ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ: РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ, СПОНУКАЛЬНІ. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ: РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ, СПОНУКАЛЬНІ. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ: РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ, СПОНУКАЛЬНІ. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Повторення вивченого в початкових класах

Творче спостереження над мовним матеріалом

Прочитати текст. Дібрати заголовок. Визначити тему й основну думку.

Злетів Жайворонок у небо. Попробував співати, а пісня вийшла поганенька. Полетів він до Сонця й просить:

— Сонечко, золотеє Сонечко, навчи мене гарної пісні.

— Бери цей золотий клубочок і тягни до землі,— каже Сонечко.

Узяв Жайворонок золотий клубочок і полетів до землі. Потяглася за ним тонка-тонесенька золота ниточка. Зазвучала чудова пісня.

З того часу рано-ранесенько Жайворонок підлітає до Сонечка, і воно дає йому клубочок золота. Тягне золотую ниточку Жайворонок над полями — і чують люди чарівну пісню. Співає блакитне небо, співає золота пшениця, співає цілий світ. Як гарно! (В. Сухомлинський).

Звернути увагу на правопис слів жайворонок, сонечко. Чому ці слова в тексті вжито з великої літери? Скласти й записати речення, в якому слова жайворонок, сонечко писалися б з маленької літери.

Пригадати з уроків української мови в початкових класах, на які види поділяються речення за метою висловлювання. Які розділові знаки ставляться наприкінці таких речень? Навести приклади з тексту.

Поміркувати, наприкінці яких речень ставиться знак оклику. Знайти в тексті й виразно прочитати окличні речення. Усно скласти 2—3 речення-запитання до тексту й інтонаційно правильно оформити їх.

IV. Виконання усних і письмових вправ творчого характеру на основі повторення

Усне стилістичне експериментування (пізнавальне завдання на зіставлення й порівняння синтаксичних конструкцій)

Прочитати речення так, щоб запитання збігалося з відповіддю.

1. У лісі плачуть горобці від холоду? Так, горобці.
Так, від холоду. Так, плачуть.

2. На галявині виросла гарна квітка жоржини? Так, на галявині.
Так, виросла. Так, квітка жоржини.

3. У весняному небі з’являються перші жайворонки? Так, у весняному.
Так, з’являються. Так, жайворонки.

Коментар учителя. З інтонацією тісно пов’язаний логічний наголос, за допомогою якого в реченні виділяється найважливіше слово за змістом. Запам’ятайте, логічний наголос — це виділення слова посиленням голосу.

Моделювання запитальних речень

Поставити запитання до поданих відповідей і записати їх за зразком:

Зразок: У лісі день був холодний і хмарний? — Ні, день у лісі був теплий і сонячний.

1) Ні, сонце сходило на небі високо.

2) Ні, стежка йшла через великий садок.

3) Так, у садку росли старі великі груші.

4) Ні, праворуч від сонця грав на сонці ставок.

5) Так, дрібні хмарки почали пливти в гори.

6) Так, у лісі було тихо.

Виписати з речень-запитань та речень-відповідей слова, протилежні за значенням (антоніми). Визначити частини мови цих слів.

Спостерігаючи над інтонацією розповідних і питальних речень, зробити висновок: чи відрізняється інтонаційне оформлення цих речень за метою висловлювання. (Речення, в яких про щось розповідається, називаються розповідними. У таких реченнях голос спочатку підвищується, потім робиться невелика пауза, а в кінці речення голос понижується.)m96Речення, в яких про щось запитується, називаються питальними. У таких реченнях силою голосу (логічним наголосом) виділяється те слово, якого стосується запитання:

Як весною на старих облогах квітують гіркі сиві трави? (І. Цюпа)

Творче конструювання (побудова речень за опорними словами)

Скласти речення з поданими дієсловами. Визначити, які з них за метою висловлювання розповідні, які — спонукальні.

1) Не забувають, не забувайте.

2) Зібрали, збирайте.

3) Пам’ятають, пам’ятайте.

4) Відчуває, відчувайте.

5) Береже, бережіть.

Указати на слова у спонукальних реченнях, на які падає логічний наголос.

Самостійно сформулювати визначення спонукальних речень (Речення, в яких виражене спонукання до дії, називаються спонукальними: За рідний край життя віддай (Нар. творчість). Інтонація таких речень може бути різною . Якщо висловлюється вимога чи наказ, то голос звучить вище, якщо прохання чи порада — нижче).

Підкреслити граматичні основи в перших двох реченнях. Назвати частини мови, якими виражені підмет і присудок.

Самостійна робота на побудову речень за схемами-моделями

Скласти й записати речення за поданими схемами. З’ясувати види речень за метою висловлювання та інтонацією. (див. додаток)

VI. Домашнє завдання

1. Виписати з художньої літератури по 2—3 приклади розповідних, питальних, спонукальних речень, а також окличних речень. Виділити граматичні основи і з’ясувати, якими частинами мови виражені головні члени речення.

2. Скласти зв’язне висловлювання з теми «Краса лісу в мою улюблену пору року», використовуючи різні за інтонацією речення.

m97

ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ: РОЗПОВІДНІ, ПИТАЛЬНІ, СПОНУКАЛЬНІ. ОКЛИЧНІ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *