НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів з теми

Творче спостереження з елементами вибіркової роботи

Прочитати виразно текст. Визначити його тему й основну думку. Указати на стильову належність висловлювання.

Комплімент уживають здебільшого при зустрічі замість традиційного вітання, наприклад: «Які Ви чудові сьогодні!», «Ви чарівні сьогодні, як завжди!» однак компліменти можуть звучати і після слів вітань або під час розмови.

Існують своєрідні правила вживання компліментів. Їх дотримуються з метою уникнення можливих непорозумінь.

По-перше, не кажіть людині того, що їй не приємне або зовсім не властиве. По-друге, комплімент неповинен бути багатозначним. По-третє, уникайте незрозумілих слів, якщо вам заздалегідь не відомо, знає їх ваш співрозмовник чи ні. І насамкінець, комплімент повинен бути щирим.

Будьте винахідливими і вмійте виявити власну думку, позицію, оцінку, кажучи комплімент. Удалим компліментом завжди спонукають до зворотної люб’язності (С. Богдан).

Знайти односкладні речення. Виписати їх. Дослідити способи морфологічного вираження в них головного члена.

Назвати односкладні речення, у яких головний член виражений дієсловом у формі ІІІ особи множини.


ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи з теми

Колективне опрацювання опорної схеми

Дослідження-характеристика

Скориставшись схемою, указати на спосіб морфологічного вираження головного члена в неозначено-особових реченнях.

1. Автором мініатюр з Пересопницького Євангелія вважають переписувача книги Михайла (О. Харченко).
2. Здавна розповідають про загадкові підземні ходи Ужгородського замку (В. Зубач).
3. У ХІІІ столітті княгиню Ольгу оголосили святою (М. Надточій).
4. По-різному оповідають про місце народження та походження княгині Ольги (М. Надточій).
5. Хіба що серцем тільки пізнаватимуть бездонну глибоку печаль і коломийкове грайливе роздолля Черемошу (І. Пільгук).
6. Спершу згадували про місяць, про зорі, про сонце (С. Васильченко).
7. Поговорили й про те, й про інше, і про голод, і про війну (М. Красуцький).
8. Мало хіба кого б’ють на земній кулі?! (П. Федченко).
9. Нас запримітили! (П. Федченко).

Визначити вид восьмого речення за метою висловлювання й емоційним забарвленням.

V. Виконання системи пізнавальних завдань творчого характеру

Дослідження-зіставлення

Прочитати речення. Визначити, у яких із них виділені слова виступають у ролі присудка двоскладного речення, а в яких — у ролі головного члена односкладного неозначено-особового речення.

1. Зворушливо закликали до себе розчинені змереженими завісами віконечка будиночку (Н. Романович-Ткаченко).
2. Під вогнище ми видовбали в піску яму (О. Васильківський).
3. На вогонь дивилися нескінченно й щоразу бачили в ньому щось нове (О. Васильківський).
4. Дрімають степи, лани й гаї дрімотою мирною (Д. Гуменна).
5. Важкі краплі роси падали зрідка й тихо в траву (Ю. Смолич).
6. На весілля випікали коровай і благословляли ним подружжя (Р. Мовчан).
7. Сукупність норм і правил, покликаних регулювати зовнішні форми поведінки людини, називають етикетом (А. Коваль).

Дубль-диктант

Прочитати визначення відомих вам лінгвістичних понять. Пояснити вживання в них тире.

1. Логічний наголос — це виділення найважливішого слова (словосполучення) в повідомленні.
2. Окличне речення — розповідне, питальне, спонукальне речення, вимовлене з підсиленою, напруженою інтонацією.
3. Абзац — відступ у початковому рядку тексту; відносно закінчена і пов’язана єдністю змісту частина тексту від одного відступу до іншого.
4. Текст — об’єднаний за змістом і граматично писемний чи усний зв’язний і цілісний мовленнєвий відрізок.
5. Словосполучення — поєднання двох і більше повнозначних слів, пов’язаних за змістом або за змістом і граматично.

 По пам’яті дати визначення понять у формі односкладних неозначено-особових речень. З’ясувати, чи можна вважати трансформовані речення граматичними синонімами.
Дослідження-трансформація

Утворити односкладні неозначено-особові речення, трансформувавши подані синтаксичні конструкції. Указати на спосіб вираження головного члена.

Зразок. До хліба українці віддавна ставилися з особливим пошанівком (П. Мовчан). — До хліба в Україні віддавна ставилися з особливим пошанівком.

1. Упродовж віків Несторів літопис був прикладом єднання, патріотизму й поваги до інших народів (Д. Степовик).
2. Розвиток ракетної галузі та космічної техніки й початок космічної ери в історії людства світ пов’язує насамперед з ім’ям академіка Сергія Корольова (В. Горбунов).
3. До етикету належать поведінка, форми звертання й привітання, манери й одяг (А. Коваль).

 Визначити, яку синтаксичну функцію виконують виділені слова у трансформованих реченнях.

Вибіркова робота

Прочитати заголовки до висловлювань. Дослідити їх синтаксичну організацію. Записати їх до відповідних колонок таблиці. Свій вибір обґрунтувати.

Означено-особові речення

Неозначено-особові речення

Двоскладні речення

1. Як одягалися в давнину.
2. На чиїх раменах стоїмо?
3. Вона підкорила Європу.
4. За що цінують дуб.
5. Про що розповідають кольори?
6. Бережімо багатства природи.
7. Чого не знайдеш в Україні?
8. Падають зірки.
9. Як виникають озера.
10. Коли копають картоплі.
11. В Україні досліджують атом.
12. Топчу, топчу ряст.

Визначити спосіб морфологічного вираження головних членів односкладних і двоскладних речень.
Лінгвостилістичний аналіз висловлювання

 Прочитати мовчки текст. Визначити його тему й основну думку. Дібрати заголовок. З’ясувати стильову належність висловлювання. Дослідити його синтаксичну організацію.

Художнє оздоблення полотна — давня традиція українського народу. Вишивання набуло особливого поширення серед простого люду. У середньовіччі майже в кожній родині захоплювалися мистецтвом вишивки. Нею обрамлювали практично всі господарсько-побутові вироби: сорочки, скатертини, рушники тощо.

Довголітній досвід наших пращурів одпрактикував значну кількість рецептів отримання найтонших нюансів кольорових відтінків. Традиційно виготовляли барвники з багатьох компонентів живої природи: кори дерев, листя, коріння, плодів та квітів. Для кожного окремого випадку були свої строки збирання й заготівлі сировини, суворий режим дозування, чітка технологія заварювання тощо.

Практично з кожної бадилинки можна було отримати барвник. З дикої груші, наприклад, виготовляли кілька фарб: з кори — коричневу, з листя — жовту, з кисличок рецептували жовтавий. Для темно-синіх барвників використовували цвіт сону, а для зеленої — чорної ружі та рясту. Цими настоями фарбували нитки й тонку тканину (За В. Скуратівським).

Зробити висновок, яку стилістичну функцію виконують односкладні неозначено-особові речення в мовленні.

Методичний коментар. Неозначено-особові речення стилістично виразні. Ними користуються в усіх стилях мовлення — розмовному, художньому, науковому, публіцистичному, офіційно-діловому. Виразність конструкцій досягається тим, що в них наголошується дія. Використовуються вони в такій ситуації мовлення, коли в центрі уваги потрібно поставити дію, процес її виконання, а не виконавців. Вони мисляться неозначено, чітко не визначаються. Множинна дієслівна форма головного члена (ІІІ особа множини теперішнього, майбутнього чи минулого часу) вказує, що дія стосується багатьох осіб.

Стилістична роль неозначено-особових речень виразно простежується в контексті, де вони можуть виступати як самостійні прості речення і як складові частини складного.

VІІ. Домашнє завдання
З дієсловами висаджувати, визначати, називати скласти пари речень: а) двоскладні; б) односкладні неозначено-особові. Схарактеризувати в них головні члени.

НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *