ПРАВОПИС СЛІВ З ПОДВОЄННЯМ І ПОДОВЖЕННЯМ ПРИГОЛОСНИХ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Правопис слів з подвоєнням і подовженням приголосних, українська мова

Хід заняття Правопис слів з подвоєнням і подовженням приголосних, українська мова

III. Актуалізація мотиваційних резервів

Ігрове дослідження-відновлення

Записати слова у дві колонки: у першу з подвоєнням букв, у другу — без подвоєння.

Мит..ю, огнен..ий, скажен..ий, височен..ий, антен..ий, тьмян..ий, вроджен..ий, ден..ий, орлин..ий, узбіч..я, Хмель-нич..ина, неждан..ий, адресован..ий, однозмін..ий, вікон..ий, роз’єднан..ий, олов’ян..ий, нескінчен..ий, електрон..ий, де-рев’ян..ий, умотивован..ість, без..ахисний, аграрно-сировин..ий, гіл..я, антропоген..ий, туман..ий.

Ключ. Підкресліть у кожному слові першу букву — прочитаєте вислів В. Сухомлинського.

Вірніст..ю, повін..ю, осін..ю, величніст..ю, якіст..ю, від..аллю, мит..ю, радіст..ю, з безліч..ю, доповід..ю, вартіст..ю, з точніт..ю, сіл..ю, заздріст..ю, у сміливост..і, плот..ю, за галуз..ю, смерт..ю, з розкіш..ю, віс..ю, велич..ю, шерст..ю, з розповід..ю, північ..ю, блакит..ю, зі зліст..ю, ненавист..ю, чверт..ю.

Ключ. Підкресліть у кожному слові третю букву — прочитаєте народну мудрість.

Відповідь. 1. Мова — духовне багатство народу. 2. Від теплого слова і лід розмерзне.

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Орфографічний практикум

Переписати речення й вставити в словах пропущені букви. Пояснити правопис виділених слів.

1. З розпеченими обли..ями, обі..яні потом, замазані болотом метушаться люди коло вогню (М. Коцюбинський).

2. Його сірі з проси..ю очі світились лагідністю і добротою (Ю. Збанацький).

3. Я попросив Софію розповісти про сім’ю, яка прийняла її по замі..ю (Ю. Збанацький).

4. Скупе промі..я осі..ього сонця самітньо відсвічує немічною прозолотою на білому тілі беріз (О. Донченко).

5. Скільки ще пісень, ще стільки слів несказа..их у серці (В. Сосюра).

6. Місяць другий вже ведеться нескінче..а та облога (Леся Українка).

Переписати слова, замість крапок поставити пропущені букви. Пояснити їх правопис. Вказати, на межі яких частин слова відбувається подвоєння.

Бе..смертний, ро..кричатися, ро..бити, бе..збройний, ..писати, бе..платний, ..робити, ро..стелити, ..шити, ..казати, ро..казати, ..ховатися, бе..захисний, ро..пустити, ..фотографувати, розпитати, во..’єдна..я, щоде..ик, жи..я, страше..ий, ві..іл, завда..я, годи..ик, незрівня..ий, воло..я, розрі..я, ро..броїти, узлі..я, Запорі..я, тума..ий, обли..я, ві..аль, здорове..ий, підні..я.

Переписати текст і вставити замість крапок потрібні букви, пояснити їх правопис.

ДОБРА ЩЕДРА ПІЧ ТВОЯ

Традиційна вариста піч. Ця «добра щедра піч твоя», що пахла стравами, пече..им хлібом, пече..ими і сушеними яблуками і сухим насі..ям, зі..ям, корі..ям, як писав Олександр Довженко, поступово відходить в історію. Але людська пам’ять завжди повертатиме нас до доброго вогню у печі роди..ої хати, біля якого ми народжувалися і виростали.

Вогонь, з допомогою якого готували їжу, зогрівались та захищались від звірів, ві..авна був у пошані. А вогнище в хаті — річ якнайбільш роди..а — і звідси метафора: роди..е вогнище.

Роди..е вогнище відігравало велику роль у числе..их обрядах, народних вірува..ях, звичаях (З календаря).

Записати подані слова, вставити пропущені в них букви. Пояснити написання подвоєних приголосних.

Без..астережний, закон..ий, годин..ик, від..іл, воз..єднан..я, від..ати, об..ійти, гуман..ий, вин..ий, страшен..ий, старан..о, священ..ий, незнищен..ий, нескінчен..ий, в..ічливий, Ган..а, бов..аніти, міськ..ом, причин..ий, в..есь, возніс..я, письмен..ий, незлічен..ий, військ..мат.

Перекласти слова українською мовою. Пояснити особливості їх написання в обох мовах.

Бессердечный, матросский, тбилисский, соломенный, нежданный, Полесье, Поволжье, Прикарпатье, судья, болью, артелью, статья, смертью, взаимностью, счастье, Припятью, убеждение, мазью, пропагандирование, льют, упразднение, злоупотребление, верфью, здоровье, знание, гордостью, Приднепровье, чувство, скатертью, ночью, бесчестье.

Переписати речення, розкрити дужки, вставити пропущені букви. Пояснити правопис подвоєних приголосних.

1. Я честь ві(д)ам титану Прометею, що не творив своїх людей рабами (Леся Українка).

2. Спогад проні(с)я в його пам’яті з блискавичною швидкістю в якихось мільйо(н)их долях моменту (О. Довженко).

3. В о(б)итій ряднами і простирадлами сільській хаті хірург працював без перерви оце вже кілька днів (О. Довженко).

4. Свіжа росли(н)ість блищала під блакитним небом проти сонця (М. Коцюбинський).

5. Непереможна безборо(н)ість — твій меч єдиний і єдиний щит (Л. Костенко).

6. Темнокрилим гайворо(н)ям .. налетіла на нас прикордо(н)а варта (М. Стельмах).

7. Неначе скарб дорогоці(н)ий ми рідне слово берегли (М. Рильський).

Переписати подані слова, розкрити дужки. Пояснити правопис слів.

Бе(з)астережний, ві(д)аний, ві(д)окремити, бе(з)успішний, молодіс(т)ю, ро(з)броїти, світа(н)я, зна(н)ь, щас(т)я, столі(т)ь, Полі(с)я, ста(т)я, (л)яний, бо(в)аніти, Ві(н)и(ч)на, солдат(ч)ина, на(д)ністрянський, ві(д)зеркалилася, зако(н)ий, прикордо(н)ик, карти(н)а, (в)есь, (в)ічливий, розрі(с)я, пере(д)ень, неви(н)ий, самовпевне(н)о, стара(н)о, свяще(н)ий, сказа(н)ий, напруже(н)ість, самові(д)ано, захопле(н)ий, воста(н)є, незвіда(н)ий, вихова(н)ість, ю(н)ат, натхне(н)ий, вогня(н)ий, олов’я(н)ий, ці(н)ість.

Переписати речення, розкрити дужки, написати, де потрібно, дві букви згідно з правилами українського правопису.

1. З пісні в світі виросло безсмер(т)я (Є. Летюк).

2. Хай же вічно красується доблес(т)ю наша земля! (О. Довженко)

3. Світлою радіс(т)ю повниться серце моє (П. Дорошко).

4. Двадцятий вік — зверше(н)ь і задуми, вік роздорі(ж) (Р. Братунь).

5. Рябіло в очах від безлічі людських обли(ч) (П. Загребельний).

6. Йдемо крізь бурю, спеку, лід, розвідники столі(т)ь (П. Дорошко).

Дослідження-трансформація

Утворити від дієслів іменники, пояснити їх правопис. Усвідомлювати, запровадити, втілити, переконати, читати, видати, зобов’язати, нарікати, застерігати, порівняти, судити, жити, сприяти, відчувати, атестувати, фінансувати, асигнувати, кредитувати, оприбутковувати.

Поставити наголос в утворених словах. З трьома словами (на вибір) скласти речення й записати їх.

Поставити наведені іменники в орудному відмінку однини, пояснити їх написання.

Молодь, галузь, розповідь, зустріч, молодість, повість, чесність, ніч, річ, відомість, мазь, міль, мить, подорож, паралель, вісь, можливість, Русь, кількість, власність, якість, акварель, любов, активність, продуктивність, тінь, січ, Хатинь.

Розподільне письмо

Записати, розкриваючи дужки, слова у дві колонки: у першу — в яких букви подовжуються; у другу — в яких подовження не відбувається.

Навча(н)я, подоро(ж)ю, бездорі(ж)я, знаря(д)я, зі(л)я, (л)ється, ема(л)ю, те(л)я, горі(н)я, лю(т)ю, обли(ч)я, ще(н)я, відродже(н)я.

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

Дати відповіді на запитання

1. У чому різниця між подовженням і подвоєнням приголосних?

2. У яких випадках відбувається подовження?

3. У яких випадках наявне подвоєння?

VII. Домашнє завдання

Навести п’ять прикладів народної мудрості зі словами, в яких відбувається подовження або подвоєння приголосних.

Правопис слів з подвоєнням і подовженням приголосних, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *