УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З РОЗДІЛУ «ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ». САМОСТІЙНА РОБОТА, УКРАЇНСЬКА МОВА

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З РОЗДІЛУ «ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ». САМОСТІЙНА РОБОТА, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З РОЗДІЛУ «ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ». САМОСТІЙНА РОБОТА, УКРАЇНСЬКА МОВА

III. Узагальнення і систематизація теоретичних положень теми

Експрес-опитування за питаннями (з метою формування цілісної системи знань учнів з розділу «Відомості з синтаксису і пунктуації»)

1) Які мовні одиниці вивчає синтаксис? Дати їх визначення.

2) Чим відрізняється словосполучення від речення?

3) На які види поділяються речення:
а) за метою висловлювання;
б) за емоційним забарвленням;
в) за будовою;
г) за наявністю другорядних членів речення?

4) Які види членів речення вам відомі?

5) Які розділові знаки вживаються при однорідних членах речення?

6) Як називаються слова або словосполучення, що виражають ставлення мовця до змісту повідомлення? На які групи їх можна поділити?

7) Що називається звертанням? Як вони виділяються на письмі?

8) Чим відрізняються речення з прямою мовою від діалогу?

9) Які розділові знаки ставляться в реченнях з прямою мовою? При діалозі?

Вибірково-розподільний словниковий диктант

Записати слова-терміни, що стосуються синтаксису й пунктуації, в ліву колонку, решта слів — у праву колонку.

Речення, орфограма, називний відмінок, знак питання, словосполучення, приголосний звук, іменник, присудок, звертання, алфавіт, залежне слово, другорядний член речення, чоловічий рід, додаток, склад, кома, інтонація, головні члени речення, знак оклику, тире, множина, префікс, абзац, просте речення, закінчення слова, пряма мова, крапка, суфікс, діалог, апостроф, антонім, вставне слово, лексикологія.

IV. Виконання вправ і завдань на застосування узагальнювальних правил

Творче конструювання словосполучень

Скласти словосполучення із слів, добираючи відповідний прийменник і ставлячи залежне слово у потрібному відмінку.

Прямувати, ліс; йти, річка; турбуватися, тварини; спуститися, берег; ступити, галявина; опинитися, берези; гілляка, дуб; бігти, листя; спостерігати, природа; наближатися, яр.

Дослідити, що відбувається із залежним словом у процесі складання словосполучення? Яку роль відіграють прийменники?

Дослідження-розпізнавання форм слів, словосполучень і речень (робота за варіантами для взаємоперевірки)

Дослідити структуру заголовків різних висловлювань. Виписати заголовки, що мають форму речень (варіант 1), заголовки-словосполучення (варіант 2), заголовки, сформульовані словоформами (варіант 3). Військо Сагайдачного. Очі цвітуть. Берег дитинства. Відкриття себе.

Коли вмикають розум? Рух і думка. Мова — явище космічне. Іван Котляревський сміється. Цікавтеся людьми. Мова і мистецтво. У полі. Ніч над Дніпром. На ярмарку. Як народжуються слова. Народження гравюри. Диво техніки. Як подолати депресію?
Додаткове завдання:

Варіант 1

Проаналізувати заголовки-речення за метою висловлювання. Виділити зайве речення за емоційним забарвленням. Знайти речення, що складаються лише з граматичної основи, й поширити їх другорядними членами.

Варіант 2

Із двома заголовками-словосполученнями (на вибір) скласти прості і складні речення.

Творче реконструювання

Записати речення, розставивши потрібні розділові знаки. Перебудувати його так, щоб воно містило узагальнювальне слово. Накреслити схему речення.

Надра української землі багаті на кам’яне вугілля залізну руду граніт металеві руди каолін кам’яну сіль і залізо.

Визначити синтаксичну роль узагальнювального слова і другорядних членів в утвореному реченні.

Творче моделювання простого речення, ускладненого різними компонентами (робота у групах)

Записати варіанти речення таким чином, щоб воно містило:

а) звертання (на початку);

б) вставне слово (у середині речення);

в) слова автора і пряму мову.

Накреслити схеми речень.

Мати високу культуру мови означає вміти користуватися мовним багатством сучасності (А. Коваль).

Синтаксичний розбір речень з метою структурування вивченого теоретичного матеріалу

Усно зробити синтаксичний розбір речення.

Українці завжди були добрими господарями на своїй землі, старанно обробляли землю, засівали її (За О. Кучеруком).

V. Самостійна робота (робота з текстом)

Записати текст, розставляючи потрібні розділові знаки Дібрати до нього заголовок.

Народними символами України є калина і верба. Давнє прислів.. я мовить Без верби і калини нема України. Справді спробуйте уявити собі Україну без куч..рявих верб над річкою і ч..рвоного грона калини. Калина і верба оспівані у віршах та піснях.

Одним із живих символів України є лелека. Він на крилах приносить у наші краї в..сну. Гніздит..ся лелека завжди біля людей і вважаєт..ся священним птахом бо він дарує щас..тя і є охоронцем роду (За М. Крищуком).
Завдання до тексту:

1) Підкреслити однорідні члени речення.

2) Знайти речення із вставним словом і обвести його в кружечок.

3) Знайти в тексті складне речення. Підкреслити граматичні основи.

4) Накреслити схему речення з прямою мовою.

VII. Домашнє завдання

1. Зробити синтаксичний розбір речень і словосполучень із другого речення.

Україна велика і простора. Розташована вона на Європейському континенті. Простягається від Карпатських гір до синього Дону (За О. Кучеруком).

2. Повторити правила розстановки розділових знаків у реченнях з однорідними членами, при звертанні і вставних словах, при прямій мові й діалозі, у складних реченнях.

3. На основі узагальнених теоретичних відомостей з розділу «Відомості з синтаксису і пунктуації» скласти діалог на лінгвістичну тему й розіграти його з товаришем по парті.

Узагальнення і систематизація з розділу «Відомості з синтаксису і пунктуації». самостійна робота, українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *