ВІДПОВІДЬ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В НАУКОВОМУ СТИЛІ. ВІДГУК ПРО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТОВАРИША, УКРАЇНСЬКА МОВА

Відповідь на уроках української мови в науковому стилі. відгук про висловлювання товариша, українська мова

Хід заняття Відповідь на уроках української мови в науковому стилі. відгук про висловлювання товариша, українська мова

II. Розвиток пошукової пізнавальної активності

Проведення бесіди за питаннями

1. Коли вам найчастіше доводиться будувати розгорнуті усні висловлювання — у школі чи вдома? (На уроках майже з усіх предметів.)

2. Які труднощі при цьому у вас виникають? Яких помилок припускаєтесь? (Неповний переказ навчального матеріалу, непослідовний виклад, неправильний добір слів, помилки в побудові речень та ін.)

3. Як, на вашу думку, можна уникнути цих помилок? (Потрібно добре знати, про що необхідно говорити, заздалегідь продумати зміст висловлювання і послідовно викладати матеріал.)

ІV. Виконання практичних завдань творчого характеру на побудову повідомлення на лінгвістичну тему творче спостереження з елементами аналізу

Прочитати висловлювання. Довести, за якими ознаками текст можна віднести до наукового стилю.

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЯК ОДИНИЦЯ СИНТАКСИСУ

Будь-яке висловлювання складається зі слів. Для того щоб висловити якийсь зміст, слова повинні пов’язуватися одне з одним. Найпростішим виявом такого зв’язку є словосполучення.

Словосполучення складається з двох повнозначних слів. Одне з них є головним, друге — залежним від нього. Змістову залежність можна виявити за допомогою питання, поставленого від головного слова: читати (що?) книгу, відповідати (на що?) на запитання, розповідь (яка?) цікава.

Граматичний зв’язок головного і залежного слів здійснюється за допомогою закінчення (відвідування музею) або закінчення і прийменника (змагання з туризму), змістовий — тільки за питанням (розповідати як? цікаво).

Словосполучення, як і слова, служать для називання предметів, ознак, дій і є матеріалом для побудови речень. Словосполучення виражають назву більш точно, ніж слова. Наприклад: писати і грамотно писати, мова і рідна мова, подорож і подорож до Криму (З підручника).

Виділити основні положення тексту. Знайти визначення і приклади. Скласти план повідомлення.

Доповнити повідомлення розповіддю про словосполучення поширені і непоширені, які сполучення слів не є словосполученням.

Ознайомлення з пам’яткою «як готувати розгорнуту відповідь на уроках української мови та інших предметів»

1. Вдумайтеся в тему майбутньої відповіді.

2. Повторіть необхідні теоретичні відомості, потрібні для розкриття теми.

3. Доберіть власні приклади і пояснення до кожного пункту плану чи таблиці.

4. Згрупуйте інформацію відповідно до запропонованого плану, установіть послідовність у викладі думок.

5. Не забудьте зробити висновок з усього сказаного.

6. Для переходу від однієї думки до іншої використовуйте типові для наукового стилю слова і словосполучення: по-перше, по-друге, окрім того, отже, таким чином, наприклад, як бачимо, винятком може бути та ін.

7. Дотримуйтеся не дуже швидкого темпу вимови, робіть паузи, логічний наголос на важливих моментах вашої відповіді.

Складання розгорнутої відповіді за даним планом і таблицею

Проаналізувати пункти плану до теми «Вставні слова в українській мові». Дати розгорнуті відповіді на кожен пункт плану з наведенням власних прикладів товаришу по парті. Скориставшись пам’яткою, підготувати повідомлення на запропоновану тему.

План

1) Що називається вставними словами?
2) Групи вставних слів залежно від того, що вони виражають.
3) Чи виступають членами речення вставні слова?
4) Розділові знаки в реченнях із вставними словами.
5) Роль вставних слів у реченні.
Уявити ситуацію: вам потрібно продемонструвати рівень своїх знань з теми «Речення, його граматична основа» перед учнями вашого класу. На основі таблиці підготувати розгорнуту відповідь, наводячи власні приклади на підтвердження основних теоретичних положень.

Речення, його граматична основа

m1183. Сформулювати відповідь на тему «Розділові знаки в кінці речення». Який тип мовлення ви оберете? Свою думку обґрунтувати. Під час підготовки повідомлення скористатись планом.

План

1. Види розділових знаків кінця речення.

2. Крапка — основний розділовий знак кінця речення.

3. Уживання знака питання в кінці питальних речень.

4. Знак оклику в окличних реченнях.

5. Роль розділових знаків у нашому мовленні.

Виписати слова-терміни, ужиті в повідомленні.

V. Аналіз підготовлених відповідей. Робота над складанням відгуку на висловлювання товариша

Ознайомлення з пам’яткою «Як давати відгук на висловлювання товариша»

1. Щоб дати змістовний відгук, уважно слухайте відповідь товариша.

2. Відповідь товариша зіставляйте з тим, що могли б ви сказати з цього питання.

3. Оцінюйте почуте не лише за змістом, але й за якістю його вираження.

4. У відгуку обов’язково потрібно звернути увагу на те:

  • чи повністю розкрито тему;
  • чи потребує відповідь товариша доповнень, уточнень, підтвердження прикладами;
  • чи не було порушень у послідовності викладу;
  • чи вдалий початок і кінець відповіді;
  • чи було припущено фактичних і граматичних помилок (якщо так, то яких);
  • чи достатньо виразним було усне мовлення товариша;
  • якої загальної оцінки заслуговує відповідь.

Усне рецензування прослуханих відповідей однокласників

1. Колективне складання відгуку на відповідь учня з теми «Вставні слова в українській мові».

2. Уявити ситуацію: ви — учитель української мови, і вам потрібно дати відгуки на прослухані відповіді учнів вашого класу й оцінити їх.

Варіант 1. Скласти відгук на висловлювання товариша з теми «Речення, його граматична основа».

Варіант 2. Скласти відгук на висловлювання товариша з теми «Розділові знаки в кінці речення».

Запам’ятай!

1. Відповідь на уроці має відповідати запитанню.

2. Матеріал потрібно викладати чітко, повно й послідовно.

3. Теоретичні положення необхідно підтверджувати самостійно дібраними прикладами.

VII. Домашнє завдання

1. Підготувати усну відповідь на питання «Яку роль виконують звертання в нашому мовленні?»

2. Скласти письмове повідомлення на лінгвістичну тему «Розділові знаки при однорідних членах речення». Скласти план власного висловлювання.

Відповідь на уроках української мови (за даним планом або таблицею) в науковому стилі. відгук про висловлювання товариша, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *