ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. АВАНГАРДИЗМ В ЛІТЕРАТУРІ. ДОЛЯ РЕАЛІЗМУ. ЕЛІТАРНА ТА МАСОВА КУЛЬТУРА, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Загальна характеристика розвитку літератури першої половини ХХ ст. Авангардизм в літературі. Доля реалізму. Елітарна та масова культура, зарубіжна література

Перебіг заняття Загальна характеристика розвитку літератури першої половини ХХ ст. Авангардизм в літературі. Доля реалізму. Елітарна та масова культура, зарубіжна література

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«ХХ ст. здається полем величезного експерименту, зорганізованого Історією, який лишив нам або руїни, або смутну рівнину “споживацької цивілізації”»,— так сумно наголошував на невтішних підсумках здобутого людством у ХХ ст. досвіду відомий знавець зарубіжної літератури Л. Андреєв. Однак, зовсім не таким уявлялося нове століття тим, хто вітав його настання, адже з новою епохою було пов’язано надії на побудову нового соціуму, який розширить людські можливості й забезпечить загальний добробут. Саме про бурхливий і суперечливий суспільно-історичний розвиток світу початку ХХ ст. та його вплив на культурний і літературний процес, зміну світоглядних та естетичних систем, виникнення нових літературних напрямів, стилів і жанрів ми говоритимемо сьогодні на уроці.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Інтерактивний прийом «Мозковий штурм»

  • Пригадайте, що вам відомо з курсу історії про першу половину ХХ ст.

Очікуваний результат

Перша світова війна, революції, громадянські війни, тоталітарні режими, Друга світова війна; дослідження психології людини; створення клітинної та еволюційної теорій; винайдення телефону, радіо, кінематографа; широке використання електроенергії.

  • На вашу думку, як згадані події вплинули на мистецтво? (Спонукали митців до пошуку нових шляхів осмислення дійсності, форм і суті її відображення)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

1. Вступне слово

2. Інтерактивний прийом «Броунівський рух» (робота в групах; запис до зошитів)

Коментар. «Броунівський рух» — інтерактивний прийом, за допомогою якого за невеликий проміжок часу учні вивчають значний за обсягом теоретичний матеріал і повідомляють його зміст однокласникам. Інакше кажучи — «навчаючись сам, навчаю решту». Учні класу об’єднуються у групи. Кожна група отримує картку з текстом, дібраним учителем. Після прочитання й обговорення вмісту картки учасники переходять до інших груп, повідомляючи їм здобуту інформацію. Перехід від групи до групи завершується після того, як кожен учень класу ознайомиться з усім теоретичним матеріалом, що вивчається.

Картка № 1. Суспільно-історичний розвиток світу в першій половині ХХ ст. та його неоднозначні зв’язки з культурним і літературним процесами.

Картка № 2. Доля реалізму в літературі ХХ ст. (з одного боку — продовження традицій літератури попередніх епох, з іншого — пошуки нових засобів і форм художнього вираження, взаємодія з модернізмом).

Картка № 3. Розвиток модернізму й авангардизму як провідних тенденцій літературного процесу першої половини ХХ ст.

Картка № 4. Особливості культурної ситуації в умовах тоталітаризму. Картка № 5. Роздвоєння культурного процесу на елітарну та масову культури як характерна ознака культурної ситуації ХХ ст.

Картка № 6. Значення понять авангардизм та модернізм.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

  • Як суспільно-історичні події вплинули на розвиток культури та літератури у першій половині ХХ ст. ?
  • Розкажіть про долю реалізму в літературі ХХ ст.
  • Поясніть значення термінів авангардизм та модернізм. Що сприяло їхній появи у мистецтві та літературі?
  • Розкажіть про елітарну та масову літератури. У чому полягає їхня відмінність? (Елітарна та масова література — дві течії сучасного літературного процесу. Елітарні твори (від фр. еlite — краще, добірне) вирізняються інтелектуальною та естетичною ускладненістю, наявністю багатого підтексту та зашифрованої образності; часто суттєву роль у них відіграють літературний і культурний контексти. Такі твори потребують активного, освіченого й розвиненого читача, який би, ознайомлюючись із текстом, долучався до певної співтворчості. Масова література — це розважальна й дидактична белетристика, яку друкують великими накладами. Вона є складовою «індустрії культури». Використовуючи стереотипи масової свідомості й популістську стратегію завойовування публіки, а також примітивізуючи художні відкриття «високої» літератури, такі твори передбачають спрощене, «комфортне» читання; їхні типові ознаки — пригодницький або вульгаризований романтичний сюжет, що має зовнішню напружену динаміку і часто щасливий фінал — хепі-енд.)
  • Як ви вважаєте, наскільки вільним був розвиток культури та літератури в першій половині ХХ ст.?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

  • Завершіть речення: «Особливо важливим у літературі першої половини ХХ ст. я вважаю…».

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти опорні схеми опрацьованого на уроці матеріалу

Загальна характеристика розвитку літератури першої половини ХХ ст. Авангардизм в літературі. Доля реалізму. Елітарна та масова культура, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *