх з води прямо руками.

6) — (Ні)чого у світі я так (не)люблю, як саджати що (не)будь у землю, щоб проізростало,— любила проказувати мати.

7) — Прямо, та й прямо, та й прямо, та й (ні)куди ж (не)звертайте! — гукав дід подорожньому.

8) (Ні)дід, (ні)ми (не)розуміли прочитаного, і це завжди хвилювало нас. 9) У хаті (ні)що (не)замикалось (О. Довженко).

Зробити синтаксичний розбір останнього речення. Виписати з нього частки і розібрати як частину мови.

 З’ясувати зміст шостого речення й висловити власну думку щодо прочитаного. Розказати, чи люблять у вашій родині працювати на землі.

V. Систематизація й узагальнення знань

Подумати і дати відповіді:

1. Коли не пишеться разом з різними частинами мови? Навести приклади.

2. Коли ні пишеться разом з різними частинами мови? коли окремо? Навести приклади.

3. З’ясувати написання слів неабияк, нікчема, недокінчивши, не читаючи.

4. Коли не пишеться окремо з різними частинами мови? Навести приклади.

VІІ. Домашнє завдання

1. Уявити ситуацію: ви перебуваєте на екскурсії, під час якої вас переповнюють почуття від побаченої краси й різноманітності рослинного і тваринного світу України. Скласти діалог, використовуючи частки.

2. Написати твір-мініатюру на тему «Мрії збуваються», використовуючи різні частини мови з частками не і ні. Пояснити їх правопис.

НЕ і НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *