УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З ТЕМИ «ВІДОКРЕМЛЕНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ», УКРАЇНСЬКА МОВА

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З ТЕМИ «ВІДОКРЕМЛЕНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ», УКРАЇНСЬКА МОВА

ХІД ЗАНЯТТЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З ТЕМИ «ВІДОКРЕМЛЕНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ», УКРАЇНСЬКА МОВА

ІІІ. Узагальнення й систематизація теоретичних положень з теми

Мовознавча вікторина

Дати відповіді на запитання.

1. Яку функцію в реченні виконують відокремлені члени речення?

2. Які члени речення можуть бути відокремленими?

3. Чи завжди відокремлюються означення? Навести приклади.

4. За яких умов відокремлюються прикладки?

5. Як відрізнити відокремлені члени від відокремлених уточнювальних членів речення?

6. Які розділові знаки вживаються в реченнях з відокремленими членами?

7. У яких стилях мовлення переважають речення з відокремленими членами?

8. Яким синтаксичним конструкціям синонімічні речення з відокремленими означеннями й обставинами? Відповідь проілюструвати прикладами.

ІV. Виконання системи практичних завдань на узагальнення практичних умінь і навичок

Лінгвістична діагностика з елементами кодової роботи

Прочитати текст. Записати його, розставляючи потрібні розділові знаки. Визначити номери речень, що відповідають поданим характеристикам:

А Речення, не ускладнені відокремленими членами.

Б Речення, ускладнені відокремленим означенням.

В Речення, ускладнені відокремленим додатком.

Г Речення, ускладнені відокремленою обставиною.

1. Першим українським книгам майже тисяча років!

2. До сьогодні їх дійшло небагато зокрема «Повість минулих літ» «Слово про Ігорів похід «Слово про закон і благодать».

3. Давню історію нашого краю ми знаємо передусім завдяки «Повісті минулих літ» написаній літописцем Нестором.

4. Хто ж такий Нестор і що це за повість?

5. Нестор-літописець жив у другій половині XI — на початку XII століття.

6. Він присвятив своє життя релігійній справі будучи до кінця своїх днів ченцем Києво-Печерської лаври.

7. Але прославився монах передусім як автор найдавнішого літописного зібрання «Повість минулих літ», що проливає світло на нашу історію.

8. Адже пам’яток написаних майже тисячу років тому дуже мало (За Д. Павленком).

Пошуково-вибіркова робота

Прочитати речення. Визначити їх стильову належність. Якої наукової галузі вони стосуються? Записати речення, згрупувавши їх за типами відокремлених членів.

1. Поняття центру поширюють на інші фігури, називаючи центром фігури її центр симетрії.

2. Центральним кутом називають кут, утворений двома радіусами кола.

3. Окрім числових рядів, розглядають ряди функціональні.

4. Число 9000, записане у двійковій системі числення, має 14 знаків.

5. Графіки будують, виходячи з тієї або іншої системи координат.

6. Педометр — це крокомір, тобто прилад, який автоматично відлічує кроки.

7. Евольвенту опуклої дуги, наприклад кола, можна побудувати механічно.

8. Переворот у геометрії, здійснений Лобачевским, за своїм значенням не поступається жодному з переворотів у природознавстві.

9. Магнітна стрілка компаса вільно обертається на вістрі, закріпленому в центрі круга, поділеного на градуси.

10. При обчисленнях на математичних машинах алгоритм Евкліда застосовують у формі віднімання, віднімаючи щоразу від більшого числа менше (З матем. словника).

Яку роль відіграють конструкції з відокремленням у текстах наукового стилю?

Виділити в реченнях граматичні основи. Дослідити, які речення за будовою є односкладними. Визначити вид односкладних речень.

Творчий диктант

Відновити й записати текст, уставляючи з довідки потрібні за змістом відокремлені члени. Пояснити вживання розділових знаків.

З моря вставала рожева зоря, … . Згодом золоте сонце, … , послало свій промінь під небо на білі хмарки й затопило їх рожевим кольором із золотими розводами. Весело глянули ті хмарки в блакитне море, … , і не можна було пізнати тепер, де море, а де небо. Нарешті з морської пелени виникло й саме сонечко. З півночі дихнув вітерець і, … , погнав їх туди, … (За А. Кащенком).

Довідка: як у люстро; не виникнувши ще з моря; на схід сонця; розмальовуючи його безкраю просторінь привабливими кольорами; понадимавши на чайках вітрила.

Визначити вид відокремлених членів речення. Дослідити, який із них є «зайвим»? Свій вибір обґрунтувати.

Об’єднавшись у пари, скласти продовження розповіді (3–4 речення), використовуючи відокремлені члени.

Зробити висновок про функцію відокремлених членів у мовленні.

Пунктуаційний практикум

Записати висловлювання, розставляючи потрібні розділові знаки. Знайти відокремлені члени, підкреслити їх.

В історії кожного народу є пам’ятні події прив’язані до певних географічних місць. Через них ті місця події дати висвічуються нащадкам сива давнина пізнається ними власна далека й близька історія. Звідти з правічних часів і з недавніх століть долинає відгомін життя й боротьби наших предків. Знані й невідомі давні події Київської Русі немов глибинні живлющі джерела напоїли наснажили героїчним духом легенди й богатирські поеми-билини. Від них і нині свідомість сповнюється почуттям захоплення від донесених із давніх віків реальних картин буйної природи краси рідної землі. А брали від неї все потрібне для свого існування і хліб і м’ясо і рибу і мед. І співали прославляючи свою працю (За О. Засенком).

Визначити, у яких реченнях ужито невідокремлені означення, виражені дієприкметниковим зворотом. Трансформувати ці речення так, щоб невідокремлені означення стали відокремленими.

Зробити синтаксичний розбір речень з відокремленими членами, скориставшись алгоритмом.

Відтворення деформованого висловлювання з елементами аналізу

Записати уривки з поезій так, щоб рядки римувалися. Розставити потрібні розділові знаки. Виділити відокремлені члени. Назвати їх вид і спосіб морфологічного вираження.

1. На сході зійшлись насторожені тіні посріблених порохом лоз винограду. На захід упало рясне шелестіння обвитого синню осіннього саду. Про щось таємниче змовлялися віти, пробіг холодок, дотулившись до скроні (Т. Севернюк).

2. Тут на тлі териконів клином зійшовся світ (М. Шевченко).

3. Вдалині в сизуватім мареві по коліна у полині там, де поле кінчалось мамине, хтось побачився знов мені (М. Шевченко).

4. Ковила як бігла гнана вітром так і впала помирати — ниць. Ще зітхнувши зморено під ранок вже востаннє скинулась грудьми (М. Шевченко).

5. У тім селі, де я росла колись, жили дерева добрі і ласкаві (Л. Овдієнко).

6. Земля народжує і любить нас. По довгих днях відчуження і зречень неждано заболить гніздо лелече покинуте на довгий зимний час (М. Чумарна).

7. Цвіте далеко сонце полудневе, цвітуть там ніби писанки дерева, а тут на змерзлій грудочці землі від щастя плачуть перші журавлі… (М. Чумарна).

Дослідити, у яких поетичних уривках ужито відокремлені уточнювальні члени речення.

АЛГОРИТМ
синтаксичного розбору простого ускладненого речення

ul_8_25

Дослідження-трансформація

Трансформувати речення так, щоб вони були ускладнені відокремленими членами. Визначити їх вид.

1. Серж Лифар за походженням був українцем, народився в заможній київській сім’ї (Л. Семака).

2. Які гаї, хащі, дрімучі ліси зможуть зрівнятися з вирощеним людиною садом? (О. Довженко).

Творче конструювання

Подані речення ускладнити відокремленими членами. Визначити синтаксичну функцію відокремлених членів.

1. Відокремленим означенням: Наше життя — це своєрідний храм … .

2. Відокремленою прикладкою: Ім’я Валерія Лобановського … відоме сьогодні всій Україні.

3. Відокремленим додатком: В Інтернеті представлено безліч сайтів … .

4. Відокремленою обставиною: Наша дорога вела просто на південь … .

VІ. Домашнє завдання

1. Скласти узагальнювальну схему з теми «Відокремлені члени речення», на основі якої підготувати повідомлення в науковому стилі.

2. Скласти твір-мініатюру на тему «Наша далека й близька історія», використовуючи речення з відокремленими членами.

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ З ТЕМИ «ВІДОКРЕМЛЕНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ», УКРАЇНСЬКА МОВА

Повернутися на сторінку Українська мова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *