ОСНОВНІ ПУНКТОГРАМИ В ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Основні пунктограми в простому реченні, українська мова

Хід заняття Основні пунктограми в простому реченні, українська мова

III. Актуалізація мотиваційних резервів на основі повторення теоретичного матеріалу

Мовознавча вікторина

► Дати обґрунтовані відповіді на запропоновані запитання:

1. Які мовні одиниці вивчає синтаксис?

2. Що включає в себе пунктуація? Назвати відомі вам розділові знаки.

3. Поміркувати, чи може один розділовий знак накладатися на інший. Навести приклади подвійних розділових знаків.

4. Скласти перелік пунктограм, характерних: а) простому неускладненому реченню; б) простому ускладненому реченню.

Матеріал для вчителя

Пунктограми простого неускладненого речення:

Тире між підметом і присудком.

Тире в неповних реченнях.

Пунктограми простого ускладненого речення:

Кома в реченнях з однорідними членами.

Крапка з комою в реченнях з однорідними членами.

Двокрапка й тире при узагальнювальному слові в реченнях з однорідними членами.

Кома в реченнях зі звертаннями.

Знак оклику в реченнях зі звертаннями.

Коми в реченнях зі вставними словами (словосполученнями).

Виділення вставлених конструкцій тире.

Дужки в реченнях зі вставленими конструкціями.

Виділення відокремлених членів комами.

Виділення поширених прикладок тире.

Виділення порівняльних зворотів комами.

Виділення уточнювальних членів речення комами.

5. Назвати, чим може бути ускладнене просте речення.

6. Якими розділовими знаками, як правило, виділяються ускладнювальні компоненти в простому реченні?

7. Чи може вживатися тире в простому неускладненому реченні? Довести це на власних прикладах.

8. Які типи односкладних речень ви знаєте? Відповідь проілюструвати прикладами.

9. Довести, чи може бути односкладне речення неповним. Навести приклади.

10. З-поміж зазначених мовних одиниць вибрати ті, що не є членами речення. Свій вибір обґрунтувати.

1) Однорідні члени.

2) Звертання.

3) Вставні слова.

4) Відокремлені члени.

5) Уточнювальні члени.

IV. Виконання системи завдань творчого характеру на основі повторення вивченого

Пунктуаційний практикум (робота за варіантами)

► Записати текст, розставляючи пропущені розділові знаки. Звернути увагу на вживання тире між підметом і присудком та в неповних реченнях.

Варіант 1

Джарилгач остання зупинка лебедів перед польотом через Чорне море. Попереду сотні кілометрів без жодного клаптика суходолу. Найближча земна твердь Туреччина. На Джарилгачі пернаті підгодовуються набираються сил востаннє тренують молодь. А ті, що не впевнені в собі, залишаються й зимувати або й на постійне мешкання. Та й не лише лебеді а й дикі гуси.

Справді Джарилгач такий собі стихійний заповідник. Кліматичні умови тут унікальні. На острові чотириста п’ятдесят соляних озерець, є джерела мінеральної води.

Про минуле тепер нагадує тільки назва: Джарилгач обвуглені дерева (За Д. Кулиняком).

Варіант 2

Довженко найсучасніша людина серед митців кіно. Кінематограф світу мав би вже давно заснувати найвищу премію його імені, бо, по суті, всі режисери його учні.

Довженко найніжніший син України. Він був хворий Красою з великої літери. І всю історію свого народу бачив і показував через Красу. Він завжди боявся, щоб образи й характери не підмінювалися посадами а драматургія субординацією.

Довженко шаленів від думки що ми народ упосліджений, не здатний опам’ятатися, пригадати свою історію. Він народився й жив для добра та любові. «У красі більше глибокої істини, ніж в одній лише голій правді. Істинне те, що прекрасне». Це його безсмертні слова (За М. Костенком).

Дослідження-відновлення

► Відновити текст, поділивши його на абзаци й визначивши межі речень. Списати, розставляючи потрібні розділові знаки. Пояснити пунктуацію в реченнях з однорідними членами. Визначити синтаксичну роль однорідних членів. У перших десятиріччях ХХ століття на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків Баттістіні Карузо Тітта Руффо Шаляпін лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати врівень з ними це була Соломія Крушельницька однак у порівнянні зі своїми уславленими колегами вона виявилася набагато вищою як особистість творчість Соломії Крушельницької справила величезний вплив на розвиток вокального мистецтва в усьому світі а її ім’я золотими літерами вписане в історію світового оперного мистецтва хто ж вона ця небачена досі чарівниця яка заслужила почесті й визнання навіть в Італії голос співачки за визначенням італійських критиків вирізнявся привабливістю і специфічним чарівним оксамитовим тембром він сильний запальний звучний і співучий здавалося її творчий інтелект фактично безмежний усебічно обдарована й освічена Соломія Крушельницька розмовляла й співала багатьма мовами українською польською російською італійською іспанською французькою німецькою та англійською вона прекрасно грала на фортепіано і сама вивчала партитури та ролі не звертаючись за допомогою до фахівців з однаковим успіхом співала як суто ліричні так і драматичні партії а закінчила свою кар’єру героїко-драматичними операми Штрауса Вагнера Піццетті Каталані у творах цих композиторів Соломія Крушельницька була і залишається неперевершеною (За М. Головащенком).

► Знайти речення з узагальнювальними словами при однорідних членах. Накреслити схеми їх. Трансформувати одне з таких речень так, щоб при однорідних членах уживалося тире.

Дослідження-диференціація

► Записати речення, поставивши, де потрібно, кому перед сполучником як (ніби, мов). Указати на ознаку невідокремлення, скориставшись теоретичним матеріалом.

Ознаки невідокремлення

1. Сталий фразеологічний зворот.

2. Іменна частина складеного присудка, приєднана за допомогою сполучників як, мов, ніби.

3. Звороти, що мають значення «у ролі кого, чого».

4. Вирази не більше як, не раніше як, не довше ніж.

1. Зміцнюється й утверджується Українська держава як незалежна, визнана у світі, багата, висококультурна, національно свідома, горда і шляхетна (Г. Лозко).

2. Український народ цілі віки бився мов лев за свою свободу, витрачав усю свою силу, свою кров, своє життя (О. Довженко).

3. Звичаї як і мова об’єднують людей в один народ, в одну націю (О. Воропай).

4. У горі і радості, у праці і відпочинку українська пісня ніби розцвічує наше життя (Є. Колодійчук).

5. Постать Остапа Вересая як символ українського кобзарства яскраво виокремлюється в духовному житті нашого народу (В. Скуратівський).

6. Постать Михайла Драгоманова перебуває ніби на стикові двох великих епох в українському національному русі (О. Сокирко).

► Пригадати, чи є членом речення порівняльний зворот. Визначити в поданих реченнях синтаксичну роль слів і сполучень слів зі сполучниками як (ніби, мов).

Комунікативний практикум

► Скласти й записати речення: а) з фразеологізмами наче грім серед ясного неба, як дві краплини води, як на голках; б) з виразами не більше як, не раніше як, не довше ніж.

Пунктуаційний практикум

► Прочитати висловлювання. Дібрати до нього заголовок. Дослідити, чим ускладнені речення. Записати текст, розставивши потрібні розділові знаки.

Оберегів в українського народу існувало дуже багато. Одні були пов’язані з конкретними життєвими ситуаціями обрядами ритуалами. Інші супроводжували людину постійно від народження і до смерті. Усі ці речі на перший погляд такі несхожі між собою об’єднувала віра наших предків у їх доброчинну магічну силу.

Оберегами прийнято називати магічні засоби, які охороняють людину та її найближче довкілля дім худобу врожай тощо від усілякої небезпеки нечистої сили чарів хвороб хижого звіра тощо. Як обереги використовували спеціальні ритуальні предмети або їх рештки. Найпоширенішими оберегами, до яких вдавалися в будь-якій ситуації, були тексти предмети і дії з християнською символікою молитва хрест освячена вода тощо. Проте в українського народу існувало й багато давніших оберегів пов’язаних не з релігією а саме з міфологією дохристиянських часів та віруваннями в тотеми (За Я. Музиченко).

Дослідження-моделювання (робота в парах)

► Об’єднавшись у пари, скласти моделі речень, ускладнених різними відокремленими членами. Визначити, яку синтаксичну роль вони виконують.

Omelchuk_usi_uroky_9-klas.indd

1. Поля купаються в золоті яскравого проміння. 2. Гаряче повітря коливається хвилями. 3. Трава трохи пожухла. 4. Родючі поля колосяться буйним врожаєм (За В. Забожчук).

► Дослідити, чи можна вважати змодельовані речення синтаксичними синонімами. Свою думку обґрунтувати.

► Пригадати, за яких умов означення й обставини не відокремлюються. Навести приклади речень.

Лінгвостилістичний аналіз висловлювання

► Виразно прочитати висловлювання. Дослідити, яку функцію в ньому відіграють ускладнювальні компоненти (однорідні й відокремлені члени).

ЯК Я БАЧУ ЦЕЙ СВІТ…

Замало трьох вимірів, щоб описати всю красу світу, у якому я живу. Він такий багатогранний, незвичайний, прекрасний, дивовижний і чаруючий.

Я бачу безліч світів, що, злившись у гармонії, показують нам картинку, яку природа малювала довгі тисячоліття, намагаючись довести її до ідеального й неповторного. Озирнувшись навкруги, можна побачити світ тварин, світ дерев, світ людей, світ міст і сіл,— усі вони гармонійно співіснують і доповнюють загальну картину. Проте кожен світ по-своєму ідеальний і чарівний. Він має свою музику, яку не можна передати жодними інструментами. Це симфонія, яку майже ніхто не помічає, дивовижний концерт, що кожну секунду дають невидимі артисти, не чекаючи на подяку, на вдячність, на визнання.

Прислухаючись до гармонійних звуків лісу, можна відчути приплив сил та енергії. Тихий шум заспокоює. Тільки в лісі можна послухати тишу. Там немає гуркоту, немає високих звуків. У містах і селах звучить мелодія каменю, високі тони радіохвиль та електричних пристроїв. Навіть уночі вони перекривають шум зірок, які линуть до нас з-поза незнаних віків. Світ тварин, а тим більше людей,— найбільш хаотичний: він не виносить гармонії з природою. Тисячі думок, сотні голосів — усі вони, ніби величезна гора, тиснуть на органи чуття, збиваючи з пантелику, не даючи зосередитись. Тільки світ людей не звучить… Ніби погано настроєний інструмент, навіть у руках майстра грає ноти, які ріжуть слух.

Та один світ усе ж найдивовижніший, світ дощу! Це світ, коли все завмирає на мить, на ту саму мить, коли перша крапля розбивається об поверхню, перетворюючись на сотню краплинок, які, ніби відлуння, проносяться між усіх світів. Нова краплина бере вищу ноту, підкреслюючи й доповнюючи попередню. Кожна краплина так схожа на попередню, проте звучать вони по-різному. Ці звуки проникають усюди, даруючи спокій і тишу. Усі звуки стихають як один, уся природа завмирає, ніби насолоджуючись симфонією, тисячі інструментів, яким нема повторення, ідеальний такт, віртуозне виконання, повна гармонія та унісон. І тільки вітер осмілюється тримати партію. Ніби настроюючи інструмент, він збиває краплинки, які, деформуючись, звучать зовсім по-іншому. І чим сильніший дощ, чим довше він падає, тим гучніше стає симфонія, тим яскравіший і чіткіший звук можна почути, годинами насолоджуватись концертом.

Та не звуками одними багатий світ, є ще фарби! Даровані Хаосом фарби, розмиті між градієнтом чорного доісторичного та білого безликого порядків, прикрашають наш світ. Тваринам даровано зір, щоб ті могли бачити красу, яку було створено в агонії та стражданні. Така прекрасна і в той же час згубна, несе вона в собі як силу, так і слабкість, ведучи кудись далеко, за межі розуміння, кудись у невідомі світи, які сакральні для всіх, навіть боги розуміють їх не до кінця.

Кожен світ по-своєму красивий: змінює колір, фіксуючи лише на мить один з-поміж незбагненної кількості кольорів і відтінків. І такі картини є неповторними, але далекими від ідеалу. Проте далеким від майстерності живописця знову-таки залишається світ людей.

Є безліч кольорів! Усі вони так чи інакше гармонійно чи, навпаки, згубно діють один на одного. Зелений — це ліс, золотий — це життя, синій — порядок, червоний — хаос, чорний — смерть. Кожен колір відповідає своїй стихії. Злившись в один, вони створили життя, а завдяки божественності душі, живі істоти навчилися мислити. Тільки гармонійне співіснування всіх світів веде до прекрасного і чистого, такого, яким має бути.

Ще світ хмар. Це мінливий світ, неповторний, але єдиний, незмінний. Протягом усього часу змінюються рельєфи, змінюються види, суходіл стає морем, море перетворюється в ліси. І тільки хмари, такі безпечні, легкі і незалежні, гонять мене в глибину моїх спогадів, даруючи прекрасні спогади з минулих життів. Цей світ створено для пам’яті, для збереження інформації, для мудрості. Тільки там істинні сторінки життя, уся хронологія буття планети, тільки вони є характером планети, вони дарують їй обличчя, життя та красу. Тільки там злилися три кольори, які залежно від насиченості можуть приймати або спокійно мирний, або нестримно грізний характер. Достатньо тільки подивитися й відчути, і відразу ж перед тобою відкривається світ, у якому стільки вимірів, стільки світів, що ти починаєш розуміти: «Так! Дійсно, трьох вимірів замало» (С. Гаврилюк).

► Назвати речення, у якому тире ставиться між підметом і присудком.

VI. Домашнє завдання

► Які знаки-символи української етнокультури вам відомі? Підготувати розповідь про один із таких знаків-символів, скориставшись словником-довідником Віталія Жайворонока «Знаки української етнокультури» або іншими довідковими джерелами.

► Скласти висловлювання на тему «Як я бачу цей світ», використовуючи ускладнені речення.

Основні пунктограми в простому реченні, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *