ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВІДНИХ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ПОЕЗІЇ СЕРЕДИНИ ХІХ СТ. СВІТОГЛЯДНО-ЕСТЕТИЧНІ ЗРУШЕННЯ В МИСТЕЦТВІ ТА ЛІТЕРАТУРІ. ПОНЯТТЯ ПРО ДЕКАДАНС, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі. Поняття про декаданс, зарубіжна література

Хід заняття Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі. Поняття про декаданс, зарубіжна література

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

 • Пригадайте найважливіші історичні події середини ХІХ століття в Європі.
 • Назвіть найвідоміші досягнення науково-технічного прогресу та природничих наук у середині ХІХ століття.
 • Визначте найпопулярніші філософські, естетичні ідеї середини ХІХ століття.

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

1. Усний журнал

Сторінки усного журналу «У світі поезії середини XIX ст.»
(виступи учнів, які оголошують тему своєї сторінки усного журналу і презентують підготовлені повідомлення)

І розділ журналу — «Філософський».
(Учні -«філософи» характеризують певний філософський напрям, що мав вплив на розвиток поезії XIX ст.)

1-га сторінка — «Естетика А. Шопенгауера».

2-га сторінка — «Філософія Ф. Ніцше».

3-тя сторінка — «Інтуїтивізм А. Бергсона».

Інтуїтивізм (з лат. — уява, споглядання) — напрям у літературознавстві, що абсолютизує інтуїцію як момент безпосереднього осягнення світу завдяки творчій фантазії, яка сприяє його естетичному сприйняттю й оцінюванню.

4-та сторінка — «Філософія трансценденталізму».

Трансценденталізм (з лат. — те, що перебуває за межами чогось, позасвідоме) — самобутня релігійно-філософська й етична система, в основу якої було покладено вчення І. Канта про апріорне знання, яке нібито одвічно притаманне свідомості та є умовою будь-якого досвіду.

II розділ журналу — «мистецький». (Учні -«мистецтвознавці» характеризують основні напрями раннього модернізму, презентують твори музики, живопису, які є найбільш характерними для того чи іншого напряму.)

1-ша сторінка — «Імпресіонізм».

Імпресіонізм (із франц. враження) — напрям у мистецтві останньої третини XIX ст., який вирізняється ушляхетненим, витонченим відтворенням особистісних вражень та спостережень, мінливих миттєвих відчуттів та переживань.

2-га сторінка — «Символізм».

Символізм (із грецьк. знак, символ, ознака) — один із напрямів модернізму, у якому замість художнього образу, що відтворює певне явище, застосовують художній символ, що є ознакою мінливого «життя душі» і пошуком «вічної істини».

3-тя сторінка — «Неоромантизм».

Неоромантизм — умовна назва естетичних тенденцій в літературі на межі ХІХ-ХХ ст., визначальною ознакою яких є подолання характерного для романтизму розриву між ідеалом і дійсністю завдяки могутній силі особистості, здатної перетворити бажане на дійсне.

III розділ журналу — «Поетичний».
(Учні-декламатори виразно читають поетичні твори, присвячені поетам XIX ст.)

2. Словникова робота

Літературне угруповання (школа) — об’єднання письменників на основі спільних ідейно-естетичних поглядів та творчих принципів, які реалізуються в художній практиці.

Декаданс, декадентство (у перекладі з латини — спад). Вирізняється настроями безнадійності, неприйняття життя. Спирається на філософські ідеї Ф. Шатобріана й А. Шопенгауера. В основі — твердження, що цивілізація вичерпала себе і розпочалася епоха спаду та згасання

Основні ознаки декадансу:

 • неприйняття дійсності;
 • відмова від громадянського в мистецтві;
 • культ краси як вищої цінності;
 • містицизм, віра в надприродні сили;
 • індивідуалізм;
 • відмова від моралі буржуазного суспільства;
 • надання переваги формі над змістом або повне його заперечення

Естетичні принципи декадентства:

 • поетизація слабкості, згасання, руйнації;
 • індивідуалізм і естетство як бунт проти нелюдських принципів буржуазного суспільства;
 • «мистецтво для мистецтва»;
 • зовнішня правдоподібність

Поняття декаданс не слід пов’язувати з яким-небудь конкретним літературним напрямом.

Ознаки декадансу найчіткіше виявилися:

 • у французькому символізмі (П. Верлен);
 • у творчості натуралістів.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Уміти характеризувати ідейно-естетичні зрушення в поезії середини ХІХ століття, знати про декаданс.

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про США II пол. ХІХ ст.

Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини ХІХ ст. Світоглядно-естетичні зрушення в мистецтві та літературі. Поняття про декаданс, зарубіжна література

Повернутися на сторінку Зарубіжна література

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *