БУКВИ Е, И, І В СУФІКСАХ -ЕЧОК(-ЄЧОК), -ЕЧК(А), -ИЧОК, -ИЧК(А), -ІНН(Я), -ЕНН(Я), -Н(Я), -ИНН(Я), -ИВ(О), -ЕВ(О), УКРАЇНСЬКА МОВА

Букви е, и, і в суфіксах -ечок(-єчок), -ечк(а), -ичок, -ичк(а), -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о), українська мова

Хід заняття Букви е, и, і в суфіксах -ечок(-єчок), -ечк(а), -ичок, -ичк(а), -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о), українська мова

ІV. Актуалізація мотиваційних резервів з теми

Колективна робота з текстом

Прочитати текст. Визначити його основну думку. Які почуття викликає у вас цей вірш?

ДО МОРЯ

Чолом тобі, синє, широкеє море!
Незглибна безодне, безмежний просторе,
Могутняя сило, — чолом!
Дивлюсь я на тебе і не надивлюся,
Думками скоряюсь, душею молюся,
Співаю величний псалом.
Міцне, необорне!.. Ні грому, ні хмари
Не страшно тобі, не боїшся ти кари —
Само собі, вищий закон.
Звабливе, розкішне! В тобі й раювання,
І мрія солодка, і втіха кохання,
І любий та лагідний сон…
(М. Вороний)

Знайти іменники й визначити, які з них належать до назв істот, а які — до неістот. Які з іменників є загальними назвами, а які — власними? Відповідь аргументувати.

Визначити синтаксичну роль іменників море і сон.

Навчальне аудіювання

Прослухати текст. До якого типу мовлення він належить? Дібрати заголовок, який би відбивав тему тексту. Чи можете ви уявити себе в такій ситуації? Поміркувати, як би ви вчинили, якби потрапили в неї. Поділитися своїми міркуваннями.

Маяк то засвічувався, то гас, наче дражнився й закликав своїм білим вогнем. Так, принаймні здавалося одному самотньому плавцеві в морі, що жадібно стежив за тими вогнями. Великі хвилі підносили плавця на гребінь, і, коли цей момент збігався зі спалахом маяка, плавець відчував прилив сили і бадьоріше посувався вперед. Часом плавець потрапляв у провалля між хвилями або вода заливала йому очі, і він кілька хвилин не бачив маяка. Тоді слабшали помахи рук, приходила кволість і безпорадність. Десь за островом, над суходолом, блискавки перетинали небосхил, але звуки грому вже не долітали сюди (За М. Трублаїні).

Виписати з тексту іменники, ужиті в родовому відмінку. Визначити їх морфологічні ознаки, синтаксичну роль.

Зробити фонетичний розбір виділеного слова.

V. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Коментар. Ненаголошені голосні в суфіксах -ечок, -ечк(а), -ичок, -ичк(а), -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о) вимовляються невиразно, як [е], наближений до [и]; [е], наближений до [і]; [и], наближений до [е].

Для правильного написання цих суфіксів ми користуємося такими правилами:

Суфікси -ичк(а), -ичок уживаються в іменниках, утворених від слів із суфіксом -ц-: паличка — палиця, синичка — синиця, і надають зменшено-пестливого значення. В інших іменниках уживаються суфікси -ечк (-єчк(а), -єчок): діжечка, лінієчка.

Ненаголошений суфікс -енн(я) (-єнн(я)) пишеться в іменниках, що означають опредмечені дії: озброєння, примирення.

В іменниках, які означають матеріал або продукт праці, пишеться -ив(о): добриво, паливо.

Увага! Суфікс -ев(о) пишеться в іменникові марево.

Творче завдання

Прочитати початок тексту. До якого типу мовлення його можна віднести? Аргументувати свою відповідь. Визначити головну думку твору.

А над морем пропливали чайки. То поодинці, то парами, то трійками, а то й цілими табунами. Великі й маленькі. Час від часу, склавши крила, то одна, то друга пташина каменем пікірувала донизу. Мені дуже хотілося побачити цих птахів зблизька, упіймати хоч одного, узяти до рук (Ю. Збанацький).

Назвати іменники, визначити їх морфологічні ознаки.

Зробити словотворчий розбір виділеного слова.

Робота в міні-групах. Продовжити текст, використовуючи іменники з різними суфіксами (марево, травичка, сонечко, забарвлення тощо).

Самостійна робота

Списати, уставляючи пропущені суфікси. Виділити їх. Довести правильність виконання завдання.

Ім..я, живл..я, вид..я, виникн..я, вибач..я, добр..во, нож..к, боч..а, лож..а, вод..а, кукурудз..я, нас..я, вар..я, мороз..о, кол..о, гайвор..я, кор..я, печ..о, кур..о, мел..о, зайч..я, гус..я, пташ..я.

Скласти 3—4 речення, використовуючи подані іменники. Визначити їх синтаксичну роль.

Розібрати два іменники як частину мови.

Пояснювальний диктант

Записати й пояснити вживання суфіксів.

Ходіння, оточення, водіння, гоління, кличка, мереживо, цвітіння, літечко, тріпотіння, креслення, вовченя, цуценя, Стрітення.

З’ясувати лексичне значення виділених іменників. У разі потреби звернутися до тлумачного словника.

Пояснити правопис іменника, написаного з великої літери. Дібрати власні приклади на подану орфограму.

Пояснювальний диктант

До поданих дієслів дібрати спільнокореневі іменники із суфіксами -енн-, -інн-.

Доводити, варити, уявляти, порушувати, горіти, створювати, будити, примушувати, садити, сидіти.

Продовжити ряд слів 3—4 власними прикладами.

VI. Узагальнення й систематизація вивченого

Подумати і дати відповіді на питання:

1. Які труднощі ви відчули у засвоєнні правил правопису суфіксів в іменниках?

2. Коли вживаються букви е, и, і в суфіксах іменників? Навести приклади.

3. З’ясувати написання слів зображення, казання, природодослідження, говоріння.

4. Навести приклади іменників зі зменшено-пестливим значенням. Поміркуйте, з якою метою їх використовують у мовленні?

VIII. Домашнє завдання

1. Скласти розповідь на тему «Мій відпочинок на морі», використовуючи іменники з суфіксами, розглянутими на уроці.

2. Скласти словниковий диктант із 10—12 слів із суфіксами -ечок, -ечк(а), -ичок, -ичк(а), -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о).

Букви е, и, і в суфіксах -ечок(-єчок), -ечк(а), -ичок, -ичк(а), -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о), українська мова

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *