ЗМІНЮВАННЯ І ТВОРЕННЯ СЛІВ. ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРУ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Змінювання і творення слів. Основні способи словотвору, українська мова

Хід заняття Змінювання і творення слів. Основні способи словотвору, українська мова

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Робота над зв’язним висловлюванням

Прочитати мовчки текст. Дібрати заголовок. Визначити тему й основну думку висловлювання.

Зменшення світла і зміна кольорів у природі вказують на осінь. Золотяться березові гаї, на бульварах і в парках устеляються першим жовтим листям доріжки.

Вітер підхоплює крилаті насінини березок і липок, кленів і сосонок і переносить їх на далекі відстані. На своїх парашутиках з легких пушинок подорожують з місця на місце й насінини кульбаби та осоту. 23 вересня день дорівнює ночі. Тому й звуть його днем осіннього рівнодення (За А. Волковою).

З’ясувати, за допомогою яких значущих частин утворені виділені в тексті слова. Яку роль вони виконують?

Розтлумачити слова кульбаби, бульвари та запам’ятати їх.

V. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу

Дослідження-пошук

Дослідити, від якої значущої частини (кореня чи основи) утворюються слова переможець, землячка, водопровід. Свою думку аргументувати.

Робота з теоретичним матеріалом

Коментар. Нові слова творяться від основ, а не від коренів. Основа, від якої утворюється нове слово, називається твірною. Наприклад, основа сон є твірною для слова сонний (сон+н+ий).

Основа, що складається тільки з кореня (не має ні суфіксів, ні префіксів), є непохідною: ліс, вода, став. Основа, утворена від іншої основи за допомогою суфіксів та префіксів, називається похідною: лісний, водяний, ставок.

В українській мові виділяються морфологічні і неморфологічні способи творення слів.

Морфологічний спосіб творення слів — основний. До нього належать такі типи творення: суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний і складання основ та слів.

1. Префіксальний спосіб — це утворення нового слова додаванням до твірної основи префікса:

усі уроки української мови 6 клас-105

2. Суфіксальний спосіб — це утворення нового слова додаванням до твірної основи суфікса:

усі уроки української мови 6 клас-106 copy

3. Суфіксально-префіксальний спосіб — утворення нового слова додаванням до твірної основи префікса і суфікса:

усі уроки української мови 6 клас-1062

4. Безафіксний спосіб — утворення нового слова від твірної основи без додавання префіксів і суфіксів:

усі уроки української мови 6 клас-1063

5. Основоскладання — такий спосіб утворення слів, при якому дві і більше основ об’єднуються в одне слово:

усі уроки української мови 6 клас-1064

6. Якщо складаються усічені основи, то утворюються складноскороче-ні слова (абревіатури) різних типів: мінздрав, ДАІ.

До неморфологічних способів належать:

1. Морфолого-синтаксичний (перехід однієї частини мови в іншу): відпочиваючий школяр — відпочиваючий лежав.

2. Лексико-синтаксичний (злиття сполучень слів в одне слово): перекотиполе, мимохідь, добраніч.

3. Утворення нового слова через набуття ним нового значення: корінь (у рослини) і корінь (у математиці, мовознавстві).

Колективне опрацювання матеріалу узагальнювальної таблиці з відповідним коментарем учителя (див. додаток)

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи

Розгадати подані загадки. Використовуючи суфікси та префікси, утворити від слів-відгадок по три-чотири нових слова, визначити спосіб їх утворення.

Зразок: два — другий, удвох, двійка, подвоїти, по-друге.

1) Сивий кінь на весь світ заліг.

2) Сімсот невісток на одній подушці сплять.

3) І не дівка, а червоні стрічки носить.

4) Навесні веселить, улітку холодить, восени годує, узимку гріє.

5) Без крил, без ніг, без рук, а догори лізе (Нар. творчість).

Довідка: туман, соняшник, калина, дерево, дим.

Вибірково-розподільна робота

Заповнити таблицю. Виписати з висловів усної народної творчості слова, утворені різними способами, у відповідні колонки таблиці. Розібрати ці слова за будовою.

1) Як вересніє, то й дощик сіє.

2) У жовтні виореш мілко, навесні посієш рідко, то вродиться дідько.

3) Вересень пахне яблучками, а жовтень капусткою.

4) Листопадовий день, що заячий хвіст.

5) У листопаді сонечка, як у старої бабці чепуріння.

6) Сніг на Покрову — щастя молодим (Нар. творчість).

Префіксальний Префіксально-суфіксальнийСуфіксальний Складання основПерехід слів із однієї частини мови в іншу

Дослідження-відновлення

Продовжити вислови усної народної творчості. Визначити твірні основи у всіх повнозначних словах.

1) Восени і горобець … (багатий).

2) Жовтень землю вкриє де листком, … (де сніжком).

3) Жовтень ходить по краю, і … (виганяє птицю з гаю).

4) Листопад — вересню онук, . (жовтню син, а зимі рідний брат).

Мовознавча вікторина

Подумати і дати аргументовані відповіді на питання.

1. Як утворилися назви днів тижня: неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця? Знайти складові частини цих слів.

2. Чи однакові суфікси в словах м’ячик, зайчик, камінчик, кущик, стільчик, ключик, дощик, ткачик, хлопчик, пальчик?

VII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Дати відповіді на питання:

1. Що вивчає словотвір?

2. Які ви знаєте способи словотвору?

3. На які групи можна поділити основи слів?

IX. Домашнє завдання

1. Підготувати повідомлення в науковому стилі на тему «Способи словотворення».

2. Скласти твір-мініатюру на тему «Осінь — чарівна господарка», використовуючи слова, утворені різними способами. Розібрати їх за будовою і визначити спосіб словотворення.

усі уроки української мови 6 клас-108

Змінювання і творення слів. Основні способи словотвору, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *