КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ТЕСТ), УКРАЇНСЬКА МОВА

Контрольна робота (тест), українська мова

Хід заняття Контрольна робота (тест), українська мова

IV. Виконання тестових завдань закритої форми

Варіант 1

► Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний варіант. Потрібно вибрати один правильний варіант відповіді.

1. Літературна мова — це:

А народна мова, якою користуються на певній території;
Б мова, що є засобом письмового й усного спілкування нації;
В унормована мова суспільного спілкування, зафіксована в писемній та усній практиці;
Г мова художнього стилю мовлення.

2. Стилістика мови…

А є сукупністю мовленнєвих дій, кожна з яких має мету, що випливає із загальної цілі спілкування;
Б вивчає реалізацію стилістичних ресурсів мови залежно від мовленнєвої ситуації;
В вивчає стилістичні ресурси всіх мовних рівнів: лексики, фразеології, морфології, синтаксису;
Г включає поняття синонімії і варіативності.

3. До специфічних понять стилістики належать:

А звуковий лад, словниковий склад та фразеологія, граматична структура і норми літературної мови;
Б мовні прийоми й засоби;
В стилістичні засоби, стилістична норма, функціональний стиль;
Г синоніміка, емоційно-експресивне забарвлення, багатозначність.

4. Орфоепічні норми регулюють:

А правильну вимову звуків, звукосполучень, наголосу в слові;
Б уживання мовних засобів відповідно до їх стилістичного значення;
В правильний запис слів;
Г доцільне уживання алітерацій, асонансів.

5. Визначте речення, в якому не пишеться з усіма словами разом:

А На коні сидить козак, у свиті — не/свиті, і без шапки;
Б Не/знайомий рвучко козирнув, піднісши кулак і випростовуючи пальці біля самої скроні;
В Поки не/дуже холодно, сидітиму вдома;
Г Ти, може, серденько, того й не/знаєш, як гарно, любо як співаєш.

6. Знайдіть слово, що пишеться разом (а не через дефіс):

А синьо/зелений;
Б науково/прикладний;
В ніжно/рожевий;
Г червоно/гарячий.

7. Усі займенникові форми написано правильно в рядку:

А ні про що, бозна якого, хтозна-кого, у декого;
Б хтось, аби-якась, ні до чого, дещо;
В ніскільки, бознаде, хто-небудь;
Г якесь, ніякий, дехто, казна-як.

8. Визначте рядок, у якому допущено орфографічні помилки:

А День Перемоги, Золоті ворота, полуниця «Вікторія»;
Б свято Івана Купала, село Золота Балка, Національний банк України;
В Сузір’я Великий Віз, Декларація прав людини, газета «Літературна Україна»;
Г Великий Піст, День Народження, волинська область.

9. Визначте рядок, у якому є неправильно утворена форма прикметників вищого і найвищого ступенів порівняння:

А менш надійний, най добріший, якнайдальший;
Б найбільш привітний, вужчий, найбільш відоміший;
В найстаріший, щонайдовший, якнайзручніший;
Г легший, дорожчий, гірший.

10. Позначте рядок, у якому всі прислівники записані правильно:

А по сусідськи, удвох, з гори, на диво;
Б віднині, нашвидку, без кінця, до вподоби;
В десь-інде, підчас, не даремно, с повна;
Г з роду-віку, на-щастя, на виворіт, здалека.

11. У кількісних числівників від 50 до 80 відмінюються:

А перша частина;
Б друга частина;
В обидві;
Г ці числівники не відмінюються.

12. Укажіть рядок, у якому замість крапок скрізь потрібно вставити в:

А … Астрахані, помітила … очах, працювала … бухгалтерії;
Б одягнена … хвою, загублені … хвилях, розгубився … складній ситуації;
В моя подруга, ..читель початкових класів, … сім, десь … гаю;
Г … полі, ходити … валянках, побачила … оголошенні.

► Завдання 13-16 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише два правильних варіанти. Виберіть два правильні варіанти відповіді.

13. Укажіть ряди слів, у яких пишеться -нн- у всіх словах:

А безгомі..ий, неодмі..ий, безбереж..ий, бездога..ий;
Б бало..ий, парад..ий, бензи..ий, чека..ий;
В касет..ий, люмінісцент..ий, моното..ий, безіме..ий;
Г безці..ий, невпізнаний, нездола..ий, незамі..ий;
Д незліче..ий, відмі..ий, карава..ий, магази..ий;
Е доверше..ий, витонче..ий, пі..ий, нарече..ий.

14. Визначте, у яких речення вжито повні нестягнені форми прикметників:

А Недобра сутінь впала на землю, повіяло холодом (М. Пригара).
Б Зеленее жито, зелене. Хорошії гості у мене (Народна пісня).
В Тільки здорові жилаві руки з довгими пальцями та довгі вуса нагадували про давнього Миколу Джерю (І. Нечуй-Левицький).
Г Ружа червона, а й та блідне (Народна мудрість).
Д Пливе човен води повен (Т. Шевченко).
Е Якби мої струни німії та піснею стали без слова (Леся Українка).

15. Укажіть рядки, де допущено помилки в написанні частки не зі словами:

А незабаром, ще не прийняті закони, неголосно, недруг;
Б недолік, невиконавши, недобачати, нехтувати;
В не виконувати, не дотримуючись, не відповівши, несміливий;
Г незчутися, незліченний, зовсім не страшний, не знаючи;
Д неполиті грядки, нестямний, немовбито, лист не написаний;
Е досі не виконане, недолюблювати, не стямившись, недоведена теорема.

16. Позначте рядки, у яких всі складні прикметники пишуться разом:

А сліпучо/білий, жовто/гарячий, ніжно/рожевий;
Б сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий;
В гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український;
Г південно/західний, фізико/математичний, всесвітньо/історичний;
Д східно/український, кисло/мол очний, біло/сніжний;
Е первісно/общинний, вічно/юний, воле/любний.

► Завдання 17 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать.

1 чоловічий.А папороть, СБУ, дівчина, путь.
2 жіночий.Б математик, вельможа, Сибір, тигр.
3 середній.В токар, поетеса, плетиво, нікчема.
4 спільний.Г жіноцтво, листя, теля, дівча.
Д злюка, бідолаха, хитрюга, недоучка.

Варіант 2

► Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний варіант. Потрібно вибрати один правильний варіант відповіді.

1. Ознаками культури мовлення є:

А правильність, точність, логічність, стабільність;
Б багатство, чистота, доречність, завершеність;
В точність, логічність, чистота, багатство;
Г різноманітність, доречність, над діалектний характер.

2. Головні ознаки літературної мови:

А обробленість майстрами, стійкість, необов’язковість носіїв мови;
Б наддіалектний характер, стабільні норми, функціонально-стильова розгалуженість;
В унормованість, поліфункціональність, писемна форма;
Г уніфікованість, милозвучність, витонченість.

3. Лексичні норми регулюють:

А правильне творення і вживання слів, їх форм;
Б правильну побудову словосполучень і речень;
В уживання слів у властивому їм значенні, правильне поєднання слів за змістом у словосполученні й реченні;
Г уживання мовних засобів відповідно до їх стилістичного значення.

4. Правильне мовлення — це:

А мовлення, що відповідає встановленим правилам, нормам;
Б мовлення, що встановлює і підтримує контакт;
В мовлення, що уточнює і доповнює ту чи іншу ситуацію спілкування;
Г красиве, чисте мовлення з уживанням різноманітних мовних засобів.

5. Визначте речення, в якому не пишеться з усіма словами окремо:

А Думками він був зараз далеко від Харитона — біля Тосі, і ще далі — в не/визначених обрисах свого майбутнього.
Б Не/жаль за сном, не/час, не/можна спати.
В Шаблій борсається, не/мов у петлі, сіє по стерні не/вимолоченими колосками.
Г Заручилась вона з Яковом Поліщуком, а того не/гадано віддано у москалі.

6. Укажіть слово, що пишеться через дефіс:

А сімдесяти/п’яти/мільйонний;
Б м’ясо/молочний;
В важко/хворий;
Г право/бережний.

7. Усі займенникові форми написано правильно в рядку:

А У декого, будь-до кого, бозна-що, ні з ким;
Б де-який, де з ким, на чийомусь, абиякий;
В аби-яка, якась, казна з ким, будь-що;
Г з будь-чим, будь з чим, ніякий, казна-чий.

8. Визначте рядок, у якому допущено орфографічні помилки:

А ріка Південний Буг, мис Капітана Джеральда, майдан Незалежності;
Б роза «Елізабет», Велика Вітчизняна війна, Друга світова війна;
В епоха відродження, Організація об’єднаних Націй, День Незалежності України;
Г медаль «За відвагу», орден «Мати-героїня», орден Ярослава Мудрого.

9. Визначте рядок, у якому є неправильно утворена форма прикметників вищого і найвищого ступенів порівняння:

А більший, менший, кращий;
Б менш товстий, найзручніший, більш білявий;
В сміливіший, найохайніший, найяскравіший;
Г ближчий, більш білий, найменш теплий.

10. Укажіть рядок, у якому всі прислівники потрібно писати через дефіс:

А по/двоє, сяк/так, хоч/не/хоч;
Б будь/що/будь, до/вкола, по/іншому;
В казна/як, по/сусідськи, рік/у/рік;
Г по/латині, ледь/ледь, десь/інде.

11. Які числівники мають дві відмінкові форми?

А 10, 20, 30;
Б 5, 6, 9;
В 40, 90, 100;
Г 1, 1000, 1000000.

12. Укажіть рядок, у якому замість крапок скрізь потрібно вставити у:

А сидимо … вагоні, була … Одесі, … садку;
Б … холодочку, взяла … нього, на траві … квітах;
В як … сні, … Антарктиді, … присмерку;
Г наш … читель, … лісі, … дарник.

► Завдання 13-16 мають по шість варіантів відповіді, серед яких лише два правильних варіанти. Виберіть два правильні варіанти відповіді.

13. Укажіть ряди слів, у яких пишеться -нн- у всіх словах:

А башта..ий, осі..ій, широче..ий, ви..ий;
Б вовняний, соколи..ий, букве..ий, бджоли..ий;
В страше..ий, лимо..ий, орли..ий, безтала..ий;
Г свяще..ий, невпи..ий, маши..ий, стара..ий;
Д невблага..ий, кі..ий, солов’ї..ий, благое лове., ний;
Е сті..ий, скля..ий, да..ий, віко..ий.

14. Визначте, у яких речення вжито короткі форми прикметників:

А Скрипливе дерево довше росте.
Б Сивий віл випив води повен діл.
В Це була молода чорноброва дівчина.
Г Як ішли ми зелен лугом к зелен гаю…
Д Плохеньке порося і в Петрівку мерзне.
Е Зима чиста, ніби скупана.

15. Укажіть, у яких рядках всі слова пишуться з часткою не разом:

А не/скошена трава, не/полита досі розсада, не/бачена краса;
Б не/закінчена розмова, не/замкнені двері, не/продумана відповідь;
В не/доопрацьована стаття, не/куплені вчасно, відповідь не/ продумана;
Г не/зрозуміла відповідь, не/закінчена нами суперечка, не/висвітлена проблема;
Д не/дописаний лист, не/помічений факт, не/вивчений вірш;
Е не/бачена ніколи картина, не/доведена теорема, не/доспані ночі.

16. Укажіть рядки прикметників, які пишуться через дефіс:

А (криваво)червоний, (південно)західний, (прісно)водний;
Б (світло)рожевий, (шести)гранний, (кам’яно)вугільний;
В (м’ясо)молочний, (гірко)солодкий, (англо)французький;
Г (синьо)зелений, (вічно)зелений, (машино)будівний;
Д (військово)морський, (військово)полонений, (суспільно) корисний;
Е (віце)президентський, (високий)превисокий, (воєнно)стратегічний.

► Завдання 17 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, потрібно дібрати відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать:

1 чоловічий.А Тбілісі, дівчисько, кашне, око.
2 жіночий.Б Карпати, листоноша, денді, колега.
3 середній.В сирота, забіяка, роззява, задавака.
4 спільний.Г суддя, вужака, шимпанзе, собака.
Д Чилі, путь, Міссурі, бабище.

Оцінювання контрольного тесту

ukrainska_mova_11k-78VII. Домашнє завдання

► Записати текст із художньої літератури на 50-60 слів. Підкреслити у ньому всі орфограми. Виконати повний орфографічний аналіз 10 слів.

Контрольна робота (тест), українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *