МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА СЛОВА. НАПИСАННЯ СЛІВ ІЗ НАЙУЖИВАНІШИМИ ОРФОГРАМАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА СЛОВА. НАПИСАННЯ СЛІВ ІЗ НАЙУЖИВАНІШИМИ ОРФОГРАМАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА СЛОВА. НАПИСАННЯ СЛІВ ІЗ НАЙУЖИВАНІШИМИ ОРФОГРАМАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

II. Ознайомлення із темою, метою і завданнями

Прочитайте афоризми. Що їх об’єднує. Сформулюйте тему й мету уроку.

1. Без кореня, як риба без води, слово не може існувати (І. Вихованець).
2. Слова в мові не існують ізольовано одне від одного.
Вони, як і люди, об’єднуються в родини (Н. Клименко).

III. Актуалізація опорних знань і мотиваційних резервів

Заповнення таблиць

Пригадайте, з яких частин складається слово, яке значення має кожна з цих частин. Назвіть основні способи словотворення; доберіть свої приклади. Доповніть подані таблиці.

Основні способи словотворення

Способи словотворенняПриклади
Префіксальний
Суфіксальний
Префіксально-суфіксальний
Безафіксний
Складання слів та основ
Складання скорочених основ
Зрощення слів
Перехід з однієї частини мови в іншу

Будова слова

Основа

корінь

Бліцопитування

Морфеми — значущі частини слова.
Інтерфікс — сполучний голосний.
Чиста основа — основа, яка не має закінчення.
Флексія — закінчення.
Афікси — словотворчі суфікси і префікси.

IV. Процесуально-діяльнісний етап

Практична робота «Дослідження тексту»

Прочитайте вірш Катерина Заляпанчук «Слово про матір». Які відчуття викликали у вас ці рядки? Яким чином, на вашу думку, автору вдалося досягти такого ефекту емоційного стану, в якому ви перебуваєте? Визначте тему, основну думку, тип та стиль тексту.

Бабусі в наших дальніх селах,
Яке життя в вас невеселе.
Пройшло воно в тяжкій роботі,
В щоденних клопотах й турботах.
За довгий вік — спочатку вдвох
Пережили ви, бачить Бог,
І 33-й, і війну,
І вашу першу сивину,
Що сріблом впала на чоло,
Коли принесли похоронку.
Чого у вас лиш не було?
Якого горя ще не знали?
Дітей самі ви «піднімали»
В колгоспі зранку й до смеркання,
Щоб заробить їм на навчання
Ви працювали, як рабиня,
Ви заробляли трудодень,
Щоб дать освіту, як в людей,
А головне, щоб в місті вчились,
Щоб якось там і залишились,
Щоб не вертались у село,
Де вам нести тяжкий той хрест прийшлось.
Так, як Ісусу на Голгофу,
Другого шляху не було!
Тепер, бабусі, сидите,
Дітей із міста ви ждете.
Приїдуть ось в суботу внуки,
Поки міцні в бабусі руки,
То все в бабусі на городі.
Побудуть внуки на природі,
Бо любить їх бабуся ця —
Для них бичка і кабанця,
Гусей, качок, і курочок —
Все, що в людей, мусить держати,
Бо треба ж діточкам все дати.
А вже в неділю десь під вечір
Несуть мішки, аж мокрі плечі,
І пхають у машини,
Що не витримують і шини,
Бо треба ж їхать на роботу.
Й так до наступної суботи.
Сказати встигли лиш — бувай!
Та крикне внук з вікна — гуд бай!
Стоїть старенька край села,
Вона б і душу віддала,
Аби все добреї
І все б ніщо — аби не вечір.

Він, як чума, ляга на плечі,
Одна розрада — телевізор,
Та й той нечисті відключають,
Бо їм, бач, світла не хватає —
Там в кабінетах можновладці,
Бо ж треба освітити танці
Та конкурси усіх красунь,
Всі казино, усі вітрини,
та що їм баба — хай там гине!
Тож зупиніться, супостати,
Бо в темній хаті — ваша мати.
Вона запалить свічку нині,
Та вузлик витягне із скрині,
Де зложене все в путь останню,
Все, що одіти, що роздати,
Щоб копачам й на церкву дати,
Щоб все було, як у людей,
Щоб не обтяжувать дітей,
Щоб люди їх не осудили,
Коли прийде той час господній.
Ви ж думайте про них сьогодні!
Бо завтра може бути пізно,
Вона ж людина — не залізна,
З ясним умом і добротою,
З такою в серці теплотою,
Живе, як Бог велить їй жити,
Щоб в ваших душах розтопити
Той лід байдужості.
Отож прошу, благаю вас,
Поки не наступив той час —
Бабусі йти в ту мить останню,
В той дім, що завжди край села,
Щоб ваша совість ожила!
Біжіть, летіть, пішком ідіть,
Аби в Різдвяний теплий вечір
Усі зібрались в хаті тій,
Де вас в колисці колисали
Дбайливі, добрі, теплі руки,
Що так болять тепер ночами,
Що всі покриті мозолями,
Неначе груди орденами,
Не залишайте їх одних,
Отих бабусь, отих святих!
Хоч би у це Різдвяне свято!
І кож..н з вас повин..н знати
Приходить час, усе м..нає
Цілішого в жи..і немає.

Виконайте завдання по варіантах: варіант І — підберіть епітети до слова життя з префіксом без-; варіант II — підберіть епітети до слова життя з префіксом не-.

Подумайте, на що вказують подані префікси (безвідсутність або незліченність чогось, непозначає заперечення чогось).

Знайдіть у тексті слово, утворене словоскладанням (трудодень), розберіть його за будовою. Поясніть правопис. Як утворилося це слово? Як ви розумієте його значення?

Знайдіть у тексті слова, які вживаються з суфіксами пестливості або здрібнілості. Назвіть ці суфікси? Яку функцію у тексті вони виконують? Випишіть і розберіть ці слова за будовою (бабуся, діточки, старенька, курочок, кабанця), поясніть їх правопис.

Знайдіть слова, утворені префіксальним способом (розтопити, принесли, нечисті, приїдуть…). Які орфограми пов’язані з правописом суфіксів? Назвіть їх і наведіть приклади з тексту.

Перепишіть останнє речення, вставляючи букви та розділові знаки. Накресліть схему речення і зробіть його синтаксичний розбір. Випишіть з цього речення слова з подовженням і подвоєнням, поясніть різницю. Відшукайте у тексті інші слова з подовженням (навчання, смеркання) і подвоєнням (віддала, ціннішого), доповніть їх власними прикладами.

Від якої твірної основи утворилося слово щоденних? Яким способом утворилося це слово?

Які прикметники можна підібрати до слова бабуся, які відповідали б змісту тексту? Поясніть їх будову і правопис.

Розберіть за будовою слово розтопити. Доберіть за цією схемою слова із тексту. Якою частиною мови є ці слова?

Які слова в тексті є різними формами одного і того ж слова, а які — спільнокореневими. В яких словах змінюється лише граматичне значення слова, а в яких — граматичне і лексичне?

«Четвертий зайвий»

Знайдіть «зайвий» прислівник, ураховуючи способи творення. Обґрунтуйте свій вибір і поясніть правопис.
1. Всемеро, натроє, швидко, втроє.
2. Вплав, вволю, уголос, самотужки.
3. Навмисне, дочиста, терпляче, рішуче.
4. Близенько, попереду, далеченько, частенько.

Творче завдання (у групах)

Доберіть рими до слова «старенька» (біленька, вузенька, жовтенька, жменька здалеченька, злегенька, зозуленька, золотенька, ладненька, легенька, маленька, молоденька, немолоденька, ненька), поясніть особливості правопису дібраних слів.

Складіть із ними вірш «Старенька».

V. Контрольно-рефлексивний етап

Тестування

Тестові завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких потрібно вибрати один правльний варіант.

1. Укажіть рядок, у якому в усіх словах слід писати літеру И

А пр..тихлий, пр..білий, пр..білений, придобрятися, пр..віз;

Б прибічник, пр..блуда, пр..вітність, прикидатися, пр..звук;

В пр..думати, припізнитися, прикордонник, пр..стол, пр.. людія;

Г пр..самачний, проговорити, пр..бити, пр..звисько, приозерний.

2. У якому рядку всі слова пишуться з Ь?

А подільський, домен..щик, черешен..ці, кул..ці, гіл..ці;

Б вел..можа, брех..ня, брен..кати, камін..чик, батьківський;

В приятел..ці, нен..ці, дон..ці, різ..бяр, добровольці;

Г ляль..ці, дон..ці, камін..ці, україн..с..кий, сіл..с..кий.

3. Укажіть, у якому рядку в усіх словах відбувається подвоєння приголосних звуків.

А бездоган..ий, лавин..й, смажен..ий, левин..ий, освітлен..ий;

Б електрон..ий, ешелон..ий, лимон..ий, колон..ий, однозмінний;

В антен..ий, годин..ик, огнен..ий, страшен..ий, священ..ик;

Г щоде..ик, від..аль, свяще..ик, інтерме..о, баро..ко.

4. Укажіть, у якому рядку у всіх словах пропущено літеру Е.

А Д..лема, д..логія, д..зіндукція, ід..ал, ..піт..т;

Б зах..сник, майст..р, ч..пурний, д..сяток, трен..р;

В п..ч..ніг, х..тренький, мат..мат..ка, тр..вога, к..п’яток;

Г д..таль, д..р..вце, тихес..нько, керувати, д..путат.

5. Укажіть рядок, у якому подано форми одного слова

А довгий, високий, великий, довжелезний, довгенький;

Б спів, співати, співак, співачка, заспівати;

В співаю, співаєш, співає, співаєте, співаємо, співають;

Г вести, водити, проводжати, перевести, водомір.

6. Назвати слово з непохідною основою.

А літній;

Б море;

В посиніти;

Г приміський.

7. Назвати слово з похідною основою.

А перелісок;

Б ллю;

В синій;

Г хата.

8. Виберіть рядок, у якому всі слова не мають закінчення.

А сіль, ряд, слово, тема, птах;

Б кафе, таксі, леді, метро, колібрі;

В ніч, кінь, біг, захід, пень;

Г волосся, оберіг, цвях, Верді, бюро.

9. Знайти слово з нульовим закінченням.

А палата;

Б дорогий;

В поле;

Г вишень.

10. У якому рядку всі слова мають префікс?

А премудрий, перебігти, архіскладний, немолодий, завеликий;

Б добитися, добренько, доопрацювати, дорожити, допрати;

В вмістити, вогнище, вгору, вовк, влітку;

Г президент, прекрасний, убозтво всюдихід, півсторіччя.

11. Укажіть рядок, у якому правильно утворені слова:

А Якнайгарніший, шкіряніший, щонайпрекрасніший,

Б Гарніший, якнаймиліший, найбільш слабкіший.

В найбільш гарний, більш осінній, якпалкіший.

Г Більш гарний, якнаймиліший, найбільш слабкий.

12. Слова відмінно, якісно, чудово мають:

А основу, закінчення.

Б корінь;

В основу;

Г тільки основу.

Відповіді

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Б В Б А В Б А Б Г А А Г

Узагальнювальна бесіда з використанням стратегії «Мікрофон»

Як орфографія пов’язана з будовою слова?

Назвіть орфограми у префіксах, коренях, суфіксах, закінченнях (із наведенням прикладів).

Яка роль афіксів у текстах різного функціонального спрямування? Наведіть приклади на матеріалі уроку.

VI. Домашнє завдання (на вибір)

Складіть опорний конспект «Орфограми у частинах слова».

Доберіть текст про ставлення до старшого покоління для перевірки навичок правопису. Підкреслити в ньому орфограми.

Складіть висловлювання «Завтра може бути пізно».

МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА СЛОВА. НАПИСАННЯ СЛІВ ІЗ НАЙУЖИВАНІШИМИ ОРФОГРАМАМИ, УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *