«СІКСТИНСЬКА МАДОННА». КРАСА МАТЕРИНСТВА Й ВІЧНОЇ ЖІНОЧОСТІ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

«СІКСТИНСЬКА МАДОННА». КРАСА МАТЕРИНСТВА Й ВІЧНОЇ ЖІНОЧОСТІ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ХІД ЗАНЯТТЯ «СІКСТИНСЬКА МАДОННА». КРАСА МАТЕРИНСТВА Й ВІЧНОЇ ЖІНОЧОСТІ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Установіть відповідність між фрагментами твору І. Франка та його назвою

1. «…жде спрагла земля плодотворної зливи».

2. «Встане славна мати Україна, / Щаслива і вільна».

3. «Він не вмер, він ще живе!»

4. «Її пізнавши, чи ж я міг / Не полюбить її сердечно».

5. «Сійте! На пухку, на живу ріллю / Впадуть сімена думки вашої!»

А «Гімн».

Б «Гріє сонечко!»

В «Розвивайся ти, високий дубе».

Г «Гримить! Благодатна пора наступає».

Д «Моя любов»

Ключ: 1г, 2в, 3а, 4д, 5б

2. Літературний диктант

1. Протиставлення людських характерів, обставин, композиційних елементів тощо… (Антитеза)

2. Один із видів повтору (синтаксичного, лексичного, ритмічного, аналогія… (Паралелізм)

3. Повторення у віршованій формі однакових приголосних звуків для підсилення виразності художньої мови… (Алітерація)

4. Інакомовне відображення абстрактного поняття, передане за допомогою конкретного образу… (Алегорія)

5. Слова та вислови, використовувані в переносному смислі (коли ознака одного предмета переноситься на інший)… (Тропи)

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Вступне слово

Велике місце в збірці «З вершин і низин» займають цикли віршів «Вольні сонети» і «Тюремні сонети». У «Вольних сонетах» Франко говорить, що й давня класична форма сонета, цей «тонкий різець Петрарки», у творчості поета-революціонера може бути такою ж грізною зброєю, як і «важкий молот каменярський». Насичений новим ідейним змістом, сонет так само служить боротьбі за те, щоб… валити панський гніт і царевий».

«Тюремні сонети» — гострий політичний протест проти гнобительського режиму цісарської Австрії — цієї тюрми народів, яка «обручем сталеним… обціпила їх живі сустави».


2. Теорія літератури: поняття про сонет

Правильно відповідати на запитання (перші літери відповіді є назвою жанру).

· Поєднання наголошеного складу з одним або двома ненаголошеними, яке повторюється в кожному вірші. (Стопа)

· Слова, що мають однакову звукову форму, але різні значення. (Омоніми)

· Новоутворені слова та вислови мови. (Неологізми)

· Художнє значення, за допомогою якого автор підкреслює певну властивість чи рису зображуваного об’єкта. (Епітет)

· Предмет зображення, люди, відносини, коло подій, яке осмислюється у творі, те, про що оповідає автор. (Тема)

(Відповідь — СОНЕТ)

Сонет (від італійського sonetto — звучати) — ліричний вірш, який складається з 14 рядків п’ятистопного або шестистопного ямба: два чотиривірші (катрени) з перехресним римуванням і два тривірші (терцети). У сонеті має бути п’ять рим із різними видами римування.

Виник сонет в італійській літературі на початку ХІІІ століття. Започаткований Джакото да Лентіно. Особливий внесок у розвиток сонета зробили Данте Аліг’єрі, Ф. Петрарка та В. Шекспір.

Внутрішня гнучкість сонетної форми дає можливість оновлюватися канону. А загалом можливі й неканонічні форми сонета, наприклад, «хвостаті», тобто з додатковим рядком. «Перевернуті» сонети характеризуються тим, що першими в них є дві трирядкові строфи, а потім ідуть дві чотирирядкові, «суцільні» — побудовані лише на двох римах, «безголові» — з однією чотирирядковою строфою, «кульгаві» — у яких останні рядки чотиривіршів усічені, «напівсонети» — які складаються з однієї чотирирядкової й однієї трирядкової строфи, а також «сонетоїди», характерні для Миколи Зерова. Складну форму має вінок сонетів, який складається з 15 віршів, причому весь останній вірш будується з перших рядків попередніх чи наступних чотирнадцяти сонетів. Найчастіше сонети зустрічаються в медитативній та пейзажній ліриці.

Український сонет з’явився в середині ХІХ ст. Вагомий внесок у його розвиток зробили І. Франко, Леся Українка, М. Рильський, М. Драй-Хмара, М. Зеров, Л. Костенко, Д. Павличко.

3. Робота над текстом сонета «Сікстинська мадонна»

Вступне слово

Своє захоплення жінкою-матір’ю, безсмертним полотном Рафаеля «Сікстинська мадонна» І. Франко висловив у формі сонета. У Мадонні поет вбачає богиню, «райську рожу», і, хоч не знайшов для себе богів на небесах, цій — поклониться, як богині. Краса мадонни не казкова, а земна — щира, добра, ніжна. А справжнє мистецтво, яким є картина «Сікстинська мадонна» — вічне.

Слухання сонета «Сікстинська мадонна» в аудіозапису

Аналіз сонету за схемою

Схема аналізу ліричного твору:

1. Жанрова своєрідність твору.

2. Мотив, своєрідність його розгортання.

3. Образ ліричного героя.

4. Композиційна структура.

5. Художні засоби (тропи), мова твору.

6. Ритм, рима, спосіб римування, строфа.

Виразне читання учнями сонета «Сікстинська мадонна»

Чому Франко говорить, що схиляється перед Пречистою Дівою?

· Якими словами підкреслена цінність шедевра Рафаеля?

VІ. Домашнє завдання

Зробити ідейно-художній аналіз сонета «Сікстинська мадонна».

Додаток

1. Теорія літератури

Терцет (від лат. tertius — третій) — трирядкова строфа з суміжним римуванням (аааббб).

Катрен (куплет) — чотиривірш з парним (аабб), перехресним (абаб) чи кільцевим (абба) римуванням.

Ямб — двоскладова стопа з наголосом на першому складі.

2. «Сікстинська мадонна» Рафаеля

Рафаель Санті (народився 26 чи 28 травня 1483 р.— помер 6 квітня 1520 р.) —великий італійський живописець і архітектор.

Славнозвісна картина «Сікстинська мадонна» зберігається в Дрезденській галереї і вважається кульмінативною у творчості Рафаеля.

Уже в тому, як ставна і вродлива жінка тримає своє дитя, і в лініях покривал є щось цнотливе й щемке, наївне і зворушливе, величне й принадне, що властиве лише матерям, незалежно від їхнього віку.

Картина ніби передає плавні рухи матері з дитям. Покривало, легко надуте вітром, підкреслює рух мадонни до глядача, а тому здається, що намальована жінка лине, пливе назустріч.

У виразі обличчя головної героїні картини — всепрощення, співчуття й готовність до будь-яких випробувань. Зате в рисах обличчя маляти, у складці уст, у міміці — докір і печаль.

Картина була створена на замовлення «чорних монахів» і мала висіти над місцем поховання Юлія ІІ. Тому на полотні проступає образ святого Сікста в папському вбранні, у якому проступають риси представників сім’ї Роверо.

Поява на картині Богородиці й Варвари теж пояснюється тим, що ці дві святі жінки, як вважається в народі, здатні полегшити муки помираючих і супроводжувати їх у рай, якщо ті цього заслужили.

У 1754 році король Август ІІІ купив «Сікстинську мадонну» й перевіз картину в Дрезден.

«СІКСТИНСЬКА МАДОННА». КРАСА МАТЕРИНСТВА Й ВІЧНОЇ ЖІНОЧОСТІ, УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Повернутися на сторінку Української література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *