ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВІДНИХ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ ХІХ СТ. СВІТОГЛЯДНО-ЕСТЕТИЧНІ ЗРУШЕННЯ В МИСТЕЦТВІ ТА ЛІТЕРАТУРІ. ПОНЯТТЯ ПРО ДЕКАДАНС, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі. Поняття про декаданс, зарубіжна література

Кожна людина є Всесвітом. Вона з ним народилася, і з ним помре. Під кожним надгробком похована ціла всесвітня історія.
Г. Гейне

Хід заняття Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі. Поняття про декаданс, зарубіжна література

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Великий німецький поет Г. Гейне писав: «Кожна людина є Всесвітом. Вона з ним народилася, і з ним помре. Під кожним надгробком похована ціла всесвітня історія» (звернення до епіграфа уроку). Саме тому в центрі літератури, мистецтва стало людське життя в усіх його різноманітних виявах, людина з її почуттями, мріями, переживаннями, з її світобаченням. Світоглядноестетичні зрушення у свідомості людей знайшли своє відображення в літературі. Про це ми й говоритимемо на уроці.

V. Актуалізація опорних знань

Бесіда

 • Пригадайте найважливіші історичні події середини ХІХ століття в Європі.
 • Назвіть найвідоміші досягнення науково-технічного прогрессу та природничих наук у середині ХІХ століття.
 • Визначте найпопулярніші філософські, естетичні ідеї середини ХІХ століття

VІ. Сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу

Романтичний напрям, що народився під знаком Великої французької революції 1789 року, найбільшого розквіту набув у першій третині ХІХ століття. Центром романтичного напряму стала поезія.

Поети-романтики й справді намагалися зазирнути у безодні Всесвіту, проникнути в діалектику людської душі й відкрити там небачений і таємний світ людського духу. У своєму прагненні обійняти неосяжне вони надзвичайно розширили обрії бачення світу в його просторових, часових та історичних вимірах. Такою є поезія Адама Міцкевича, Шандора Петефі, Джорджа Байрона, Генріха Гейне та ін. Із 30-х років ХІХ століття у Франції, а згодом і в усій Європі поширюється новий ідейно-художній напрям — реалізм.

 • Пригадайте ознаки реалізму.

Але реалізм набув найбільшого розвитку у прозі. Поезія попрямувала до символізму.

В основі естетики символізму — романтична концепція «двох світів», згідно з якою весь навколишній світ — лише тінь, «символ» світу ідей. Ознаки, елементи символізму знаходимо вже у Шарля Бодлера, ранніх збірках Поля Верлена, у поезіях Артюра Рембо. Проте в той час про символістів знали лише у вузькому колі цінителів поезії.

На середину ХІХ століття припадає створення теорії «чистого мистецтва», яка проголошувала самоцінність художньої творчості, незалежність мистецтва від політики, суспільних вимог, виховних завдань. Представниками «чистого мистецтва» можна вважати поетичну групу «Парнас» у Франції, школу «чистого мистецтва» в Росії (творчість Федора Тютчева, Афанасія Фета та ін.).

2. Робота з літературознавчими поняттями

Літературне угруповання (школа) — об’єднання письменників на основі спільних ідейно-естетичних поглядів та творчих принципів, які реалізуються в художній практиці.

Декаданс, декадентство (у перекладі з латини — «спад»). Відзначається настроями безнадійності, неприйняття життя. Спирається на філософські ідеї Ф. Шатобріана й А. Шопенгауера. В основі — твердження, що цивілізація вичерпала себе і вступила в епоху спаду та згасання.

Основні ознаки декадансу:

 • неприйняття дійсності;
 • відмова від громадянського в мистецтві;
 • культ краси як вищої цінності;
 • містицизм, віра в надприродні сили;
 • індивідуалізм;
 • відмова від моралі буржуазного суспільства;
 • надання переваги формі над змістом або повне його заперечення.

Естетичні принципи декадентства:

 • поетизація слабкості, згасання, руйнації;
 • індивідуалізм і естетство як бунт проти нелюдських принципів буржуазного суспільства;
 • «мистецтво для мистецтва»;
 • зовнішня правдоподібність.

Поняття «декаданс» не слід пов’язувати з яким-небудь конкретним літературним напрямом. Риси декадансу найчіткіше виявилися у:

 • французькому символізмі (П. Верлен);
 • творчості натуралістів.

VI. Закріплення набутих знань, умінь та навичок

1. Складання опорного конспекту за міні-лекцією вчителя

zar_lit_10_12. Аналітичне коментування

 • Прокоментуйте поетичні рядки англійського поета Вільяма Блейка «Пісні невинності» (переклад С. Маршака).

В одно мгновенье видеть Вечность,
Огромный мир — в зерне песка,
В единой горсти — бесконечность,
И небо — в чашечке цветка.

VII. Домашнє завдання

Уміти характеризувати ідейно-естетичні зрушення в поезії середини ХІХ століття, знати про декаданс.

Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі. Поняття про декаданс, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *