ОСНОВНІ ГРУПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ОСНОВНІ ГРУПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

1. Фразеологізми. Значення. Походження

2. Фразеологізми української мови

3. Фразеологізми в ролі членів речення. використання фразеологізмів у монологічному та діалогічному мовленні

4. Поняття про фразеологізми. джерела української фразеології. ознайомлення з фразеологічним словником

5. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів

6. Багатозначність фразеологізмів. стилістична роль багатозначності, синонімії та антонімії фразеологізмів

7. Основні групи фразеологізмів

8. Міні-твір з фразеологізмами

ХІД ЗАНЯТТЯ ОСНОВНІ ГРУПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Прочитайте словосполучення і визначте, які з них вільні, які нероздільні, стійкі. Як називаються стійкі словосполучення? Випишіть їх і поясніть значення.

Сказати слово, слово в слово; бере ручку, бере за живе; вода потекла, як вода змила; високий сміх, на сміх брати.

ІV. Поглиблення знань, умінь і навичок та засвоєння основних груп фразеологізмів

Матеріал для вчителя. Фразеологізм (гр. phrasis — вислів, зворот; logos — поняття, вчення — особлива одиниця мови, що складається з двох або більшої кількості слів і характеризується відтворюваністю, цілісністю значення, стійкістю лексичного складу та граматичної будови.

За способом з’єднання слів (компонентів) фразеологізми поділяються на фразеологічні зрощення (ідіоми), значення яких не випливає із значення складників (розбити глек, пекти раків) і фразеологічні звороти, слова в яких певною мірою зберігають свою смислову і граматичну самостійність (сім п’ятниць на тиждень, танцювати під чужу дудку) і ін.

Окрему групу фразеологізмів складають прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми.

Групуються фразеологізми і за походженням, а саме: на основі фольклору (промовка про вовка), професіоналізмів (грати першу скрипку),іншомовних запозичень (дивитись крізь пальці, апетит приходить під час їди, вавилонське стовпотворіння), різних стилів (надати слово, на точці замерзання) і ін.

Фразеологізмам властиві такі виразові якості, як образність, емоційність, оцінність, експресивність. Образність становить їхню естетичну цінність.

Випишіть в один стовпчик фразеологічні зрощення, в інший — фразеологічні звороти. Поясніть їх значення.

Розбити глек, прикусити язика, дивитися вовком, от тобі й на!, задерти ніс, бути на сьомому небі, і вухом не веде, не нюхати пороху, благословлятися на світ, і слів нема, голова кругом ходить.

Перепишіть. У дужках напишіть походження фразеологізмів, розкрийте їх зміст.
Зразок. Відкрити збори (офіційно-діловий), під кутом зору (науковий), діяти тихою сапою (професіоналізм).

Загострити питання; говорити ні те ні се; надати слово; вимушена посада; з’явитись на арені; як з гуся вода; берегти, як зіницю ока; дамоклів меч; по перше число.

V. Формування практичних умінь і навичок

Тренувальні вправи

Поясніть значення таких фразеологічних виразів. З 3–4 із них складіть речення і запишіть. Підкресліть усі члени речення. Яким членом речення є фразеологічний зворот у кожному із них?

П’ятами накивати. Викинути колінце. Крізь зуби. Замилювати очі. Вилами по воді писано. Ні риба ні м’ясо. Витрішки купувати. Бити байдики. Товкти воду в ступі. Кінці в воду. Води багато утекло.

Запишіть фразеологізми з українськими відповідниками. Скориставшись довідкою, поясніть їх значення.

Зразок. Совершить покушение — вчинити (зробити) замах.
Сломя голову. И след простыл. Переменить гнев на милость. Смех да и только. Ни пава ни ворона. Стереть в порошок. Было да сплыло.

Довідка. Стрімголов. Змінити гнів на ласку. Сміх та й годі. І сліду не лишилось. Ні пава ні ґава. На порох стерти. Було та за водою пішло (або було та загуло).

Запам’ятайте значення і походження наведених фразеологізмів. З 3–4 із них складіть речення і запишіть. Підкресліть усі фразеологізми як члени речення.

Гомеричний сміх — невтримний, громоподібний, подібних до сміху старогрецьких богів, описаного Гомером в його «Іліаді» й «Одісеї».

Лебедина пісня — останній прояв якої-небудь діяльності (від повір’я, що ніби лебідь співає один раз у житті — перед смертю).
Проходить червоною ниткою — про яку-небудь думку, ідею, що чітко виділяється, панує (в англійському флоті, щоб запобігти крадіжкам, в середині канатів впліталась червона нитка).

Аріаднина нитка — дороговказівна нитка, спосіб вийти зі скрутного становища (за ім’ям Аріадни, яка згідно з грецьким міфом, дала Тезею клубок ниток і цим допомогла йому вийти з лабіринту).

Сізіфова праця — безкінечна і безплідна робота (по імені старогрецького міфічного царя Сізіфа, покараного за зневагу до богів тим, що повинен був викочувати на гору великий камінь, який зараз же скочувався вниз).

Виразно прочитайте речення. Визначте в них фразеологізми і поясніть їх стилістичну роль. Запишіть (на вибір) кілька речень.

1. Коні ставали диба і не хотіли іти (О. Кобилянська).
2. І гнало ним назад так, що він землі під ногами не чув від страху (О. Кобилянська).
3. І хто це тобі на нас намотав? І ти віриш? Намотав собі на ніс, що я з ним говорила (О. Кобилянська).
4. Вік прожити — не ниву пройти гомінливу. Ну, а ти вже із нами пройди тую ниву! (А. Малишко).
5. Удова, не плачте з туги, правди у сльозах нема (Д. Павличко).

Перепишіть речення — крилаті вирази. Допишіть до них ще кілька прикладів.

1. Людина — це звучить гордо (М. Горький).
2. Бути або не бути (В. Шекспір).
3. Учітеся, брати мої, думайте, читайте (Т. Шевченко).
4. Послухали лисичку — і щуку кинули в річку (Л. Глібов).

VІ. Систематизація та узагальнення засвоєного матеріалу

Що називається фразеологізмами? Наведіть приклади.
Назвіть джерела походження фразеологізмів.
Яку роль вони відіграють у мові?
Наведіть приклади фразеологізмів із дієсловом грати (допоміжні слова — мовчанка, схованка, вогнем, роль, перша скрипка, комедія, на руку і ін.).

VІІ. Домашнє завдання

Користуючись фразеологічним словником, доберіть по кілька фразеологізмів зі словами голова, серце, слово, око. Запишіть їх. Складіть з окремими із них (на вибір) 6–7 речень, запишіть, підкресліть усі члени речення.

ОСНОВНІ ГРУПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *