ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Правопис слів іншомовного походження, українська мова

Хід заняття Правопис слів іншомовного походження, українська мова

III. Актуалізація опорних знань

Вступне слово з елементами евристичної бесіди

Слова іншомовного походження все більше входять у життя сучасного українця. Це пов’язано з розвитком техніки, інформаційних технологій та глобалізацією суспільного простору.

До речі, які слова іншомовного походження були мною названі?

Чи доцільне їх уживання в наведеному контексті?

Для назви понять, що не мають відповідників власне українського походження виправдано використовувати іншомовні слова як в усному, так і в писемному мовленні. Написання слів іншомовного походження має деякі особливості, що регламентуються орфографічними правилами (та винятками з цих правил).

Бесіда з метою відтворення знань, які необхідні будуть на уроці

• Уживання апострофа та м’якого знака ми вже повторили. Пригадайте, в яких випадках в іншомовних словах пишуться ці знаки?

• Коли в іншомовних словах пишуться букви и, і, ї?

• Чи розрізняються в іншомовних словах букви е, є? У яких випадках?

• Коли відбувається подвоєння звуків у загальних іншомовних назвах. А коли не відбувається? Розкажіть винятки з цього правила.

• Чи зберігається подвоєння приголосних у власних іншомовних назвах та словах, похідних від них?

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Спостереження над мовним матеріалом

Переписати речення. Знайти запозичені слова й пояснити правопис апострофа в них.

1. Об’єктом у мовознавстві називається другорядний член речення додаток, суб’єктом — головний член речення підмет.

2. Кабінет міністрів чи Раду міністрів у багатьох країнах очолює прем’єр-міністр.

3. Економічна кон’юнктура західних країн значною мірою вплинула на введення євровалюти.

4. К’ят — грошова одиниця Бірми, поділяється на 100 п’я.

5. У країнах Західної Європи ад’юнкт є помічником професора чи академіка.

6. Слово «комп’ютер» походить від лат. соmputо — «рахую, обчислюю».

7. Бюджет — це затверджений у законодавчому порядку розпис доходів і видатків держави на певний строк (За «Словником іншомовних слів»).

Орфографічний практикум

Записати слова українською мовою. Пояснити написання голосних и, і, ї, е, є, у та подвоєних приголосних.

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, эмиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, жюри, парфюм, парашют, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.

З виділеними словами скласти речення.

Переписати речення, розкриваючи дужки. Пояснити правопис слів.

1. Ма(н)а з неба не падає і не впаде (М. Вінграновський).

2. Вся величезна те(р)иторія станції в цей день переповнена військами (О. Гончар).

3. Мадо(н)а — це жінка з маленьким дитям на руках (Л. Забашта).

4. Моє небо підперте коло(н)ами димарів, а земля оперезана поясом лану (В. Лучук).

5. Я слухаю, як свищуть, ніби реї, анте(н)и на дахах у ніч бліду (Д. Павличко).

Переписати текст, визначити стиль та основні реквізити документа. Знайти слова іншомовного походження, пояснити правопис голосних в них.

Заступнику директора
Інституту української мови
Гальченку О. М.

Доповідна записка

23. 02. 10 м. Київ

Згідно з розпорядженням Міністерства освіти і науки України лексикографічним відділом підготовлені матеріали до нового «Українсько-російського словника».

Інформаційно-обчислювальний центр Інституту у зв’язку з великою кількістю фактичного та ілюстративного матеріалу перевантажений. Для якісного укладання і видання словника виникла необхідність залучення інших комп’ютерних центрів для машинної обробки матеріалів. Цю роботу ефективно виконає обчислювальний відділ Інституту кібернетики Академії наук України. Прошу узгодити це питання з Інститутом кібернетики.

Завідувач відділу (підпис) О. С. Михальченко

Перекласти українською мовою. Порівняти вживання подвоєних букв в іншомовних словах у російській та українській мовах.

1. Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии (М. Горький).

2. Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело (А. Чехов).

3. Деревья сливались в одну сплошную массу (В. Короленко).

4. Перед террасой красовалась продолговатая клумба (І. Тургенєв).

5. Производить эффект — их наслаждение (М. Лермонтов).

Переписати слова й вставити, де потрібно, пропущені букви або апостроф. Пояснити правопис слів.

Р..шел..є, Ц..ц..рон, Т..ц..ан, Вандрі..с, Фе..рбах, П..ємонт, Барб..юс, К..юв..є, Н..ютон, Мол..єр, Рос..іні, Рус..о, Лес..інг, Монтеск..є, Лавуаз..є, Руж..є, Тор..іч..ел..і, Верг..лій, Гал..лей, Гр..г, Д..дро, К..пл..нг, Паган..ні, У..тмен, Хем..нгуей, Шексп..р, Ш..л..ер, Пал..адій, Бокач..о, Гр..м.. .

Перекласти тексти з російської мови на українську. Визначити, до якого стилю вони належать. Знайти запозичені слова й пояснити правопис у них м’якого знака й апострофа.

Текст 1

Карьерой называют быстрое и успешное продвижение в служебной, общественной, научной и другой деятельности, достижение популярности. Это путь к успехам, видному положению в обществе, на служебном поприще, а также само достижение такого положения. Часто можно услышать о людях преуспевающих — «он сделал карьеру», «у него блестящая карьера». О неудачнике говорят — «его карьера не удалась».

Карьерой называют также и род занятий, деятельности (артистическая карьера, карьера врача).

Но следует отличать само понятие карьеры от карьеризма — гонки за личными успехами в служебной или другой деятельности из-за честолюбия, выгоды, корыстолюбия.

Текст 2

Модное ныне слово досье обозначает собрание документов, относящихся к какому-либо вопросу, делу, лицу, а также папку с такими документами. Чаще всего слово употребляется для обозначения дел, касающихся преступности и шпионажа. В последнее время слово «досье» вытесняет английское заимствование файл — папка, дело, досье (З газети).

V. Систематизація й узагальнення знань, умінь, навичок

Диктант-самоперевірка

Записати слова під диктовку. Перевірити їх правильність. Виправити помилки. Сказати, у яких словах були допущені помилки та розказати правила на ці орфограми.

П’єса, дисидент, партитура, гриль, гірлянда, букініст, динаміт, трикотаж, кювет, кур’єр, Оттава, брутто, сюрреалізм, Ді-ккенс, ванна, піца, спагеті, конферансьє, брошура.

VII. Домашнє завдання

Навести два приклади текстів різних стилів, у яких уживаються слова іншомовного походження. Виписати їх (не менше 10 з кожного тексту) та подати їх значення, користуючись словником іншомовних слів.

Правопис слів іншомовного походження, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *