ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВОЄЇ ОБЛАСТІ, ГЕОГРАФІЯ

Географічна характеристика своєї області, географія

Хід заняття Географічна характеристика своєї області, географія

I. Мотивація навчальної діяльності

Поясніть вираз «мала батьківщина». Чому важливо вивчати рідний край? Яким ви уявляєте свій рідний край через двадцять років?

II. Вивчення нового матеріалу

(Самостійно-пошуковою методикою, створення груп, які до­сліджують окремі питання розвитку, створення комп’ютерних презентацій тощо.)

Географічна характеристика своєї області

Завдання 148. Дайте економіко-географічну характеристику своєї області за наступним планом:

1. Економіко-географічне положення

У якій частині України знаходиться ваша область? У якій природній зоні? Чи має область вихід до морів або державного кордону? Як це позначається на її економіко-географічному розвитку?

Яка площа області? Порівняйте її з площами інших областей (дані в атласі). Яка конфігурація області? Умовно приймаємо, що конфігурація Харківської області дорівнює 10 балам. Яку кількість балів, на вашу думку, могла б мати ваша область?

Які області України є сусідами вашої області? Які держави? Як це позначається на господарському розвитку області?

Дайте оцінку транспортно-географічному положенню облас­ті.

Зробіть висновок: які позитивні і негативні риси економіко-географічного положення вашої області? Порівняйте ЕГП своєї області і сусідніх областей. Як географічне положення впливає на господарську спеціалізацію?

2. Природні умови і ресурси

Які форми рельєфу є на території області? Яка найвища точка? Оцініть рельєф області з погляду господарської діяльності.

Родовища яких корисних копалин є у вашій області? Як вони використовуються?

Який клімат на території вашої області? Яка середня темпе­ратура січня? липня? Які максимальну і мінімальну температури зафіксовано за роки спостережень? Яка кількість опадів?

Назвіть найбільші річки й озера області. Як внутрішні води використовуються в господарській діяльності?

Охарактеризуйте ґрунти, рослинний і тваринний світ області. В якій природній зоні розташована ваша область?

Оцініть за 10-бальною системою природні ресурси свого краю: мінеральні, земельні, агрокліматичні, водні, лісові, рекреаційні.

Зробіть висновок: як природні умови і ресурси впливають на господарський розвиток області?

3. Географічні назви своєї області

Наведіть приклади топоніміки, що відображають природні умови і ресурси вашого краю. Як географічні назви характери­зують розміщення виробництва в минулому і тепер? Знайдіть на карті географічні назви, у яких відображено імена й прізвища людей.

4. Характеристика населення

Яка кількість населення вашої області? Порівняйте з кіль­кістю населення інших областей України. Яка демографічна ситуація в області?

Який адміністративно-територіальний поділ вашого краю? Назвіть найбільші міста області. Охарактеризуйте їх за планом: кількість населення, функції.

Яка густота населення області? Як розміщене населення тери­торією області? Як відбувалося заселення земель вашого краю? До яких історичних земель належить територія вашого краю? Які особливості культури і побуту місцевого населення?

Охарактеризуйте трудові ресурси. В яких галузях господарства зайнято місцеве населення? Який рівень безробіття?

5. Господарство

Загальна характеристика господарства. Намалюйте схему га­лузевої структури господарства області. Яку з цих характеристик можна застосувати до вашої області: індустріальна, індустріально-аграрна, аграрно-індустріальна? Які структурні зміни в економіці вашої області відбуваються останніми роками? Підприємства яких форм власності є у вашому краї? Оцініть рівень взаємозв’язків господарства області.

Промисловість. Назвіть галузі спеціалізації промисловості області. У яких містах розташовані підприємства галузей спе­ціалізації? Назвіть підприємства вашого краю, що випускають предмети споживання і продукти харчування. Чи розвинуті у вашому краї соціальна і виробнича інфраструктури?

Сільське господарство. Які природно-географічні умови для розвитку сільського господарства в області? Яка спеціалізація сільського господарства області? Які основні культури вирощують на полях вашого краю? Яких домашніх тварин розводять?

Транспорт. Які види транспорту є у вашому краї? Які основні магістралі проходять територією області? Назвіть основні тран­спортні вузли краю.

6. Проблеми розвитку

Які економічні, соціальні, екологічні проблеми наявні у вашій області? Які перспективи господарства вашого краю?

III. Застосування знань у стандартних та змінених умовах

Практична робота № 10. Нанесення на контурну карту об­ласті найважливіших господарських і культурних об’єктів.

Складання проекту перспективного розвитку області.

Географічна характеристика своєї області, географія

Повернутися на сторінку географія

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *